Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000:1222 i lydelse enligt SFS 2018:235
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete.

[S2]Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen om internationellt tullsamarbete.

2 §  En skriftlig ansökan om bistånd enligt 2 kap. 2 § lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete får överföras i elektronisk form eller via telefax.

3 §  Tullverket eller någon annan behörig svensk myndighet får överföra personuppgifter till tredjeland, om det behövs för att uppfylla skyldigheter som följer av en överenskommelse som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete. Förordning (2018:235).

4 §  Pågår en förundersökning i Sverige avseende en person som är föremål för gränsöverskridande övervakning eller gränsöverskridande förföljande enligt 3 kap. 1 respektive 2 § lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete, skall Tullverket eller annan behörig svensk myndighet samråda med förundersökningsledaren innan beslut fattas om samtycke till övervakning eller förföljande in i Sverige.

[S2]Tullverket eller annan behörig svensk myndighet skall vidare samråda med Försvarsmakten innan beslut fattas om samtycke till gränsöverskridande övervakning eller gränsöverskridande förföljande enligt 3 kap. 1 respektive 2 § lagen om internationellt tullsamarbete, om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

[S3]När Tullverket eller annan behörig myndighet tar emot en anmälan om gränsöverskridande övervakning eller begäran om gränsöverskridande förföljande enligt 3 kap. 1 § andra stycket respektive 2 § andra stycket lagen om internationellt tullsamarbete, skall myndigheten genast underrätta Försvarsmakten, om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

5 §  Vid sådan rapportering som avses i 3 kap. 6 § första stycket 3 lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete är de utländska tjänstemännen skyldiga att på Tullverkets begäran inställa sig personligen vid myndigheten.

Ändringar

Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2018:235) om ändring i förordningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-05-25