Upphävd författning

Förordning (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
SFS 2000:1389 i lydelse enligt SFS 2002:766
Ikraft
2001-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning får statligt investeringsbidrag lämnas för merkostnader för investeringar som främjar ekologisk hållbarhet vid ny- eller ombyggnad av hyres- och bostadsrättshus i sammanhållna bostadsområden.

2 §  Bidrag får lämnas endast i den utsträckning som det finns medel.

[S2]Om de sökta bidragen beräknas komma att överstiga tillgången på medel, lämnas bidrag i första hand till dem som erbjuder de förmånligaste villkoren för de boende samt med beaktande av hur mycket projektet minskar belastningen på miljön.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

 1. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention,
 2. projektet inte påbörjats före den 1 januari 2001,
 3. projektet påbörjas senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag,
 4. projektet färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet,
 5. projektet inte får annat statligt investeringsbidrag för samma ändamål,
 6. sökanden visar hur en konsekvent kostnadskontroll av projektet avses bli genomförd i syfte att långsiktigt sänka kostnaden för de boende, varvid kostnaden för de boende inte skall överstiga kostnaden för likvärdiga bostäder på orten eller på andra jämförbara orter,
 7. den eller de som utför bygguppdraget har F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter som den som här i landet har F-skattebevis,
 8. det för projektet finns en plan för uppföljning och utvärdering.

4 §  För bedömningen av när ett projekt skall anses påbörjat och färdigställt skall bestämmelserna i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention samt de föreskrifter som meddelas med stöd av den förordningen tillämpas.

Bidragsgrundande åtgärder

5 §  Bidrag får lämnas till åtgärder som syftar till att minska belastningen på miljön såsom att

 1. minska eller effektivisera användningen av energi och andra naturresurser,
 2. öka möjligheten till återbruk, återanvändning och återvinning,
 3. minska total mängd avfall, eller
 4. minska total mängd avloppsvatten.

Bidragets storlek

6 §  Bidrag lämnas med högst 2 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd bruksarea för bostadsändamål ovan mark, dock för högst 35 kvadratmeter per bostadslägenhet.

Förfarandet i bidragsärenden

7 §  Ansökan om bidrag skall lämnas in till Boverket senast sex månader från det att projektet påbörjades. Ansökningarna bereds av ett inom Boverket inrättat Byggkostnadsforum som skall redovisa förslag till regeringen tre gånger om året, senast den 15 mars, 15 juni och 15 oktober. Tills vidare skall dock inga åtgärder vidtas beträffande ansökningar som kommit in till Boverket efter den 5 november 2002.

[S2]Regeringen prövar frågor om bidrag efter förslag från Byggkostnadsforum. Förordning (2002:766).

Återrapportering

8 §  Senast två år efter det att ett projekt färdigställts skall bidragsmottagaren lämna uppgifter till Boverket om effekterna av de utförda åtgärderna.

Återkallelse av beslut om bidrag

9 §  Regeringen skall återkalla beslut om bidrag helt eller delvis om projektet inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget.

Utbetalning av bidrag

10 §  Bidrag betalas ut av Boverket efter särskild ansökan sedan projektet har färdigställts. Ansökan görs på särskild blankett som Boverket tillhandahåller och skall ha kommit in till Boverket senast sex månader efter färdigställandet.

[S2]Bidraget skall betalas ut till den som i fastighetsregistrets inskrivningsdel är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare vid tidpunkten för utbetalningen. Om bidraget har beviljats för åtgärder vid ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren, betalas bidraget ut till den som vid utbetalningstidpunkten äger huset. Den som ansökt om bidrag skall anses som ägare om inte annat visas.

11 §  Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en period av fem år, räknat från dagen för utbetalningen, inte göra sådana ingrepp i de bidragsgrundande åtgärderna att deras avsedda effekt påverkas negativt. Vidare skall mottagaren förbinda sig att under samma tid inte överlåta det eller de hus som omfattas av de bidragsgrundande åtgärderna till någon som avser att göra sådana ingrepp i åtgärderna att deras avsedda effekt påverkas negativt.

Återkrav av bidrag

12 §  Regeringen får besluta om återkrav av utbetalt bidrag helt eller delvis om

 1. den som sökt eller mottagit bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp,
 2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. mottagaren av bidraget brutit mot villkor i 8 eller 11 §.

[S2]Om den som mottagit bidraget har överlåtit huset eller husen och det därefter görs sådana ingrepp i de bidragsgrundande åtgärderna att deras avsedda effekt påverkas negativt, skall bidraget dock återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att sådana ingrepp skulle göras.

13 §  Regeringen får helt eller delvis befria bidragsmottagaren från återbetalningsskyldighet om det finns särskilda skäl.

Överklagande

14 §  Regeringens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande

Förarbeten
Rskr. 1997/98:306, Prop. 1997/98:119, Bet. 1997/98:BoU10
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2002:766) om ändring i förordningen (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2002-11-05

Förordning (2002:1122) om upphävande av förordningen (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock i ärenden i vilka ansökan om bidrag kommit in till Boverket före den 6 november 2002.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:66, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:BoU1
Omfattning
upph.