Förordning (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
SFS 2000:151 i lydelse enligt SFS 2019:465
Ikraft
2000-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  I denna förordning lämnas närmare föreskrifter om tillämpningen av lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.

Statistiska uppgifter

2 §  Transportstyrelsen ska senast den 1 juli varje år till Europeiska kommissionen översända uppgifter om vilka flygplatser som står öppna för kommersiell lufttrafik och vilka som når upp till de tröskelvärden som anges i 6 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Förordning (2010:787).

Kompletterande regel om ledningsenhet vid en flygplats

3 §  Med ledningsenhet vid en flygplats avses chefen för flygplatsen, om inte annat beslutas av flygplatsens ägare eller av den som driver flygplatsen. Ett sådant beslut skall skriftligen meddelas Transportstyrelsen. Förordning (2008:1135).

Kontroll av åtskillnad i bokföringen

4 §  Om det intyg som avses i 19 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser visar att bestämmelserna i 18 § samma lag inte har följts, skall Transportstyrelsen anmäla förhållandet och översända intyget samt eventuella andra upplysningar till Konkurrensverket. Förordning (2008:1135).

Transportstyrelsens beslut om begränsning av marknaden

5 §  Transportstyrelsen ska minst tre månader före ikraftträdandet av ett beslut om begränsning av marknaden enligt 9 eller 13 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser anmäla beslutet till Europeiska kommissionen och ange de skäl som berättigar begränsningen.

[S2]Senast tre månader innan ett sådant beslut om begränsning av marknaden löper ut ska Transportstyrelsen, om en ansökan om det har gjorts, fatta ett nytt beslut om begränsning av marknaden. Transportstyrelsen ska anmäla även det nya beslutet till Europeiska kommissionen och samtidigt ange de skäl som berättigar begränsningen.

[S3]Ett beslut om begränsning av marknaden enligt 9 § lagen om marktjänster på flygplatser att för en tid av högst två år reservera en eller flera typer av tjänster som anges i 8 § första stycket samma lag för en enda leverantör av marktjänster, får förlängas endast en gång med ytterligare två år efter det att en begäran om förlängning gjorts av Transportstyrelsen hos Europeiska kommissionen. Förordning (2019:465).

Bemyndiganden

6 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. flygplatsens användarkommitté,
  2. de beslut, villkor och ersättningar samt skälen för dessa enligt vad som anges i 1 § tredje stycket lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser,
  3. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av marktjänster till tredje man och användare som utövar egenhantering,
  4. förbud enligt 17 § lagen om marktjänster på flygplatser,
  5. bokföring enligt 18 och 19 §§ lagen om marktjänster på flygplatser,
  6. tillträde till anläggningar och ersättningar för utnyttjande av anläggningar,
  7. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
  8. centraliserade anläggningar,
  9. samråd med användarkommittén enligt 10 och 15 §§ lagen om marktjänster på flygplatser, och
  10. tillsyn.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen om marktjänster på flygplatser och denna förordning. Förordning (2019:465).

7 §  Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Förordning (2019:465).

Ändringar

Förordning (2000:151) om marktjänster på flygplatser

CELEX-nr
396L0067
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2004:1130) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Omfattning
upph. 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §; ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1135) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:787) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2019:465) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Omfattning
nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraftträder
2019-08-01