Upphävd författning

Tillkännagivande (2000:218) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-04-19
Ändring införd
SFS 2000:218
Upphäver
Tillkännagivande (1998:1248) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager att med de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511) avses följande grundförordningar.
 1. Rådets förordning (EEG) nr 136/66 av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (EGT L 172, 30.9.1966, s. 3025, Celex 366R0136).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 1873/84 av den 28 juni 1984 om tillstånd att erbjuda och leverera för direkt konsumtion vissa importerade viner som kan ha genomgått enologiska processer som inte stadgas om i förordning (EEG) nr 337/79 (EGT L 176, 3.7.1984, s. 6, Celex 384R1873).
 3. Rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 84, 27.3.1987, s. 1, Celex 387R0822).
 4. Rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specialiserade områden (EGT L 84, 27.3.1987, s. 59, Celex 387R0823).
 5. Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter (EGT L 182, 3.7.1987, s. 36, Celex 387R1898).
 6. Rådets förordning (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988 om framställning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapen (EGT L 346, 15.12.1988, s. 7, Celex 388R4252).
 7. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (EGT L 160, 12.6.1989, s. 1, Celex 389R1576).
 8. Rådets förordning (EEG) nr 2048/89 av den 19 juni 1989 om allmänna bestämmelser för kontroller inom vinsektorn (EGT L 202, 14.7.1989, s. 32, Celex 389R2048).
 9. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemensamma marknadsnormer för konserverade sardiner (EGT L 212, 22.7.1989, s. 79, Celex 389R2136).
 10. Rådets förordning (EEG) nr 2390/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust (EGT L 232, 9.8.1989, s. 7, Celex 389R2390).
 11. Rådets förordning (EEG) nr 2391/89 av den 24 juli 1989 om definition av vissa vinprodukter som omfattas av KN-nummer 2009 och 2204 och som har sitt ursprung i tredje land (EGT L 232, 9.8.1989, s. 10, Celex 389R2391).
 12. Rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust (EGT L 232, 9.8.1989, s. 13, Celex 389R2392).
 13. Rådets förordning (EEG) nr 3677/89 av den 7 december 1989 om den totala alkoholhalten i volymprocent och det totala innehållet av syra hos vissa importerade kvalitetsviner och om upphävande av förordningen nr 2931/80 (EGT L 360, 9.12.1989, s. 1, Celex 389R3677).
 14. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om villkoren för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EGT L 82, 29.3.1990, s. 1, Celex 390R0737).
 15. Rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för fjäderfä (EGT L 173, 6.7.1990, s. 1, Celex 390R1906).
 16. Rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg (EGT L 173, 6.7.1990, s. 5, Celex 390R1907).
 17. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 390R2377).
 18. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 391R1601).
 19. Rådets förordning (EEG) nr 3895/91 av den 11 december 1991 om bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner (EGT L 368, 31.12.1991, s. 1, Celex 391R3895).
 20. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit (EGT L 163, 17.6.1992, s. 1, Celex 392R1536).
 21. Rådets förordning (EEG) nr 2332/92 av den 13 juli 1992 om mousserande vin framställt inom gemenskapen (EGT L 231, 13.8.1992, s. 1, Celex 392R2332).
 22. Rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 om allmänna regler för beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid (EGT L 231, 13.8.1992, s. 9, Celex 392R2333).
 23. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1, Celex 393R0315).
 24. Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler för bredbara fetter (EGT L 316, 9.12.1994, s. 2, Celex 394R2991).
 25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel (EGT L 299, 23.11.1996, s. 1, Celex 396R2232).
 26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1, Celex 397R0258).
 27. Rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter (EGT L 117, 7.5.1997, s. 1, Celex 397R0820).
 28. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997 om förlängning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT L 351, 23.12.1997, s. 12, Celex 397R2596).
 29. Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk (EGT L 351, 23.12.1997, s. 13, Celex 397R2597).
 30. Rådets förordning (EG) nr 1139/98 av den 26 maj 1998 om obligatoriska uppgifter vid märkning av vissa livsmedel som framställs från genetiskt modifierade organismer utöver de uppgifter som föreskrivs i direktiv 79/112/EEG (EGT L 159, 3.6.1998, s. 4, Celex 398R1139).
 31. Kommissionens förordning (EG) nr 50/2000 av den 10 januari 2000 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller genetiskt modifierade tillsatser och aromer eller sådana som framställts av genetiskt modifierade organismer (EGT L 6, 11.1.2000, s. 15, Celex 32000R0050).

Ändringar

Tillkännagivande (2000:218) om de EG-förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (1971:511)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:179, Prop. 1997/98:48, Bet. 1999/2000:JoU21

Ändring, SFS 2000:737

Omfattning
upph.