Förordning (2000:22) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-01-27
Ändring införd
SFS 2000:22
Ikraft
2000-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning ansluter till lagen (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring.

Inspektioner

2 §  Försvarsmakten eller den myndighet som regeringen bestämmer skall närvara vid inspektion av anläggningar i Sverige efter särskilt regeringsbeslut enligt 2 § lagen (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring.

[S2]Om en annan myndighet än Försvarsmakten utsetts enligt första stycket, skall Försvarsmakten vid behov bistå denna myndighet vid inspektionen.

3 §  Den myndighet som utsetts enligt 2 § första stycket skall vid en anmälan om inspektion av en anläggning i Sverige lämna underlag till regeringen för de beslut som regeringen skall fatta för att inspektionen skall kunna genomföras. Underlaget skall lämnas inom 48 timmar.

4 §  Den myndighet som utsetts enligt 2 § första stycket skall ansvara för att undersökningsdelegationen under sin vistelse i landet får tillgång till kommunikationer, tolktjänst, transporter, arbetsutrymmen, inkvartering, måltider, hälso- och sjukvård och vad som i övrigt behövs för att inspektionen skall kunna genomföras.

5 §  Den myndighet som utsetts enligt 2 § första stycket skall inom 24 timmar efter avslutad inspektion lämna en preliminär rapport till regeringen. En slutlig rapport skall lämnas senast sju dagar efter inspektionen.

Information och analys

6 §  Försvarsmakten skall utbilda sin personal om konventionen samt sprida kunskap om den till dem som bedriver sådan verksamhet som berörs av konventionen.

7 §  Försvarsmakten skall svara för insamlande och analys av sådan information som lämnas med anledning av eller som kan beröra konventionen. Informationen skall årligen redovisas till regeringen. Försvarsmakten skall innan redovisningen ges in samråda med andra myndigheter vars verksamhet kan beröras.

Ändringar

Förordning (2000:22) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

Ikraftträder
2000-03-01