Upphävd författning

Förordning (2000:282) om småföretagsstöd

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
SFS 2000:282 i lydelse enligt SFS 2000:1146
Ikraft
2000-06-01
Upphäver
Förordning (1994:773) om småföretagsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

Syfte och allmänna förutsättningar för småföretagsstödet

1 §  För att främja sysselsättningsskapande investeringar och inomregional balans får i den utsträckning det finns medel småföretagsstöd lämnas enligt denna förordning. Stöd får endast lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas kommission godkänt den ordning som gäller för stödet.

2 §  I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 13 § första stycket, 21- 25, 27, 28 och 32 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet.

3 §  Stöd kan lämnas som bidrag till investeringar som beräknas leda till långsiktig sysselsättning under förutsättning att stödet inte bidrar till

 1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller
 2. att en verksamhet rekonstrueras eller stödet avser verksamhet som nyligen har varit föremål för en rekonstruktion.

[S2]Stöd lämnas endast om det totala godkända kapitalbehovet i samband med den investering som ligger till grund för ansökningen uppgår till högst 20 miljoner kronor.

4 §  Minst 40 procent av de arbetstillfällen som tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Om det finns särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges från denna bestämmelse av den som beviljar stödet. I ärenden om undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden höras.

5 §  Storleken av ett småföretagsstöd skall bestämmas med hänsyn till den totala investeringskostnaden inklusive kostnader för inkörning och liknande åtgärder som är nödvändiga för igångsättningen av verksamheten.

[S2]Stödets storlek skall bestämmas med hänsyn till investeringens storlek och ändamål, konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten skall bedrivas samt med hänsyn till hur viktigt det är för samhället att investeringen genomförs.

[S3]Stödet får inte vara större än vad som behövs för att investeringen skall kunna komma till stånd.

Stödmottagare

6 §  Småföretagsstöd kan lämnas i hela landet till företag som

 1. har färre än 50 anställda,
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 7 miljoner euro eller har en balansomslutning som motsvarar högst 5 miljoner euro, och
 3. inte alls eller med en andel som understiger 25 procent ägs av företag som inte uppfyller villkoren i 1-2.

[S2]Villkoret i första stycket 3 gäller inte om ägaren är ett offentligt investeringsföretag, ett riskkapitalföretag eller en institutionell investerare, under förutsättning att de inte har ett bestämmande inflytande över företaget vare sig individuellt eller gemensamt.

Verksamheter till vilka stöd får lämnas

7 §  Småföretagsstöd får lämnas till industriell och industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet, partihandel med väsentlig betydelse för näringslivets utveckling inom regionen, tjänste- och serviceverksamhet samt turistverksamhet.

[S2]Stöd till turistverksamhet får lämnas även till verksamhet med anknytning till turistverksamhet, om den med hänsyn till sin karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen. Stöd till en turistanläggning får lämnas även om driften av anläggningen skall arrenderas ut.

[S3]Tjänste- och serviceverksamhet skall vara inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad för att stöd skall kunna lämnas.

Allmänna krav på verksamheten

8 §  Stöd kan lämnas endast till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning och som utövas eller skall utövas i en ort med tillfredsställande förutsättningar för verksamheten. Därvid skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö.

[S2]För att stöd skall kunna lämnas skall verksamheten också tillförsäkra en tillfredsställande yttre miljö och vara förenlig med en ekologiskt hållbar utveckling.

9 §  Stöd får beviljas endast om stödmottagaren visar att de anställdas lön och andra anställningsförmåner är minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

Förbud mot stöd i vissa fall

10 §  Småföretagsstöd får inte lämnas till

 1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller fiskeriverksamhet,
 2. transportverksamhet,
 3. verksamhet inom kol- och stålindustri som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen,
 4. varvsindustri,
 5. syntetfiberindustri.

Ändamål för vilka stöd får lämnas

11 §  Småföretagsstöd får lämnas till

 1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av markanläggningar,
 2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad avskrivningstid av mer än tre år,
 3. markberedning för torvproduktion, dock endast om det finns särskilda skäl, och
 4. patent, licenser, utbildning eller liknande.

[S2]Stöd får lämnas med högst 15 procent av den del av de totala utgifterna i samband med en investering som avses i första stycket.

[S3]Inom områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram får stöd lämnas till ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning, om medel från EG:s strukturfonder lämnas för samma investering. Det totala stöd som lämnas för en sådan investering får uppgå till högst 15 procent av investeringskostnaden.

12 §  När kostnader som berättigar till småföretagsstöd helt eller delvis också berättigar till stöd enligt andra stödprogram, skall de kostnader som är gemensamma omfattas av den fördelaktigaste maximala nivå som gäller för dessa program.

Förfarandet i ärenden om småföretagsstöd

Ansökan

13 §  Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om småföretagsstöd. En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas.

[S2]Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om när en ansökan om stöd senast skall vara inlämnad.

14 §  Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om stöd.

15 § har upphävts genom förordning (2000:1146).

Förhandsbesked

16 §  Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

[S2]Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd kan lämnas till verksamheten. Förordning (2000:1146).

Stödets storlek

17 §  När ett småföretagsstöd beviljas, bestäms stödets storlek preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske fastställer den myndighet som beviljat stödet dess storlek slutligt.

Utbetalning

18 §  Ett småföretagsstöd betalas ut i rater vartefter redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Stödet får även betalas ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för vilken stödet beviljats har avslutats och redovisats eller ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

Säkerhet för småföretagsstöd

19 §  Stödet får inte betalas ut förrän stödmottagaren har lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga villkor för utbetalning.

20 §  För eventuella återkrav enligt 25-28 §§ skall den säkerhet ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek och mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt denna förordning, förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd samt förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan borgen skall bedömas med hänsyn till storleken av ägarnas kapitalinsats, andra säkerheter och övriga omständigheter.

Tillsyn och uppföljning

21 §  Den länsstyrelse som beviljat ett småföretagsstöd skall utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i överensstämmelse med föreskrivna villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av ärendet.

[S2]Vid beredning av uppföljningsärenden skall länsstyrelsen samråda med berörd länsarbetsnämnd och kronofogdemyndighet, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta.

22 §  Länsstyrelsen får medge ändring av villkor för småföretagsstöd.

23 §  Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Återkrav

24 §  Länsstyrelsen kan återkräva ett småföretagsstöd helt eller delvis inom tio år från den dag det helt utbetalats, om

 1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades, eller
 2. stödet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som avsetts.

25 §  Länsstyrelsen kan återkräva ett småföretagsstöd eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek har bestämts slutligt, om

 1. syftet med stödet inte uppnås; detta gäller dock inte om stödmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet skall uppnås,
 2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,
 3. stödmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för stödet,
 4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller
 5. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

26 §  Möjligheten till återkrav enligt 25 § upphör successivt under femårsperioden på så sätt att den del av ett småföretagsstöd som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga stödbeloppet.

[S2]Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det.

27 §  Minskningen enligt 26 § av den del av stödbeloppet som kan krävas åter sker årligen, om inte länsstyrelsen beslutar att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning vägras, kan den del av stödbeloppet som alltjämt kan krävas åter helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som anges i beslutet.

[S2]Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader efter det att länsstyrelsen genom redovisning enligt 29 § eller på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda att minskning skall vägras.

28 §  Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse för vilken småföretagsstöd har beviljats, skall länsstyrelsen ompröva stödfrågan. Länsstyrelsen kan därvid

 1. medge att stödet övertas på oförändrade villkor av den nye ägaren om denne styrker att syftet med stödet inte förfelas genom ändringen,
 2. helt eller delvis omvandla den del av stödet som vid tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 25-27 §§ till ett lån med villkor som anges i beslutet, eller
 3. helt eller delvis kräva åter den del av stödet som kan återkrävas.

Informationsskyldighet

29 §  Om ett stöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 25-28 §§ skall den som har beviljats småföretagsstöd göra följande:

 1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet. Av redovisningen skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
 2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller liknande tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av motsvarande betydelse.
 3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats stödet.
 4. Ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs. Förordning (2000:1146).

30 §  Redovisningen enligt 29 § skall innehålla uppgifter som visar hur företaget utvecklas och att villkoren för småföretagsstöd har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall framgå att de fackliga organisationerna vid företaget har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

31 §  Beslut om småföretagsstöd skall innehålla upplysningar om bestämmelserna i 25-29 §§.

Överklagande

32 §  Länsstyrelsens beslut i ärenden om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

33 §  Verket för näringslivsutveckling får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2000:1146).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:282) om småföretagsstöd

Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2000:1146) om ändring i förordningen (2000:282) om småföretagsstöd

Omfattning
upph. 15 §; ändr. 16, 29, 33 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1262) om upphävande av förordningen (2000:282) om småföretagsstöd

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som har kommit in till länsstyrelsen eller det regionala självstyrelseorganet före den 1 januari 2002.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:116, Prop. 2001/02:4, Bet. 2001/02:NU2
Omfattning
upph.