Upphävd författning

Förordning (2000:538) om märkning och registrering av hundar

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-05-31
Ändring införd
SFS 2000:538 i lydelse enligt SFS 2001:607
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan märkning och registrering som avses i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar.

Märkning och registrering

2 §  En hundägare skall låta märka och registrera sin hund

  1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,
  2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den, eller
  3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

[S2]Tidsfristerna i första stycket gäller inte om en hund har omhändertagits med stöd av lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar.

3 §  Märkning skall ske med mikrochips eller tatuering.

4 §  Anmälan om registrering skall göras på en särskild blankett och innehålla uppgifter om

  1. det identitetsnummer med vilket hunden har märkts,
  2. hundens ras, namn, födelsedatum, kön, färg, teckning och hårlag,
  3. hundägarens personnummer, namn, adress och telefonnummer.

[S2]Till anmälan skall fogas ett intyg om märkningen utfärdat av den som utfört märkningen.

[S3]Anmälan skall vara undertecknad av hundägaren.

5 §  Vid ägarbyte skall anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. Anmälan skall undertecknas av såväl den föregående som den nye ägaren och innehålla de uppgifter som anges i 4 § första stycket.

[S2]När hunden har dött skall hundägaren snarast anmäla detta till registret.

Personuppgiftsansvarig

6 §  Statens jordbruksverk som är personuppgiftsansvarigt för det centrala registret får överlåta driften av registret till en annan myndighet eller en organisation.

[S2]Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.

Registerinnehåll

7 §  Registret får innehålla de personuppgifter som anges i 4 § första stycket samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet.

Sambearbetning

8 §  Registret får, med de begränsningar som följer av bestämmelsen om registerinnehåll, tillföras uppgifter från folkbokföringsdatabasen. Förordning (2001:607).

Avgifter

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som hundägaren skall betala för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen.

Verkställighetsföreskrifter

10 §  Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2000:538) om märkning och registrering av hundar

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:607) om ändring i förordningen (2000:538) om märkning och registrering av hundar

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-10-01

Ändring, SFS 2002:7

Omfattning
upph.