Inaktuell version

Förordning (2000:648) om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen

Version: 2000:648

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2000-06-15
Ändring införd
SFS 2000:648
Ikraft
2000-08-15
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för bidrag

1 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas för projekt inom ramen för ett nationellt utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen.

2 §  Bidrag kan ges till bestämda projekt av folkbildnings- karaktär som har god spridning och som syftar till att stimulera deltagandet i den demokratiska processen.

[S2]Bidrag kan också ges för att utvärdera ett sådant projekt som avses i första stycket.

3 §  Bidrag ges i första hand till projekt som kan förväntas engagera de grupper som i mindre utsträckning är delaktiga i samhällsutvecklingen. Projekten kan vara inriktade mot att utveckla den lokala demokratin eller mot frågeställningar kring skola och demokrati.

4 §  Bidrag lämnas inte

  1. för fasta kostnader för personal och administration,
  2. för åtgärder som följer av skyldigheter i lag eller annan författning, eller
  3. till den som tidigare tagit emot bidrag enligt denna förordning och som brustit i sin redovisning av bidraget.

[S2]Bidrag lämnas normalt inte heller för resekostnader.

5 §  För att bidrag skall kunna lämnas krävs att sökanden visar hur projektet kommer att finansieras och att sökanden själv eller på annat sätt bidrar med minst 30 procent av projektkostnaderna.

6 §  Bidrag lämnas med högst 150 000 kronor per projekt. Om ett projekt bedöms vara av särskild betydelse för att utveckla den svenska folkstyrelsen kan dock bidrag lämnas med ett högre belopp.

Vem kan få bidrag?

7 §  Bidrag enligt denna förordning kan lämnas till ideella föreningar, stiftelser, kommuner, kommunalförbund, landsting, regionförbund och länsstyrelser samt till folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar. Bidrag lämnas inte till politiska partiers verksamhet.

Regeringen beslutar om bidrag

8 §  Regeringen beslutar vid två tillfällen varje budgetår om bidrag enligt denna förordning. Ett beslut om att bevilja bidrag kan förenas med villkor.

Ansökan

9 §  En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till regeringen (Justitiedepartementet). Ansökan görs på särskild blankett som Justitiedepartementet tillhandahåller. Inför varje beslutstillfälle bestämmer Justitiedepartementet den dag då ansökan senast skall ha kommit in.

10 §  En ansökan skall innehålla en preciserad projekt- och målbeskrivning, som innefattar projektets förväntade spridning, en tidsplan samt en detaljerad budget. Uppgift om vem som är projektansvarig skall också lämnas.

[S2]Till ansökan skall fogas registreringsbevis, stadgar eller andra handlingar som anger firmatecknare samt verksamhetsberättelse med kostnadsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Om det finns andra dokument som belyser organisationens syfte och verksamhet skall de också bifogas.

Två utbetalningar

11 §  Bidraget betalas ut i två delar.

[S2]När bidraget beviljats betalas 80 procent av bidraget ut.

[S3]Den återstående delen av bidraget betalas ut sedan projektet avslutats och slutredovisning lämnats enligt 12 §. Om redovisningen visar att ytterligare bidrag inte behövs kan regeringen besluta att den återstående delen av bidraget helt eller delvis inte skall betalas ut. Detsamma gäller om återbetalningsskyldighet enligt 13 § uppkommit eller om det finns förutsättningar för återkrav enligt 14 §.

Redovisning

12 §  Den som har tagit emot bidrag skall lämna en slutredovisning till Justitiedepartementet senast en månad efter det att projektet har slutförts. Redovisningen lämnas på en särskild blankett som Justitiedepartementet tillhandahåller.

[S2]Redovisningen skall överskådligt visa hur det beviljade bidraget har utnyttjats och innehålla uppgift om genomförda aktiviteter.

[S3]Redovisningen skall vara bestyrkt av en auktoriserad eller godkänd revisor eller av organisationens revisor samt av den som är projektansvarig.

Återbetalningsskyldighet

13 §  Den som tagit emot bidrag skall efter det att projektet har slutförts omedelbart betala tillbaka den del av bidraget som inte har använts.

Återkrav

14 §  Regeringen får besluta att den som har tagit emot bidrag helt eller delvis skall betala tillbaka bidraget om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  2. bidraget inte har använts för angivet ändamål,
  3. en vidtagen åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för bidraget enligt 8 §.
  4. mottagaren inte inom föreskriven tid eller på föreskrivet sätt har lämnat redovisning enligt 12 § eller om redovisningen innehåller oriktiga uppgifter, eller
  5. återbetalning inte har skett enligt 13 §,

[S2]Beslut om återbetalning får meddelas endast om avvikelsen inte är av mindre betydelse. Beslut om återbetalning får dock inte meddelas om sex månader har gått från det att slutredovisning av projektet kommit in till Justitiedepartementet.

Överklagande

15 §  Regeringens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2000:648) om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:262, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU27
Ikraftträder
2000-08-15