Inaktuell version

Förordning (2000:654) om elektorsförsamling vid forskningsråd

Version: 2000:654

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-06-21
Ändring införd
SFS 2000:654
Ikraft
2000-08-01
Tidsbegränsad
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för val av elektorer samt elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till styrelserna för Vetenskapsrådet, ämnesråden inom Vetenskapsrådet, forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv och forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering.

2 §  Det skall finnas en elektorsförsamling för Vetenskapsrådet och ämnesråden, en för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv samt en för forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering. Varje elektorsförsamling skall genom val utse de ledamöter och personliga ersättare som inte utses av regeringen. Valet avser tiden från och med den tidpunkt när myndigheterna inrättas till och med den 31 december 2003.

3 §  Antalet elektorer skall vara 165 för Vetenskapsrådet, 54 för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv och 55 för forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering.

[S2]Elektorerna skall utses genom val.

Val av elektorer

Valkretsar

4 §  Val av elektorer skall beredas och förrättas inom de valkretsar som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje valkrets ansvarar nedan angivet universitet för att val av elektorer genomförs.

[S2]Valkrets 1: Uppsala universitet Valkrets 2: Lunds universitet Valkrets 3: Stockholms universitet Valkrets 4: Göteborgs universitet Valkrets 5: Umeå universitet Valkrets 6: Linköpings universitet

Rösträtt

5 §  Röstberättigad vid ett elektorsval är den som

  1. är professor vid ett universitet eller en högskola,
  2. är annan lärare vid ett universitet eller en högskola, om det för anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens,
  3. har en anställning som främst avser forskning vid Arbetslivsinstitutet eller Institutet för rymdfysik, eller
  4. arbetar vid ett lärosäte i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd.

[S2]Dessutom är den röstberättigad som den 1 november 1999 hade en anställning inom ett forskningsråds eller ett ämnesråds verksamhetsområde och som har avlagt doktorsexamen eller har förvärvat motsvarande kompetens, om anställningen bekostades av externa medel som förvaltades för forskningsändamål av ett universitet eller en högskola.

[S3]För rösträtt krävs också att

  1. anställningen avser minst halvtid,
  2. anställningen gäller tills vidare eller för en viss tid, som inte är kortare än två år, och
  3. minst fyrtio procent av arbetet finns inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som valet gäller.

[S4]Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer röstberättigade som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val av ledamöter till fakultetsnämnden. För att en person skall vara röstberättigad krävs också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete finns inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som valet gäller.

6 §  Styrelsen för varje universitet eller högskola samt styrelserna för Arbetslivsinstitutet och Institutet för rymdfysik avgör vilka personer som enligt 5 § skall vara röstberättigade.

Antal elektorer

7 §  De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet skall väljas enligt följande tabell.

Ämnesrådens verksamhetsområdenValkretsAntal elektorer
Humaniorasamhällsvetenskap1 2 3 4 5 610 10 10 10 6 4
Medicin1 2 3 4 5 67 7 10 7 6 4
Natur- och teknikvetenskap1 2 3 4 5 613 13 17 13 12 6

8 §  De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv skall väljas enligt följande tabell.

ValkretsAntal elektorer
110
210
313
49
56
66

9 §  De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering skall väljas enligt följande tabell.

ValkretsAntal elektorer
127
27
37
47
54
63

10 §  För varje elektor skall det finnas en personlig ersättare.

Valbarhet

11 §  Valbar som elektor och ersättare är den som är röstberättigad när valet förrättas.

Valförrättning

12 §  Styrelsen för det universitet som enligt 4 § ansvarar för valets genomförande i en valkrets beslutar efter samråd med övriga myndigheter inom valkretsen om valet skall förrättas vid sammanträde eller på något annat sätt.

[S2]Valet skall genomföras på ett sådant sätt att valhemlighet bibehålls. Om val av ersättare genomförs vid sammanträde, kan dock valet ske med acklamation.

13 §  Valet skall förrättas före den 15 oktober 2000.

Röstning

14 §  Varje röstande skall ange lika många namn på valbara personer som antalet elektorer i valkretsen. I annat fall är rösterna ogiltiga. Varje röstande skall rangordna namnen.

15 §  De rangordnade får ett röstetal som minskar med en röst för varje placering från den först rangordnade som får lika många röster som antalet elektorer i valkretsen och till den sist rangordnade som får en röst.

[S2]De som fått flest röster är valda till elektorer. När flera personer har fått lika många röster, skall lotten fälla utslaget, om det behövs för att bestämma vilka som är valda.

16 §  Sedan valet av elektorer har förrättats skall de röstberättigade för varje elektor välja en personlig ersättare. Varje röstande skall ange ett namn. Den som fått flest antal röster är vald. När flera personer har fått lika många röster, skall lotten fälla utslaget.

17 §  Protokoll skall föras över valet av elektorer till en elektorsförsamling. I protokollet skall upptas namnen på de valda elektorerna och ersättarna.

[S2]Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda elektorerna och ersättarna, till universiteten, högskolorna och övriga myndigheter i valkretsen samt till organisationskommittén för en ny myndighetsorganisation för forskningsfinansiering (organisationskommittén).

Delegation

18 §  I de fall styrelsen vid ett universitet eller en högskola har att fatta beslut enligt denna förordning, får styrelsen uppdra åt rektor att besluta i styrelsens ställe. Detsamma skall gälla för generaldirektören vid Arbetslivsinstitutet och föreståndaren vid Institutet för rymdfysik.

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

19 §  Organisationskommittén skall bestämma på vilket sätt en elektorsförsamling skall utse ordförande och valberedning. Organisationskommittén skall bestämma en valberednings storlek.

[S2]En valberedning skall ha en jämn könsfördelning.

Förslag

20 §  Valberedningen för Vetenskapsrådet skall senast två veckor före valet upprätta förslag till ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet och ämnesråden inom Vetenskapsrådet samt upprätta förslag till ersättare i ämnesråden.

[S2]Valberedningarna för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv och forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering skall senast två veckor före valet upprätta förslag till ledamöter och ersättare i styrelsen för respektive forskningsråd.

21 §  En valberednings förslag till ledamöter och ersättare skall utgöra en representativ sammansättning i förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd inom Vetenskapsrådet som förslaget avser.

[S2]En valberednings förslag till ledamöter och ersättare skall, om det inte finns särskilda skäl, till hälften bestå av kvinnor och till hälften av män.

22 §  Elektorerna och deras ersättare skall genast underrättas om valberednings förslag.

Valsammanträde

23 §  En elektorsförsamlings val av styrelseledamöter skall ske vid ett gemensamt valsammanträde. Organisationskommittén kallar till och ansvarar för genomförande av valsammanträde.

[S2]Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, skall elektorn anmäla detta till organisationskommittén, som anmodar ersättaren att träda in i elektorns ställe.

[S3]Vid ett valsammanträde skall församlingen utse två personer att justera protokollet.

24 §  Vid valsammanträdet skall valberedningens förslag presenteras. Varje ledamot av elektorsförsamlingen får föreslå ledamöter och ersättare. Sedan valet av ledamöter har förrättats får varje ledamot av elektorsförsamlingen lämna ytterligare förslag på ersättare.

[S2]Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

Val

25 §  Vetenskapsrådets styrelse skall bestå av tretton ledamöter, varav åtta utses enligt denna förordning. Det skall inte finnas några ersättare för ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse.

[S2]De elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesråden humaniora-samhällsvetenskap och medicin väljer var sin ledamot till Vetenskapsrådets styrelse och de elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap väljer två ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

[S3]Därefter väljer hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet fyra ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

[S4]Slutligen väljs sju ledamöter till respektive styrelse för ämnesråden inom Vetenskapsrådet av de elektorer som är valda inom det ämnesrådets verksamhetsområde.

26 §  En person som väljs till ledamot i Vetenskapsrådets styrelse får inte vara ledamot eller ersättare i styrelsen för ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet.

[S2]En huvudsekreterare vid ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet får inte vara ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet.

27 §  Styrelserna för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv och forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering skall båda bestå av tretton ledamöter, varav sju ledamöter i respektive styrelse utses enligt denna förordning.

28 §  En person som väljs till ledamot eller ersättare i styrelsen för ett av forskningsråden får inte vara ledamot eller ersättare i styrelsen för något av de övriga två forskningsråden eller ämnesråden inom Vetenskapsrådet.

29 §  Valet av ledamöter skall ske med slutna sedlar.

30 §  En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som väljs av elektorer valda inom verksamhetsområdet för ämnesråd, skall uppta ett namn beträffande verksamhetsområdet för vart och ett av ämnesråden för humaniora-samhällsvetenskap och medicin och två namn beträffande verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap.

[S2]En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som väljs av hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet skall uppta fyra namn.

[S3]En giltig valsedel för val av ledamöter i styrelserna för ämnesråden inom Vetenskapsrådet skall uppta sju namn.

[S4]En giltig valsedel för val av ledamöter i styrelsen för forskningsrådet för sociala frågor och arbetsliv samt för forskningsrådet för miljö, lantbruk och samhällsplanering skall uppta sju namn.

31 §  Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många valsedlar skall lotten fälla utslaget, om det behövs för att bestämma vilka som är valda.

32 §  Sedan val av ledamöter har förrättats skall en personlig ersättare väljas för var och en av ledamöterna utom i Vetenskapsrådets styrelse. Val av ersättare kan ske med acklamation eller genom omröstning. Omröstning skall förrättas med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta ett namn. Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslaget.

33 §  Över elektorsförsamlingens val skall det föras ett protokoll. I protokollet skall namnen tas upp på de valda ledamöterna och ersättarna. Protokollet skall skrivas under av ordföranden och de två personer som har valts att justera protokollet.

[S2]Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda ledamöterna och ersättarna, till organisationskommittén och till regeringen.

Överklagande

34 §  Val av elektorer, ledamöter och personliga ersättare får inte överklagas.

Bilaga

Valkretsar vid val av elektorer
I denna bilaga anges enligt 4 § valkretsarna vid val av elektorer.
Valkrets 1 Uppsala universitet Sveriges lantbruksuniversitet Örebro universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Mälardalens högskola
Valkrets 2 Lunds universitet Växjö universitet Högskolan i Halmstad Högskolan i Kalmar Högskolan i Karlskrona/Ronneby Högskolan Kristianstad Malmö högskola
Valkrets 3 Stockholms universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Danshögskolan Dramatiska institutet Högskolan på Gotland Idrottshögskolan i Stockholm Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Operahögskolan i Stockholm Södertörns högskola Teaterhögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Arbetslivsinstitutet
Valkrets 4 Göteborgs universitet Karlstads universitet Högskolan i Borås Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Chalmers Tekniska högskola

Valkrets 5 Umeå universitet Luleå tekniska universitet Mitthögskolan Institutet för rymdfysik

Valkrets 6 Linköpings universitet Högskolan i Jönköping

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:654) om elektorsförsamling vid forskningsråd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 och gäller till och med den 31 december 2000. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd.
Ikraftträder
2000-08-01