Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Ändring införd
SFS 2000:662 i lydelse enligt SFS 2009:1272
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden ska det finnas ett forskningsråd, Vetenskapsrådet. Lag (2009:1272).

2 §  Fler än hälften av ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses av elektorer som utses vid de universitet och högskolor som regeringen bestämmer. Lag (2009:1272).

3 §  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Vetenskapsrådets uppgifter och interna organisation samt om hur ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse ska utses. Lag (2009:1272).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:257, Prop. 1999/2000:81, Bet. 1999/2000:UbU17
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1209) om ikraftträdande av lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2009:1272) om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2009.
  2. Regeringen får meddela föreskrifter om att ledamöter som utsetts i enlighet med 2 § i sin äldre lydelse kvarstår som ledamöter i styrelsen, dock längst till och med den 31 mars 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:82, Prop. 2009/10:18, Bet. 2009/10:UbU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-12-21