Upphävd författning

Förordning (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-07-06
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2005:544
Upphäver
Förordning (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om

 1. villkor för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av poster från densamma enligt 2 kap. 6 § respektive 7 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt skall beräknas enligt samma paragrafer,
 2. vilka poster som får räknas in i kapitalbasen enligt 2 kap. 8 § samma lag och omfattningen av dessa samt vilka icke likvida tillgångar som skall räknas av från kapitalbasen enligt samma paragraf,
 3. beräkning av kapitalkraven enligt 3 kap.1 och 2 §§ samma lag,
 4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap. 1 § samma lag och omfattningen av dessa,
 5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap.2-7 §§ samma lag,
 6. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett instituts exponeringar enligt 5 kap.1 och 3 §§ samma lag,
 7. hur konsolidering skall ske och hur kapitalbasen skall beräknas enligt 6 kap.6-9 §§ samma lag,
 8. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller information som skall lämnas enligt 7 kap. 5 § samma lag,
 9. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 7 kap. 11 § samma lag.

/Träder i kraft I: 2005-07-01/

2 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs om

 1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2 kap. 4 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket samma lag, samt
 3. grunderna för bedömningen av tillförlitligheten hos metoder för att mäta kreditrisk med hjälp av intern riskklassificering och för att mäta eller hantera operativ risk enligt 7 kap. 13 d § samma lag. Förordning (2005:544).

3 §  Finansinspektionen får meddela sådana föreskrifter och fatta sådana beslut som avses i

 1. 3 kap. 1 § första stycket A 4-6, B 2, 4-6 samt C 2 lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 2. 4 kap. 2 § andra stycket A 2-4 och B 2-5 samma lag,
 3. 4 kap. 6 § andra stycket A 2-4 och B 3-7 samt tredje stycket samma lag,
 4. 4 kap. 8 § samma lag,
 5. 4 kap. 9 § samma lag,
 6. 5 kap. 4 § tredje stycket samma lag,
 7. 5 kap. 6 § samma lag,
 8. 6 kap. 2 § samma lag, samt
 9. 7 kap. 6 § samma lag.

4 § Har upphävts genom förordning (2001:919).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000, då förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:919) om ändring i förordningen (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:544) om ändring i förordningen (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:734) om ändring i förordningen (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32002R1606
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2006:628) om ändring i förordningen (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2006:1533

Omfattning
upph.