Upphävd författning

Förordning (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:2024 i lydelse enligt SFS 1995:1612
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2 kap. 4 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket samma lag.

2 §  Finansinspektionen får meddela sådana föreskrifter och fatta sådana beslut som avses i

 1. 3 kap. 1 § första stycket A och B lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 2. 4 kap. 2 § andra stycket A och B samma lag,
 3. 4 kap. 6 § andra stycket A och B samt tredje stycket samma lag,
 4. 5 kap. 4 § tredje stycket samma lag,
 5. 6 kap. 2 § samma lag,
 6. 7 kap. 6 § samma lag.

3 §  Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om

 1. hur kapitalbasen skall beräknas enligt 2 kap.6 och 7 §§ lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 2. vilka poster som får räknas till kapitalbasen enligt 2 kap. 8 § samma lag och omfattningen av dessa samt vilka icke likvida tillgångar som skall räknas av från kapitalbasen enligt samma paragraf,
 3. beräkning av kapitalkraven enligt 3 kap.1 och 2 §§ samma lag,
 4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap. 1 § samma lag och omfattningen av dessa,
 5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap.2-8 §§ samma lag,
 6. vilka krav som sådan annan beräkningsmetod som avses i 4 kap. 9 § samma lag skall uppfylla,
 7. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett instituts exponeringar enligt 5 kap.1 och 3 §§ samma lag,
 8. hur konsolidering skall ske enligt 6 kap.6-8 §§ samma lag,
 9. hur kapitalbasen skall beräknas enligt 6 kap. 9 § samma lag,
 10. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller information som skall lämnas enligt 7 kap. 5 § samma lag,
 11. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 7 kap. 11 § samma lag. Förordning (1995:1612).

4 §  Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag i de fall som framgår av andra stycket.

[S2]För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Medgivande att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln (2 kap. 4 §)7
 1. Medgivande att räkna vissa kapitaltillskott och reserver som primärt eller supplementärt kapital (2 kap. 6 § fjärde stycket) 7
 2. Medgivande att använda en särskild metod för beräkning av kapitalkravet vid garantigivning vid emissioner (4 kap. 4 §) 7
 3. Medgivande att beräkna kapitalkravet för avvecklingsrisker enligt en alternativ metod (4 kap. 5 § andra stycket) 7
 4. Medgivande att använda en simuleringsmetod vid beräkning av kapitalkravet för valutakursrisker (4 kap. 8 § fjärde stycket) 7
6.Medgivande att använda annan beräkningsmetod vid beräkning av kapitalkravet för marknadsrisker (4 kap. 9 §)10
 1. Medgivande att använda klyvningsmetoden eller kapitalandelsmetoden vid upprättande av gruppbaserad redovisning (6 kap. 8 §) 7
 2. Medgivande att undanta exponeringar mot vissa företag inom koncernen vid beräkning av gränsvärden för stora exponeringar (6 kap. 10 § andra stycket) 7
9.Medgivande att undanta vissa företag inom en finansiell företagsgrupp vid beräkning av kapitalkrav och upprättande av tillsynsredovisning för gruppen (7 kap. 8 § första stycket)7
10. Anstånd med att nedbringa exponeringar till föreskrivna gränsvärden (7 kap. 11 § andra stycket och punkt 5 i övergångsbestämmelserna)4
11. Dispens, medgivande och tillstånd enligt föreskrifter meddelade av Finansinspektionen med stöd av 1-3 §§. Inspektionen får besluta om avgifternas storlek. Förordning (1995:1612).4-10

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 2 §1 och 4--6, 3 § 1, 3 och 6--10 samt 4 § andra stycket 2 och 6--10 den 1 januari 1995. Förordningen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:1096) om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
  CELEX-nr
  393L0006
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:758) om ändring i förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:394, Prop. 1994/95:172, Bet. 1994/95:NU26
  Omfattning
  ändr. 3 §
  CELEX-nr
  389L0647
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1612) om ändring i förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 1995/96:110, Prop. 1995/96:62, Bet. 1995/96:NU8
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
CELEX-nr
393L0006
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 2000:669

Omfattning
upph.