Upphävd författning

Förordning (2000:671) om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Ändring införd
SFS 2000:671
Ikraft
2000-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2000:671 har iakttagits.

Inledande bestämmelse

1 §  Enligt 4 kap. 1 § naturgaslagen (2000:599) skall verksamhet som rör överföring av naturgas (överföringsverksamhet) och lagring av naturgas för annans räkning (lagringsverksamhet) ekonomiskt redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet. Redovisningen skall, enligt 4 kap. 2 § naturgaslagen, särskilt granskas av revisor. Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om sådan redovisning och revision.

Redovisning av överförings- och lagringsverksamhet

Årsrapport

2 §  Den som bedriver överförings- eller lagringsverksamhet skall särskilt för dessa verksamheter upprätta årsrapport för varje räkenskapsår. Denna består av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. I årsrapporten skall det även ingå en finansieringsanalys om det krävs enligt 3 §. I årsrapporten skall balansräkning och resultaträkning från närmast föregående räkenskapsår ingå, sammanställda så att de är jämförbara med motsvarande redovisning för året. Årsrapporten skall i övrigt upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag.

[S2]I en bilaga till förvaltningsberättelsen skall en särskild rapport bifogas. Den särskilda rapporten skall innehålla uppgifter som behövs för att bedöma skäligheten i transporttariffer och i villkoren för att lagra naturgas för annans räkning samt för att kunna jämföra olika överförings- och lagringsverksamheter.

3 §  Årsrapport skall upprättas särskilt för varje överföringsverksamhet som omfattas av samma transporttariff samt för varje lagringsverksamhet.

4 §  Årsrapporten skall innehålla en finansieringsanalys om

 1. nettovärdet av tillgångar i överförings- eller lagringsverksamhet enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,
 2. antalet anställda i överförings- eller lagringsverksamhet under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller
 3. överförings- eller lagringsverksamhet bedrivs i ett aktiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

[S2]I finansieringsanalysen skall redovisas de investeringar och den finansiering som skett i överförings- eller lagringsverksamhet under räkenskapsåret.

5 §  I årsrapporten skall upplysning lämnas om koncernbidrag till eller från det företag som bedriver överförings- eller lagringsverksamhet samt uppgift om ägartillskott i den mån det berör dessa verksamheter.

6 §  I noter till årsrapporten skall upplysning lämnas om följande uppgifter angående sådana företag som nämns i 1 kap. 5 § årsredovisningslagen (1999:1554) (intresseföretag).

 1. Inköp och försäljning avseende intresseföretag.
 2. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar avseende intresseföretag som utgör anläggningstillgångar.
 3. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från intresseföretag.
 4. Räntekostnader och liknande kostnader avseende intresseföretag.
 5. Andelar i intresseföretag som avser kortfristiga placeringar.
 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag.

Ingångsbalansräkning

7 §  Företag som bedriver överförings- eller lagringsverksamhet och som enligt denna förordning är skyldiga att upprätta årsrapport, skall för det första räkenskapsåret denna skyldighet föreligger upprätta en särskild ingångsbalansräkning.

[S2]I ingångsbalansräkningen skall redovisas hur tillgångar, skulder och eget kapital som ingår i överförings- och lagringsverksamheten har beräknats.

[S3]Ingångsbalansräkningen skall upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om upprättande av ingångsbalansräkning.

[S4]Ingångsbalansräkningen skall granskas av revisor enligt 15 § tredje stycket och ges in till Statens energimyndighet tillsammans med ett revisorsintyg senast sju månader efter det första räkenskapsårets början.

Årsrapportens utformning

8 §  Samtliga intäkter och kostnader som är direkt hänförliga till överförings- eller lagringsverksamhet skall redovisas i resultaträkningen. Om sådan verksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall gemensamma intäkter och kostnader redovisas efter fördelning, enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av överförings- eller lagringsverksamheten.

9 §  Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder som är direkt hänförliga till överförings- eller lagringsverksamhet samt eget kapital skall redovisas i balansräkningen. Om sådan verksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital som är gemensamma fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder mellan verksamhetsgrenarna på ett sätt som ger en rättvisande bild av överförings- och lagringsverksamheten.

10 §  I de fall god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag innebär andra värderingsprinciper i årsrapporten än vad som gäller i den officiella årsredovisningen skall uppgift lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken till justeringen.

11 §  I förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas dels om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av ställningen och resultatet i överförings- eller lagringsverksamhet men som inte skall redovisas i resultaträkning eller balansräkning, dels om händelser som inträffat under räkenskapsåret eller därefter om de är av väsentlig betydelse för verksamheten.

Anläggningsregister

12 §  Ett anläggningsregister för överförings- eller lagringsverksamhet skall upprättas och hållas aktuellt. Registret skall upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag och för varje tillgång, som helt eller delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i överförings- eller lagringsverksamhet, innehålla uppgifter om anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde, avskrivningsplan samt årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.

Särskild granskning av överförings- och lagringsverksamhet

13 §  En revisor som granskar redovisning av överförings- och lagringsverksamhet enligt 4 kap. 2 § naturgaslagen (2000:599) skall vara auktoriserad eller godkänd. Om verksamheten bedrivs tillsammans med annan verksamhet och den samlade verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för associationsformen skall granskas av minst en auktoriserad revisor, skall den revisor som granskar överförings- eller lagringsverksamhet vara auktoriserad.

[S2]Statens energimyndighet får i det enskilda fallet medge undantag från föreskriften i första stycket, om inte företaget enligt annan lagstiftning är skyldigt att ha auktoriserad eller godkänd revisor.

14 §  Årsrapporthandlingarna för överförings- eller lagringsverksamhet skall senast fem månader efter räkenskapsårets utgång avlämnas till revisor för sådan granskning som avses i 15 §.

15 §  Det intyg som avses i 4 kap. 2 § andra stycket naturgaslagen (2000:599) skall ges in till Statens energimyndighet. I detta intyg skall revisorn ange om årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. Sedan revisorn slutfört sin granskning skall han teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten.

[S2]Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 2 § andra stycket skall biläggas förvaltningsberättelsen.

[S3]När en ingångsbalansräkning upprättats skall revisorn i intyget särskilt ange om beräkningen av ingångsvärdena skett enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag.

Insändande av årsrapporthandlingar m.m.

16 §  Bestyrkt kopia av årsrapporten samt revisorsintyg skall ha kommit in till Statens energimyndighet senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

[S2]Årsrapporten skall skrivas under av samtliga behöriga ställföreträdare för det företag som bedriver överförings- eller lagringsverksamhet, med angivande av dagen för underskrift.

17 §  Statens energimyndighet fattar beslut om förseningsavgift enligt 6 kap. 5 § naturgaslagen (2000:599).

Bemyndiganden

18 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om

 1. hur anläggningstillgångar skall specificeras,
 2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,
 3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått, och
 4. de uppgifter som skall ingå i den särskilda rapport som skall bifogas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, ledningslängd, personalresurser och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna bedöma skäligheten i transporttariffer och i villkor för lagring av naturgas för annans räkning samt för att kunna bedöma olika överförings- och lagringsverksamheter.

Överklagande

19 §  Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:671) om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000 och tillämpas första gången på det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2001 eller närmast därefter.
Ikraftträder
2000-08-01

Ändring, SFS 2006:1051

Omfattning
upph.