Upphävd författning

Förordning (2000:672) om naturgasavgift

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-07-06
Ändring införd
SFS 2000:672 i lydelse enligt SFS 2007:1322
Ikraft
2000-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en naturgasavgift för att finansiera den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1322).

2 §  Naturgasavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen av innehavare av naturgasledningar.

[S2]Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift. Förordning (2007:1322).

3 §  Naturgasavgiften för innehavarna av överföringsledningar skall beräknas på den sammanlagda mängd naturgas som innehavarna överför till distributionsledningar. Därvid skall mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan överföringsledningen och distributionsledningen.

4 §  Naturgasavgiften för en innehavare av en distributionsledning skall beräknas på den mängd naturgas som innehavaren får överförd till sin ledning från en annan naturgasledning. Därvid skall mängden överförd naturgas mätas i anslutningspunkten mellan den andra ledningen och distributionsledningen.

5 §  Avgiften uppgår per kalenderår till 0,075 öre per normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av överföringsledningar om två innehavare överför naturgas till samma anslutningspunkt. I annat fall uppgår avgiften till 0,15 öre.

[S2]Avgiften uppgår per kalenderår till 0,15 öre per normalkubikmeter överförd naturgas såvitt gäller innehavare av distributionsledningar.

6 §  Innehavaren av en naturgasledning ska senast en månad efter utgången av varje kvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera den mängd naturgas som överförts i anslutningspunkten enligt de närmare föreskrifter som Energimarknadsinspektionen meddelar. Förordning (2007:1322).

7 §  Innehavaren av en naturgasledning skall efter debitering betala naturgasavgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal.

7 a §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådan rapportering av överföring av naturgas som krävs för att myndigheten ska kunna ta ut naturgasavgift. Förordning (2007:1322).

8 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:672) om naturgasavgift

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.
  2. Avgiften enligt 5 § skall för år 2000 uppgå till 0,025 respektive 0,05 öre.
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:812) om ändring i förordningen (2000:672) om naturgasavgift

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-11-15

Förordning (2007:1322) om ändring i förordningen (2000:672) om naturgasavgift

Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§; ny 7 a §
Ikraftträder
2008-01-01