Förordning (2001:1125) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1125 i lydelse enligt SFS 2003:431
Ikraft
2002-01-01
Tidsbegränsad
2004-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om bemyndiganden och om direktåtkomst till och utlämnande på medium för automatiserad behandling av personuppgifter i anledning av den försöksverksamhet som avses i lagen (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsverksamhet inom socialförsäkringsadministrationen.

2 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om

  1. vid vilka allmänna försäkringskassor och i vilken omfattning försöksverksamheten får bedrivas samt vilka försäkrade som skall erbjudas att delta,
  2. hur innehåll och utställare skall kunna verifieras för att en upptagning som gjorts med hjälp av automatiserad behandling skall utgöra ett elektroniskt dokument enligt 2 § lagen (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsverksamhet inom socialförsäkringsadministrationen,
  3. i vilka fall certifikat eller elektroniska signaturer skall krävas inom försöksverksamheten.

3 §  Den som deltar i försöksverksamheten får i enlighet med vad som föreskrivs av Riksförsäkringsverket ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i socialförsäkringsregister som får lämnas ut till honom eller henne. Sådana uppgifter får även lämnas ut på medium för automatiserad behandling till den som deltar i försöksverksamheten i enlighet med vad som föreskrivs av Riksförsäkringsverket.

Ändringar

Förordning (2001:1125) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:431) om fortsatt giltighet av förordningen (2001:1125) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

Omfattning
forts. giltighet