Lag (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1113 i lydelse enligt SFS 2003:303
Ikraft
2002-01-01
Tidsbegränsad
2004-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen får bedrivas enligt vad som anges i denna lag.

[S2]Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, föreskriver vid vilka allmänna försäkringskassor och i vilken omfattning försöksverksamheten får bedrivas samt vilka försäkrade som skall erbjudas att delta.

Prop. 2001/02:9: I avsnitt 4 har redovisats vad som i allmänhet avses med begreppet 24timmarsmyndighet. Den betydelse som begreppet har i den föreslagna lagen framgår av 1 § jämförd med 2–4 §§. Andra stycket i paragrafen klarlägger att förutsättningar föreligger att i förordning föreskriva såväl vid vilka försäkringskassor som verksamheten får bedrivas som vilka grupper av försäkrade inom aktuell försäkringskassa som kan erbjudas att delta. ...

2 §  Med elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning som gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande, enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Prop. 2001/02:9: Definitionen i paragrafen har utförligt kommenterats i avsnitt 4.2. Av definitionen följer i praktiken genom kravet på verifiering ett krav på att elektroniska signaturer skall användas i de fall som anges i 4 §.

3 §  I försöksverksamheten får elektroniska dokument användas i den utsträckning som anges i 4 §.

Prop. 2001/02:9: I paragrafen anges ramen för de självbetjäningstjänster som tillhandahålls inom försöksverksamheten. Genom definitionen av elektroniska dokument uppnås en avgränsning i förhållande till andra former för elektroniskt kommunikation såsom e-post, vilka således inte är möjliga att använda inom försöksverksamheten.

4 §  En försäkrad som deltar i försöksverksamheten får göra anmälan enligt 4 kap. 15 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och avstå rätt till föräldrapenning enligt 4 kap. 3 § sjätte stycket samma lag samt lämna försäkran för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning genom ett elektroniskt dokument. Med en sådan försäkran avses att en försäkrad i ett ärende om föräldrapenningförmåner fullgör sin skyldighet enligt 20 kap. 8 § nämnda lag att lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen.

Prop. 2001/02:9: Genom paragrafen klargörs vilka rättshandlingar som trots formkraven i lagen (1962:381) om allmän försäkring får företas genom elektroniska dokument av en försäkrad som deltar i försöksverksamheten.

5 §  Ett elektroniskt dokument anses ha kommit in till den försäkringskassa som den försäkrades ärende hör till när det anlänt till den del av Riksförsäkringsverkets system för automatiserad behandling som av försäkringskassan anvisats som mottagningsställe för elektroniska dokument.

Prop. 2001/02:9: Paragrafen ersätter 10 § förvaltningslagen när det gäller elektroniska dokument som ges in av en deltagare i försöksverksamheten. Den anvisning som avses i paragrafen sker i praktiken genom programmeringen av det använda datasystemet, som automatiskt kommer att överföra ett signerat elektroniskt dokument till det aktuella mottagningsstället.

6 §  När en försäkrad lämnar en försäkran för föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning genom elektroniskt dokument gäller inte kravet i 20 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring om att uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och samvete.

Prop. 2001/02:9: Paragrafen innebär att 15 kap. 10 § brottsbalken inte blir tillämplig vid lämnande av felaktiga uppgifter i ett elektroniskt dokument. Vid uppsåtligt lämnande av felaktiga uppgifter i vinningssyfte kan dock ansvar för bedrägeri enligt 9 kap. brottsbalken komma i fråga.

7 §  Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, föreskriver i vilka fall certifikat eller elektroniska signaturer skall krävas inom försöksverksamheten.

Prop. 2001/02:9: Krav på användning av elektroniska signaturer i elektroniska dokument certifikat vid direktåtkomst till socialförsäkringsregister m.m. kan föreskrivas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Ändringar

Lag (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkrings- administrationen

Förarbeten
Rskr. 2001/02:85, Prop. 2001/02:9, Bet. 2001/02:SfU5
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:303) om fortsatt giltighet av lagen (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:184, Prop. 2002/03:61, Bet. 2002/03:SfU9
Omfattning
forts. giltighet