Upphävd författning

Förordning (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1132 i lydelse enligt SFS 2010:1993
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vid Linnéuniversitetet finns Institutet för fortbildning av journalister. Institutet har ett nationellt ansvar inom sitt område. Förordning (2010:1787).

Uppgifter

2 §  Institutet skall bedriva fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma journalister. Utbildningen skall utformas så att den

  1. ger de fördjupade kunskaper som journalister behöver för att med aktiv, granskande och oberoende journalistik bidra till en fungerande samhällsdemokrati, och
  2. utvecklar journalisternas yrkeskunskaper.

[S2]Institutet skall också främja en internationell anknytning i utbildningen och ett samarbete med utländska organ för fortbildning av journalister.

Institutets ledning och organisation

3 §  Institutet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en chef som ska anställas av styrelsen för Linnéuniversitetet efter förslag av institutets styrelse. Förordning (2009:1225).

4 §  Styrelsen ska bestå av en ordförande, chefen för institutet och elva övriga ledamöter. Ordföranden och de övriga ledamöterna ska utses av styrelsen för Linnéuniversitetet. De övriga ledamöterna ska utgöras av dels företrädare för centrala press- och etermedieorganisationer, allmänna intressen och institutets personal, dels företrädare för internationella samarbetsorganisationer eller andra personer som har insikt i internationella samarbetsfrågor.

[S2]För varje ledamot, utom ordföranden, får det finnas en ersättare.

[S3]Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare ska utses för en tid av högst tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än sex år i följd.

[S4]Styrelsen ska utse en vice ordförande inom sig. Förordning (2010:1993).

5 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens uppgifter

6 §  Styrelsen ska ansvara för institutets ekonomi och besluta om

  1. institutets organisation, verksamhet och arbetsformer,
  2. dispositionen av institutets resurser,
  3. utbildningens innehåll, och
  4. villkor för antagning till den anslagsfinansierade utbildningsverksamheten.

[S2]Styrelsen ska vidare utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Linnéuniversitetet. Förordning (2009:1225).

Ändringar

Förordning (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2009:1225) om ändring i förordningen (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1787) om ändring i förordningen (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1993) om ändring i förordningen (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-07

Förordning (2012:18) om upphävande av förordningen (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

Omfattning
upph.