Inaktuell version

Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
SFS 2001
Upphäver
Förordning (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till lokala kooperativa utvecklingscentrum.

2 §  Med lokalt kooperativt utvecklingscentrum avses i denna förordning en kooperativt organiserad verksamhet i form av en ekonomisk eller ideell förening eller ett aktiebolag, som har lokala och regionala kooperativa, ideella eller offentliga organisationer som medlemmar eller ägare och som

  1. har till huvudsaklig uppgift att ge råd till kooperativ verksamhet och annat liknande företagande inom den sociala ekonomin,
  2. sprider information och bildar opinion om kooperativt och annat liknande företagande inom den sociala ekonomin, och
  3. arbetar med att utveckla nya kooperativa verksamheter.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Ett lokalt kooperativt utvecklingscentrums verksamhet skall omfatta ett län eller en eller flera kommuner om länets storlek, invånarantal eller i övrigt starka skäl motiverar det.

4 §  Bidrag får lämnas för ett år i sänder till lokala kooperativa utvecklingscentrum för att ge kostnadsfri information och rådgivning om kooperativa företagsformer och annat liknande företagande inom den sociala ekonomin.

5 §  Bidrag får lämnas endast om verksamheten är väl fungerande och varaktig.

6 §  För att ytterligare bidrag skall kunna beviljas ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum skall detta ha fullgjort den redovisningsskyldighet som anges i 11 §.

Beräkning av bidrag

7 §  Bidrag kan ges i form av ett grundbidrag och ett särskilt bidrag.

[S2]Grundbidragets storlek bestäms med hänsyn till folkmängden och de lokala förutsättningarna i övrigt i det län eller de kommuner som verksamheten omfattar.

[S3]Det särskilda bidraget bestäms efter de riktlinjer för stödet som Verket för näringslivsutveckling särskilt beslutar om.

8 §  Bidrag får lämnas med högst 50 procent av den beräknade kostnaden för den verksamhet som ansökan avser.

Förfarandet i bidragsärenden

9 §  Frågor om bidrag prövas av Verket för näringslivsutveckling. En ansökan om bidrag skall ges in till Verket för näringslivsutveckling och innehålla de uppgifter som verket bestämmer.

10 §  Verket för näringslivsutveckling kan besluta om att betala ut förskott på bidraget.

Särskild redovisning

11 §  Ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum som har tagit emot bidrag är skyldigt att redovisa hur bidraget använts under det senaste verksamhetsåret enligt de riktlinjer för stödet som Verket för näringslivsutveckling särskilt beslutar om.

Återbetalningsskyldighet

12 §  Verket för näringslivsutveckling kan besluta att ett bidrag skall betalas tillbaka om

  • bidraget betalats ut på grund av uppenbart felaktiga eller vilseledande uppgifter,
  • bidraget eller förskottet på bidraget inte använts för avsett ändamål, eller
  • bidragets användning inte har redovisats i enlighet med 11 §.

Övriga bestämmelser

13 §  Beslut av Verket för näringslivsutveckling enligt denna förordning får inte överklagas.

14 §  Verket för näringslivsutveckling får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling. Föreskrifterna i den upphävda förordningen skall dock tillämpas för bidrag som beslutats enligt den förordningen.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:109, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:NU1
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:876) om ändring i förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2009:157) om ändring i förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2009-04-01