Upphävd författning

Förordning (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1633 i lydelse enligt SFS 2000:1184
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1993:569) om statsbidrag till kooperativ utveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till lokala kooperativa utvecklingscentrum.

Lokalt kooperativt utvecklingscentrum

2 §  Med lokalt kooperativt utvecklingscentrum avses i denna förordning en ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse som har framför allt lokala och regionala ideella och kooperativa organisationer som medlemmar och som

  1. har till huvudsaklig uppgift att ge information och råd till kooperativ verksamhet,
  2. bedriver information och opinionsbildning om kooperation som idé och verksamhetsform, och
  3. arbetar med att utveckla nya kooperativa verksamheter.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas för ett år i sänder till lokala kooperativa utvecklingscentrum för att ge kostnadsfri information och rådgivning om kooperativa företagsformer.

4 §  Det lokala kooperativa utvecklingscentrumets verksamhet skall omfatta ett län eller, i de fall länets storlek, invånarantal eller i övrigt starka skäl motiverar det, en eller flera kommuner.

[S2]Bidrag lämnas endast om verksamheten bedöms vara väl skött och varaktig.

5 §  Ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum som fått statsbidrag för det senaste verksamhetsåret skall ha fullgjort redovisningsskyldigheten i 10 § för att få ytterligare bidrag.

Beräkning av bidrag

6 §  Statsbidrag till ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum ges i form av ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.

[S2]Grundbidragets storlek bestäms med hänsyn till folkmängden inom det län eller de kommuner som verksamheten omfattar.

[S3]Det rörliga bidraget grundas på prestation och resultat i förhållande till de riktlinjer för stödet till kooperativ utveckling som Verket för näringslivvsutveckling särskilt beslutar om. Förordning (2000:1184).

7 §  Bidrag får lämnas med högst 50 procent av den beräknade totala kostnaden för det kooperativa utvecklingscentrumets verksamhet.

Förfarandet i bidragsärenden

8 §  Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen. Den skall ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast den 31 december året före det år för vilket bidrag söks. Till ansökan skall fogas stadgar eller stiftelseförordnande för den förening eller stiftelse som söker bidraget.

[S2]Ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum som bedrivit verksamhet under året före ansökningsåret skall senast den 1 maj bidragsåret komplettera sin ansökan med en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning av informations- och rådgivningsverksamheten samt en redogörelse för utvecklingsprojekten för det senaste verksamhetsåret. Förordning (2000:1184).

9 §  Verket för näringslivsutveckling beslutar om bidragets storlek.

[S2]Verket kan, i avvaktan på att en ansökan skall kompletteras enligt 8 § eller på att redovisningsskyldigheten enligt 10 § för det senaste verksamhetsåret skall fullgöras, besluta om att betala ut förskott på bidraget. Förordning (2000:1184).

Särskild redovisning

10 §  Ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum som har tagit emot bidrag är skyldigt att senast den 1 maj året efter bidragsåret redovisa hur bidraget använts det senaste verksamhetsåret enligt de riktlinjer för stödet till kooperativ utveckling som Verket för näringslivsutveckling särskilt beslutar om. Förordning (2000:1184).

Återbetalningsskyldighet

11 §  Verket för näringslivsuteckling kan besluta att

  • ett förskott på bidrag skall betalas tillbaka om en ansökan inte kompletterats enligt 8 §,
  • ett bidrag eller ett förskott på bidrag som inte har kommit till avsedd användning skall betalas tillbaka, eller att
  • om ett bidrag inte har redovisats enligt 10 § skall bidraget och utbetalt förskott för nästkommande bidragsår betalas tillbaka. Förordning (2000:1184).

Övriga bestämmelser

12 §  Verket för näringslivsutveckling beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2000:1184).

13 §  Verket för näringslivsutveckling får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2000:1184).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:569) om statsbidrag till kooperativ utveckling. Föreskrifterna om redovisning och återbetalning i den äldre förordningen skall dock tillämpas för bidrag som utgått enligt den förordningen.
  3. En ansökan om statsbidrag till kooperativ utveckling som avser bidragsåret 1999 skall ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 februari samma år.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:131, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:NU1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:828) om ändring i förordningen (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling

Omfattning
ändr. 6, 8, 9, 10, 11 §§; nya 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:1184) om ändring i förordningen (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling

Omfattning
ändr. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01