Upphävd författning

Tillkännagivande (2001:1271) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
SFS 2001:1271
Upphäver
Tillkännagivande (2001:576) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager1 enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra stycket samma lag.
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361, 10.12.1992, s. 1, Celex 31992R3541).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 31993R3275).
 3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6. 1994, s. 4, Celex 31994R1264).
 4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182, 16.7.1994, s. 1, Celex 31994R1733).
 5. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT L 337, 27.12.1996, s. 1, Celex 31996R2465).
 6. Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97 (EGT L 215, 1.8.1998, s. 1, Celex 31998R1705).
 7. Kommissionens förordning (EG) nr 753/1999 av den 12 april 1999 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1705/98 i fråga om den förteckning över Unitapersoner som upprättats enligt punkt 11 i säkerhetsrådets resolution 1127 (1997) och i fråga om namn på och adresser till behöriga nationella myndigheter (EGT L 98, 13.4.1999, s. 3, Celex 31999R0753).
 8. Rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar (EGT L 122, 24.5.2000, s. 29, Celex 32000R1081).
 9. Rådets förordning (EG) nr 1745/2000 av den 3 augusti 2000 om import till gemenskapen av oslipade diamanter från Sierra Leone (EGT L 200, 8.8.2000, s. 21, Celex 32000R1745).
 10. Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98 (EGT L 287, 14.11.2000, s. 19, Celex 32000R2488).
 11. Rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 67, 9.3.2001, s. 1, Celex 32001R0467).
 12. Rådets förordning (EG) nr 1146/2001 av den 11 juni 2001 om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia (EGT L 156, 13.6.2001, s. 1, Celex 32001R1146).
 13. Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2001 av den 19 juni 2001 om ändring, för första gången, av rådets förordning (EG) nr 2488/2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (EGT L 163, 20.6.2001, s. 14, Celex 32001R1205).
 14. Kommissionens förordning (EG) nr 1354/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av rådets förordning (EG) nr 467/2001 beträffande de personer och enheter vars tillgångar skall spärras och de enheter och organ som undantas från flygförbudet med avseende på talibanerna i Afghanistan (EGT L 182, 5.7.2001, s. 15, Celex 32001R1354).
 15. Kommissionens förordning (EG) nr 1996/2001 av den 11 oktober 2001 om ändring, för andra gången, av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 271, 12.10.2001, s. 21, Celex 32001R1996).
 16. Kommissionens förordning (EG) nr 2062/2001 av den 19 oktober 2001 om ändring, för tredje gången, av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 277, 20.10.2001, s. 25, Celex 32001R2062).
 17. Kommissionens förordning (EG) nr 2199/2001 av den 12 november 2001 om ändring, för fjärde gången, av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 295, 13.11.2001, s. 16, Celex 32001R2199).
 18. Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2001 av den 16 november 2001 om ändring för andra gången av rådets förordning (EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97 (EGT L 301, 17.11.2001, s. 17, Celex 32001R2231).
 19. Kommissionens förordning (EG) nr 2373/2001 av den 4 december 2001 om ändring, för femte gången, av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 320, 5.12.2001, s. 11, Celex 32001R2373).

Ändringar

Tillkännagivande (2001:1271) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Förarbeten
Rskr. 1998/99:26, Prop. 1998/99:27, Bet. 1998/99:UU5

Ändring, SFS 2002:682

Omfattning
upph.