Förordning (2001:1309) om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2001-12-20
Ändring införd
SFS 2001:1309
Ikraft
2002-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-20

Förutsättningar för bidrag

1 §  Projektbidrag enligt denna förordning kan lämnas till ideella föreningar, stiftelser, kommuner, landsting, kommunalförbund, regionförbund och länsstyrelser samt till folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar.

2 §  Bidrag kan endast lämnas till projekt som

  1. bidrar till en bred och öppen debatt och ökad kunskap om EU och framtidsfrågorna,
  2. har god spridningseffekt.

[S2]Bidrag får inte lämnas för sökandens fasta kostnader för personal, resor, administration och liknande.

3 §  Bidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel.

4 §  Vid bidragsgivningen beaktas om projektet särskilt riktar sig till ungdomar och studerande.

[S2]Hänsyn skall tas särskilt till personer med bristande kunskaper i svenska och till andra som kan ha svårt att tillgodogöra sig information och att delta i debatt på andra vägar.

5 §  För att bidrag skall kunna lämnas krävs att sökanden visar hur projektet kommer att finansieras och att sökanden står för minst 20 procent av projektkostnaderna.

6 §  Ett beslut om bidrag kan förenas med villkor.

Ansökan och prövning

7 §  Ansökan om bidrag görs hos EU 2004-kommittén på den blankett som kommittén tillhandahåller.

8 §  Kommittén prövar frågor om bidrag.

[S2]Vid prövningen är kommittén beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

9 §  Innan kommittén beslutar att lämna bidrag till ett projekt skall Delegationen med uppgift att följa och stödja demokratiutvecklingen (Ju 2000:P) ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

Utbetalning

10 §  Bidraget betalas ut i två delar.

[S2]När bidraget beviljats betalas hälften av bidraget ut.

[S3]Den återstående delen av bidraget betalas ut sedan delredovisning lämnats enligt vad som sägs om slutredovisning i 11 § andra och tredje stycket.

[S4]Om det finns särskilda skäl kan kommittén betala ut hela bidraget när bidraget beviljats.

Redovisning

11 §  Den som har tagit emot bidrag skall lämna en slutredovisning till kommittén senast en månad efter det att projektet har avslutats.

[S2]Redovisningen lämnas på en särskild blankett som kommittén tillhandahåller. Redovisningen skall överskådligt visa hur det beviljade bidraget har utnyttjats och innehålla uppgifter om genomförda aktiviteter.

[S3]Redovisningen skall vara bestyrkt av en auktoriserad eller godkänd revisor eller av organisationens revisor samt av den som är projektansvarig.

Återbetalningsskyldighet

12 §  Den som har tagit emot bidrag skall efter det att projektet har slutförts omedelbart betala tillbaka den del av bidraget som inte har använts.

Återkrav

13 §  Kommittén kan besluta att den som har tagit emot bidrag skall betala tillbaka bidraget helt eller delvis om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget inte har använts för angivet ändamål,
  3. en vidtagen åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för bidraget,
  4. mottagaren inte inom föreskriven tid eller på föreskrivet sätt har lämnat redovisning enligt 10 § tredje stycket eller 11 § eller om redovisningen innehåller oriktiga uppgifter, eller
  5. återbetalning inte har skett enligt 12 §.

[S2]Återbetalning får beslutas endast om felet eller avvikelsen har mer än ringa betydelse och om mindre än sex månader har gått från det att slutredovisningen av projektet kom in till kommittén.

Överklagande

14 §  Kommitténs beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2001:1309) om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid

Ikraftträder
2002-02-15

Förordning (2023:887) om upphävande av förordningen (2001:1309) om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid

Omfattning
upph.