Inaktuell version

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-03-29
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2004:1043
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande föreskrifter

1 §  En kommun som har rätt till statsbidrag enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder inom de verksamheter som avses där.

2 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Villkor för statsbidrag

3 §  Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används till personalförstärkningar i verksamheterna eller kompetenshöjande åtgärder för förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar inom verksamheterna.

Fastställande av statsbidrag

4 §  Regeringen fastställer det sammanlagda statsbidraget.

[S2]Statsbidrag lämnas med ett visst belopp per kommun.

[S3]Statistiska centralbyrån beräknar enligt bestämmelserna i 5 § för varje bidragsår statsbidraget till kommunerna.

6 §  Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminärt statsbidrag.

[S2]Statens skolverk skall fastställa statsbidraget och senast den sista december året före bidragsåret lämna uppgift till kommunerna om slutligt bidrag.

Rekvisition och utbetalning av statsbidrag

7 §  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår. Vid rekvisitionen skall kommunen ange vilka kvalitetssäkrande åtgärder enligt 3 § som bidraget är avsett att användas till.

[S2]Bidraget betalas ut senast den 31 mars och den 30 september bidragsåret med hälften av bidraget per gång.

Uppföljning och utvärdering

8 §  Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

[S2]Skolverket skall sprida information om hur statsbidraget används i kommunerna.

9 §  En kommun som får bidrag enligt bestämmelserna i denna förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljning och utvärdering.

Innehållande av statsbidrag

10 §  Om en kommun inte genomför de åtgärder för vilka statsbidrag har lämnats får Statens skolverk besluta att bidrag helt eller delvis skall hållas inne från kommande utbetalningar.

Bemyndigande

11 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

12 §  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2002.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:46, Prop. 1999/2000:129, Bet. 2000/01:UbU5
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2004:1043) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:22) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2009:384) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2011:679) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2018:1538) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Omfattning
ändr.10 §, rubr. närmast före 10 §; nya 10 a, 10 b §§
Ikraftträder
2019-01-01