Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-03-29
Ändring införd
SFS 2001:161 i lydelse enligt SFS 2019:625
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande föreskrifter

1 §  En kommun som har rätt till statsbidrag enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Förordning (2011:679).

2 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Villkor för statsbidrag

3 §  Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används till personalförstärkningar i verksamheterna eller kompetenshöjande åtgärder för förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar inom verksamheterna.

Fastställande av statsbidrag

4 §  Regeringen fastställer det sammanlagda statsbidraget.

[S2]Statsbidrag lämnas med ett visst belopp per kommun.

[S3]Statistiska centralbyrån beräknar enligt bestämmelserna i 5 § för varje bidragsår statsbidraget till kommunerna.

5 §  För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning divideras med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

[S2]Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget. Förordning (2011:679).

6 §  Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminärt statsbidrag.

[S2]Statens skolverk ska fastställa statsbidraget och under januari månad bidragsåret lämna uppgift till kommunerna om slutligt bidrag. Förordning (2019:625).

Rekvisition och utbetalning av statsbidrag

7 §  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår. Vid rekvisitionen skall kommunen ange vilka kvalitetssäkrande åtgärder enligt 3 § som bidraget är avsett att användas till.

[S2]Bidraget betalas ut senast den 31 mars och den 30 september bidragsåret med hälften av bidraget per gång.

Uppföljning och utvärdering

8 §  Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

[S2]Skolverket skall sprida information om hur statsbidraget används i kommunerna.

9 §  En kommun som får bidrag enligt bestämmelserna i denna förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljning och utvärdering.

Återbetalning och återkrav

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
  3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller
  4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. Förordning (2018:1538).

10 a §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge ett återkrav helt eller delvis. Förordning (2018:1538).

10 b §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge ett krav på ränta helt eller delvis. Förordning (2018:1538).

Bemyndigande

11 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

12 §  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2002.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:46, Prop. 1999/2000:129, Bet. 2000/01:UbU5
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2004:1043) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:22) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2005.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2009:384) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2011:679) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 5 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2018:1538) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2019.
  3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr.10 §, rubr. närmast före 10 §; nya 10 a, 10 b §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:625) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2019-12-01