Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
SFS 2001:167
Ikraft
2001-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Bidrag får, om det finns medel, lämnas enligt denna förordning till den som ställer utbildningsplatser ombord på fartyg till förfogande under vår- och höstterminerna 2001 enligt vad som närmare anges i 2 §.

[S2]Stödberättigade enligt denna förordning är svenska fysiska eller juridiska personer eller svenska partrederier som har eller har haft sjömän anställda ombord på svenska handelsfartyg som huvudsakligen används i utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänsteexporten.

[S3]Om det behövs för att ett tillräckligt stort antal utbildningsplatser skall finnas tillgängliga får stöd även lämnas till annan under förutsättning att svensk anknytning föreligger.

2 §  För att berättiga till stöd skall utbildningsplatsen ställas till förfogande för den fartygsförlagda delen av sjöbefälsutbildning som bedrivs vid högskola. Studenten får inte vara en aktiv besättningsmedlem. Bidrag lämnas inte för de första två studenterna som hos den stödberättigade genomgår den fartygsförlagda utbildningen under ett kalenderår.

[S2]Bidraget lämnas endast om studenten fullföljer praktikperioden, om det inte finns särskilda skäl.

3 §  Bidrag får lämnas med högst 1 250 kr per vecka och studerande, dock högst med 20 000 kr per student.

4 §  Frågor om bidrag prövas av Sjöfartsverket.

[S2]En ansökan om bidrag skall ges in till Sjöfartsverket och innehålla de uppgifter som verket bestämmer.

5 §  Bidraget betalas ut i efterskott.

6 §  Om bidrag på felaktiga grunder eller av annan anledning har betalats ut med för högt belopp får Sjöfartsverket kräva åter vad som har betalats ut för mycket.

7 §  Sjöfartsverkets beslut i frågor om bidrag får inte överklagas.

8 §  Sjöfartsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2001:167) om bidrag till fartygsförlagd utbildning

Ikraftträder
2001-05-15