Upphävd författning

Förordning (2001:22) om den europeiska flyktingfonden

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2001-02-01
Ändring införd
SFS 2001:22
Ikraft
2001-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller förvaltningen av den europeiska flyktingfonden som inrättats enligt rådets beslut 2000/596/EG av den 28 september 2000 om inrättande av en europeisk flyktingfond.

2 §  Frågor om stöd till insatser som avses i artikel 4 i rådets beslut om inrättande av en europeisk flyktingfond skall prövas av Migrationsverket efter att verket har hört Integrationsverket.

3 §  Migrationsverket skall betala ut stöd som beslutats enligt 2 §.

4 §  Migrationsverket skall i enlighet med vad som anges i rådets beslut om inrättande av en europeisk flyktingfond vidta de åtgärder som behövs för kontroll, övervakning och utvärdering av de insatser som fått stöd enligt denna förordning.

5 §  Migrationsverket får efter att ha hört Integrationsverket meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

6 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:22) om den europeiska flyktingfonden

Ikraftträder
2001-03-01

Ändring, SFS 2005:203

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:22) om den europeiska flyktingfonden. Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga om ärenden enligt den förordningen.
Omfattning
upph.