Lag (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-02-01
Ändring införd
SFS 2001:25 i lydelse enligt SFS 2008:648
Ikraft
2001-04-01
Tidsbegränsad
2008-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid handläggningen av mål i de allmänna förvaltningsdomstolar som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Domstolsverket bestämmer, får videokonferens användas på försök i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.

Prop. 1999/2000:142: Av paragrafen framgår att videokonferens skall få användas på försök vid de allmänna förvaltningsdomstolarna. De närmare skälen för att införa videokonferensteknik i allmän förvaltningsdomstol har redovisats i avsnitt 6.2.

Bestämmelserna i lagen är tillämpliga i både under- och överrätt.

2 §  Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får delta i muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol genom videokonferens

  1. om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med partens inställelse och övriga omständigheter, eller
  2. om den muntliga förhandlingen annars skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att parten inställer sig i rättssalen.

Prop. 1999/2000:142: 1. om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med partens inställelse och övriga omständigheter, eller

2. om den muntliga förhandlingen annars skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att parten inställer sig i rättssalen.

I paragrafen anges under vilka förutsättningar en part kan delta i muntlig förhandling genom videokonferens.

För att deltagande i en muntlig förhandling genom videokonferens ...

3 §  Bevisning får tas upp genom videokonferens

  1. om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter, eller
  2. om bevisupptagning enligt reglerna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att bevisningen tas upp på ett sådant sätt.

Prop. 1999/2000:142: 2. om bevisupptagning enligt reglerna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att bevisningen tas upp på ett sådant sätt.

I paragrafen anges under vilka förutsättningar det är möjligt att ta upp bevisning genom användning av videokonferens.

Användning av videokonferens vid bevisupptagning torde i första ...

4 §  I fråga om den som kallas till muntlig förhandling genom videokonferens gäller inte bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) om kallelser och förelägganden och om påföljder vid utevaro. Kallelse till muntlig förhandling genom videokonferens skall ske på det sätt som rätten finner lämpligt.

[S2]Den som har kallats att delta i en muntlig förhandling genom videokonferens men som motsätter sig att delta på detta sätt, har rätt att inställa sig i rättssalen.

[S3]Den som deltar i en muntlig förhandling genom videokonferens med stöd av denna lag skall anses ha inställt sig inför rätten.

Prop. 1999/2000:142: Den som har kallats att delta i en muntlig förhandling genom videokonferens men som motsätter sig att delta på detta sätt, har rätt att inställa sig i rättssalen.

Den som deltar i en muntlig förhandling genom videokonferens med stöd av denna lag skall anses ha inställt sig inför rätten.

Av första stycket följer att bestämmelserna ...

5 §  Den som har kallats till en muntlig förhandling genom videokonferens har rätt till ersättning i enlighet med vad som sägs i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Prop. 1999/2000:142: Den som kallats att delta i en muntlig förhandling genom videokonferens kommer att – i stället för att inställa sig till den domstol där förhand-

lingen äger rum – få inställa sig i en lokal där videokonferensutrustning finns. Det kommer följaktligen att kunna uppstå kostnader för den som kallas att delta i en muntlig förhandling genom videokonferens. ...

6 §  Utan hinder av det förbud mot fotografering som följer av 16 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får videokonferens användas i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.

Prop. 1999/2000:142: Enligt 16 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) gäller – i fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling – bl.a. 5 kap. 9 § rättegångsbalken i tillämpliga delar. Enligt sistnämnda lagrum är det förbjudet att fotografera i rättssalen. För att bestämmelserna i försökslagen inte skall stå i strid mot det så kallade fotograferingsförbudet måste dessa ...

Ändringar

Lag (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Förarbeten
Rskr. 2000/01:132, Prop. 1999/2000:142, Bet. 2000/01:JuU5
Ikraftträder
2001-04-01

Lag (2003:46) om fortsatt giltighet av lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Förarbeten
Rskr. 2002/03:70, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:JuU1
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2004:1210) om fortsatt giltighet av lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Förarbeten
Rskr. 2004/05:105, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:JuU1
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2006:1436) om fortsatt giltighet av lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Förarbeten
Rskr. 2006/07:36, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:JuU1
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2008:648) om ändring i lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol

Förarbeten
Rskr. 2007/08:251, Prop. 2007/08:139, Bet. 2007/08:JuU31
Omfattning
ändr. forts. giltighet i 2006:1436