Förordning (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2001-02-08
Ändring införd
SFS 2001:36 i lydelse enligt SFS 2005:872
Ikraft
2001-07-01
Tidsbegränsad
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för personalförstärkningar i förskoleklassen, grundskolan, särskolan, fritidshemmen och gymnasieskolan.

2 §  Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder.

[S2]Med bidragsår avses tiden den 1 juli-30 juni nästa kalenderår.

Villkor för statsbidrag

3 §  Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används till personalförstärkningar som syftar till att ge barn och ungdomar ökade möjligheter att nå målen för utbildningen eller verksamheten. Bidraget får även användas dels för att öka personaltätheten i kommuner med vikande elevunderlag, dels för att motverka en minskning av personaltätheten i kommuner som ingått överenskommelse med staten genom Kommundelegationen, Bostadsdelegationen, Statens bostadsnämnd eller Statens bostadskreditnämnd.

[S2]Statsbidrag som syftar till att motverka en minskning av personaltätheten i kommuner som ingått överenskommelse med staten genom Kommundelegationen får inte lämnas för senare tid än den 31 december 2004.

[S3]För de bidragsår som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 och den 1 juli 2005-den 30 juni 2006 får upp till en fjärdedel av den bidragsram som har fastställts för kommunen enligt 4 § första meningen även användas för att motverka en minskning av personaltätheten i kommuner med ökande elevunderlag.

[S4]Vid bedömningen av om en kommun skall tilldelas statsbidrag för den del av bidragsåret den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 som avser tiden den 1 januari-den 30 juni 2005 skall personaltätheten jämföras med personaltätheten läsåret 2003/2004. Samma jämförelse skall göras vid bedömningen av om statsbidrag skall tilldelas för det bidragsår som avser tiden den 1 juli 2005-den 30 juni 2006. Vid beräkning av kommunens personaltäthet läsåret 2003/2004 får bortses från de personalförstärkningar från och med den 1 juli 2001 som har finansierats med andra medel än statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2005:872).

3 a §  Om det i en kommun finns ungdomar som omfattas av den fastställda bidragsramen enligt 4 § första meningen, och som fullgör sin gymnasieutbildning i en annan kommun (skolkommunen), får dessa kommuner träffa en överenskommelse för de bidragsår som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 och den 1 juli 2005-den 30 juni 2006, som innebär att statsbidrag som avser dessa ungdomar överförs till skolkommunen.

[S2]För statsbidrag som har överförts enligt första stycket skall bestämmelserna i 5 § om rekvisition tillämpas på båda kommunerna. För sådant statsbidrag skall vidare 8 § tillämpas på skolkommunen. Förordning (2004:563).

Beräkning av statsbidrag

4 §  För varje kommun fastställs en bidragsram som beräknas på grundval av antalet barn och ungdomar i åldersgruppen 6-18 år i kommunen kalenderåret före bidragsåret. Vid beräkningen av statsbidraget skall hänsyn tas till omfattningen av de åtgärder enligt 3 § som kommunen planerar.

Rekvisition och utbetalning

5 §  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition. Vid rekvisitionen skall kommunen ange vilka åtgärder enligt 3 § som bidraget är avsett att användas till. Om kommunen har träffat en sådan överenskommelse som avses i 3 a § skall även detta anges vid rekvisitionen. Förordning (2004:563).

Uppföljning och utvärdering

6 §  Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

[S2]Skolverket skall sprida information om hur statsbidraget används i kommunerna.

7 §  En kommun som har fått statsbidrag enligt denna förordning skall årligen till Statens skolverk redovisa de åtgärder enligt 3 § som vidtagits under det gångna bidragsåret med stöd av bidraget.

Innehållande av statsbidrag och återkrav

8 §  Om en kommun inte genomför de åtgärder för vilka statsbidrag har lämnats får Statens skolverk besluta att bidrag helt eller delvis skall hållas inne från kommande utbetalningar. Om statsbidrag har lämnats under de bidragsår som avser tiden den 1 juli 2004-den 30 juni 2005 eller den 1 juli 2005-den 30 juni 2006 får Skolverket under samma förutsättningar i stället helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Förordning (2004:563).

Bemyndigande

9 §  Statens skolverk skall meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

10 §  Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Förarbeten
Rskr. 2000/01:99, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:UbU1
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:767) om ändring i förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.
Beslut att hålla inne bidrag enligt 8 § skall inte meddelas i fråga om statsbidrag som betalats ut enligt äldre bestämmelser, om bidrag skulle ha lämnats enligt 3 § i dess nya lydelse.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2003:131) om ändring i förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2004:563) om ändring i förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Omfattning
ändr. 3, 5, 8 §§, rubr. närmast före 8 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:727) om ändring i förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004. Den skall dock tillämpas från och med den 1 juli 2004.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-11-01

Förordning (2005:872) om ändring i förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01