Upphävd författning

Förordning (2001:641) om registerföring m.m. vid Regeringsrätten och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2007:776
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i Regeringsrättens och kammarrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.

[S2]En domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som domstolen utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.

[S3]En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning.

Verksamhetsregister

2 §  En domstol får föra automatiserade register över mål som handläggs vid domstolen. Ett register får användas för

  1. handläggning av mål,
  2. återsökning av vägledande avgöranden,
  3. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och
  4. framställning av statistik.

3 §  Regeringsrätten och kammarrätterna får ha direktåtkomst till varandras register. Även länsrätterna, Domstolsverket och Riksdagens ombudsmän får ha direktåtkomst till registren.

[S2]Skatteverket och länsstyrelser får ha direktåtkomst till registren för återsökning av vägledande avgöranden. Förordning (2003:1026).

4 §  Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 1 till denna förordning.

[S2]Vid angivande av saken i ett mål (ärendemening) får känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

5 §  Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet eller utfärdandeland för körkort.

[S2]Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål.

[S3]Myndigheter som enligt 3 § andra stycket har direktåtkomst till ett register får som sökbegrepp inte använda uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål. Förordning (2003:601).

6 §  Uppgifter skall gallras ur ett register enligt de gallringsföreskrifter från Riksarkivet som gäller för domstolarna.

[S2]Om uppgifter gallras skall domstolen dessförinnan se till att de bevaras på annat sätt i den omfattning som skulle följa av förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna, om domstolen inte hade använt sig av automatiserad behandling.

Rättsfallsregister

7 §  En domstol får föra andra automatiserade register än de som avses i 2 § för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

8 §  En domstol får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 7 §§.

[S2]Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller om de behövs för handläggningen av målet. Förordning (2007:776).

9 §  För bevarande av personuppgifter som med stöd av 8 § behandlas automatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:776).

Rättelse och skadestånd

10 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

11 §  Beslut av en kammarrätt om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om överklagande. Beslut av Regeringsrätten får inte överklagas.

[S2]Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

A Mål
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.målnummer målkategori och målprefix målgrupp och måltyp sakkod och typkod saken (ärendemening) inkommandedatum registreringsdatum och registreringskod målsamband författning taxeringsår typ av taxering kommun om körkort: - körkortsklass - körkortstillstånd - utfärdandeland
14. 15. 16.förtur prövningstillstånd om underinstansens avgörande: - underinstans - målnummer och prefix - avgörandedatum - avgörandetyp - rättens sammansättning - förhandlingstid - förhörstid
17.om fastighet m.m.: - geografisk enhet - fastighetsbeteckning - gatuadress - ort - SNI-kod - geografiska x- och y-koordinater
18.uppskattad förhandlingstid
19.avgörandedatum
B Aktörer
1.om offentlig part: - partställning - namn, tjänstetitel och myndighet - myndighets- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - diarienummer och diariebeteckning
2.om enskild part: - partställning - namn eller firma, - yrke eller titel - person-, samordnings- eller organisationsnummer - nationalitet - grupper av parter - koppling till andra aktörer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - rättshjälp - förenklad delgivning - nytt förhör eller omförhör - uppskattad förhörstid - förhörs- och bevistema - information om ed - behov av tolk och på vilket språk
3.om ställföreträdare: - egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e.d.) - namn eller firma - yrke eller titel - person-, samordnings- eller organisationsnummer - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress
4.om biträde, ombud: - egenskap - fullmakt - namn - yrke eller titel - koppling till annan aktör - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - F-skatt
5.om vittne, sakkunnig, underårig som berörs av målet utan att vara part samt andra som målet rör: - egenskap - namn - yrke eller titel - person-, samordnings-, myndighets- eller organisationsnummer - koppling till annan aktör - besöksadress och postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - förskottsbetalning - nytt förhör eller omförhör - uppskattad förhörstid - förhörs- och bevistema - information om ed - behov av tolk och på vilket språk
6.om tolk: - språk och arvodesnivå - namn och firma - person-, samordnings- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - generell tolked avlagd vid domstolen - förskottsbetalning - F-skatt
7.om tillsynsmyndighet eller annan som skall höras: - egenskap - namn, tjänstetitel och myndighet - myndighets- eller organisationsnummer - postadress - telefonnummer, e-postadress e.d. - registreringsdatum för adress - diarienummer och diariebeteckning
C Händelser
1.om inkomna och hos domstolen upprättade handlingar: - datum då handlingen kom in eller upprättades - aktbilage- och löpnummer - från vem en handling kommit - i korthet vad handlingen rör och om dess innehåll
2.om delgivning: - adressat - handling - delgivningssätt - delgivningsnummer - delgivningsdatum - övriga åtgärder
3.om förhandling, sammanträde, möte e.d.: - deltagare - tidpunkt och plats - typ av förhandling e.d. - antal förhandlingar e.d. - beräknad och verklig förhandlingstid e.d. - förhandling e.d. inställt och skälen för detta - händelsetext
4.om handläggningsbeslut, anteckningar: - art och typ av beslut eller anteckning - beslutsfattare och handläggare - datum - nummer - innebörd och utgång - i korthet om innehåll
5.om avgöranden och ersättningsbeslut: - art och typ av avgörande eller beslut - domstol samt ställe för meddelande - datum - nummer - kod - innebörd och utgång - i korthet om innehåll - laga kraft - rättens sammansättning - ordförande
6.rättshjälpskostnader
7.om expedition: - dag för expedition - mottagarens namn och adress - handling - yttrandefrist - utbetalt belopp
8.om överklagande: - datum - person som överklagat - vad som överklagats - resultat av överklagande
9.samband med andra händelser i det aktuella målet
10.hänvisning till andra löpnummer
11.datum för händelseregistrering
12.målstatus
13.gallringsbar eller ej
D Planering
1. 2. 3.målsättning för avgörande handläggnings- och målstatus om bevakning: - bevakningsdatum och klockslag - bevakningstext - bevakare - händelsens löpnummer - händelsetyp
4. 5.författning målets art (ensamdomare, förenklad delgivning, prövningstillstånd e.d.)
6.sekretessmarkering
E Organisation
1.enhet (avdelning, rotel, process)
2.titel och namn på domare och andra handläggare vid domstolen
3.jäv
F Övriga uppgiftear
1.tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret
Förordning (2003:601).

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister
1.beteckning på handling
2.målnummer
3.avgörandedatum
4.avgörandenummer
5.sökord
6.författningshänvisning
7.problembeskrivning (sammanfattning)
8.hänvisning till rättsutredning
9.fullföljd
10.sökkod
11.RÅ-nummer

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
  2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:601) om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Regeringsrätten och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 5 §, bil. 1
Ikraftträder
2003-11-01

Förordning (2003:1026) om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Regeringsrätten och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:776) om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Regeringsrätten och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2010:1807) om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Regeringsrätten och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 11 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1460) om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:402) om ändring i förordningen (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-07-01

Ändring, SFS 2015:729

Omfattning
upph.