Förordning (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2001-08-30
Ändring införd
SFS 2001:681 i lydelse enligt SFS 2005:760
Ikraft
2002-01-01
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Statsbidrag

1 §  En kommun kan enligt denna förordning under år 2002 få statsbidrag för utvecklingen av en infrastruktur för vuxnas lärande. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Bidrag får lämnas till insatser som innebär en ökad samverkan mellan lokala och regionala myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer inom vuxenutbildningen. Bidrag får även lämnas till investeringar i teknik, läromedel och miljöer som främjar ett flexibelt och livslångt lärande.

3 §  Statens skolverk fastställer för varje kommun det högsta belopp som en kommun kan få i bidrag. Detta belopp består av dels ett grundbidrag om 250 000 kronor, dels ett bidrag som motsvarar kommunens andel av landets befolkning i åldern 25-64 år den 1 januari 2001.

Ansökan

4 §  Bidrag lämnas efter ansökan. Kommunen skall i sin ansökan redogöra för hur bidraget skall användas och vilket resultat kommunen vill uppnå. Redogörelsen skall utformas så att medelsanvändningen kan följas upp.

[S2]Ansökan ges in till Statens skolverk inom den tid verket bestämmer.

Beslut om bidrag

5 §  Statens skolverk beslutar om bidrag.

[S2]Bidraget får inte överstiga det enligt 3 § fastställda beloppet.

Uppföljning och utvärdering

6 §  Statens skolverk skall följa upp och utvärdera de insatser som har gjorts med stöd av bidraget.

[S2]En kommun som har fått bidrag skall, om Statens skolverk begär det, redovisa hur bidraget har använts.

Återkrav

7 §  Statens skolverk får helt eller delvis återkräva bidrag, om en kommun inte har genomfört de insatser för vilka bidrag lämnats.

Bemyndigande

8 §  Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

9 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2002. Bestämmelsen i 7 § gäller dock till och med den 31 december 2005. Förordning (2005:760).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:229, Prop. 2000/01:72, Bet. 2000/01:UbU15
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:760) om ändring i förordningen (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.