Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-09-06
Ändring införd
SFS 2001:707 i lydelse enligt SFS 2018:458
Ikraft
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledning

1 §  Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett patientregister.

Personuppgiftsansvarig

2 §  Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 §  Personuppgifter i patientregistret får behandlas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom den slutna hälso- och sjukvården och inom den del av den öppna vården som inte är primärvård samt forskning och epidemiologiska undersökningar.

Personuppgifter som får behandlas

4 §  Sådana personuppgifter får behandlas som rör patienter som

  1. vårdats inom den slutna hälso- och sjukvården,
  2. behandlats av läkare inom den öppna vården som inte är primärvård, eller
  3. behandlats av annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inom den psykiatriska öppenvården.

[S2]Behandlingen får avse uppgifter om

  1. personnummer, kön, födelseår, bosättningsort, vårdenhet, diagnoser, åtgärder, att åtgärder vidtagits av viss kategori hälso- och sjukvårdspersonal, yttre orsaker till sjukdom eller skada, vårdkostnader, grund för psykiatrisk tvångsvård, tidpunkter för åtgärder och händelser, in- och utskrivningssätt, planerad vård, och
  2. folkbokföringsort, fastighetskoordinater, födelsehemort eller födelseort, medborgarskap, civilstånd, inflyttning från och utflyttning till utlandet, personnummerförändringar och dödsdatum. Förordning (2017:69).

5 §  Utan hinder av 4 § får de uppgifter behandlas som vid ikraftträdandet finns i Socialstyrelsens sjukvårdsregister. Förordning (2017:69).

Uppgiftsskyldighet

6 §  Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543) om hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § andra stycket 1 till patientregistret.

[S2]Statistiska centralbyrån ska lämna de personuppgifter som avses i 4 § andra stycket 2 till patientregistret.

[S3]Socialstyrelsen får utfärda föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet som avses i första stycket ska fullgöras. Förordning (2017:69).

Information

7 §  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade om

  1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret, och
  2. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.

[S2]Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret. Förordning (2018:458).

Ändringar

Förordning (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2016:867) om ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-10-01

Förordning (2017:69) om ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2017-03-15

Förordning (2018:458) om ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-05-25