Riksbankens föreskrifter (2001:713) om sedlar på etthundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2001-08-24
Ändring införd
SFS 2001:713
Ikraft
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på etthundra kronor i den version som utges från och med den 1 oktober 2001 skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.
Storlek
Sedeln är 140 mm lång och 72 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida
I sedelns högra del avbildas Carl von Linné i halvprofil med ansiktet vänt åt vänster. Hans namn och levnadsår, CARL von LINNÉ 1707-1778, är angivna i sedelns övre högra hörn. Till vänster om porträttet avbildas den av Linné anlagda botaniska trädgården i Uppsala samt en plansch från Linnés skrift Praeludia Sponsaliarum Plantarum - Uppsala 1729 föreställande plantor.
I slingor på sedeln återfinns en mikrotext med lydelsen ETT HUNDRA KRONOR OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA.
Valörsiffran 100 återfinns i sedelns övre vänstra hörn samt nedre högra hörn.
Texten ETT HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Ett mönster till vänster på sedelns framsida bildar tillsammans med ett motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 100 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild).
Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns under valörsiffran i övre vänstra hörnet.
Huvudmotivet är tryckt i grön färg. Plantorna (han- och honplanta) är tryckta i rödbrun färg.
Det övriga trycket på sedelns mittparti är i blå, brun och röd färg.
Sedelnumret är angivet nedtill till vänster på sedelns framsida och tryckt i svart färg.
På sedelns vänstra sida finns en metalliserad folie (folieband) som i olika vinklar reflekterar valören 100 samt en bild av tre kronor.
Sedelns baksida
Valörsiffran 100 återfinns i sedelns övre högra hörn samt nedre vänstra hörn.
Texten ETT HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Två namnteckningar återfinns längs sedelns högra sida.
Baksidans huvudmotiv är en stiliserad bild av ett bi som pollinerar en blomma.
I vänstra delen av bilden ses pollenkorn och i den högra delen konstgraverade mönster som framställer hur biets öga uppfattar omvärlden.
Baksidan är tryckt i grön, röd, brun och blå färg.
Ett halvtransparant stråk som skiftar färg från transparant till guld finns inlagt på sedelns vänstra sida, vari valören 100 samt en bild av tre kronor framträder.
Papper
Pappersfärgen är benvit och sedeln är på framsidans vänstra sida försedd med ett vattenmärke föreställande Carl von Linné med ansiktet vänt åt vänster. Valören 100 återfinns också i vattenmärket.
I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med texten 100 KRONOR.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2001:713) om sedlar på etthundra kronor

Ikraftträder
2001-10-01