Upphävd författning

Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1988-12-08
Ändring införd
SFS 1988:1385 i lydelse enligt SFS 2022:980
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Lag (1934:437) för Sveriges riksbank
Lag (1970:1028) om rikets mynt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  Riksbanken, som enligt 9 kap. 13 § regeringsformen är rikets centralbank och en myndighet under riksdagen, får endast bedriva eller ta del i sådan verksamhet som enligt lag ankommer på Riksbanken. Lag (2003:840).

[K1]2 §  Riksbanken har enligt 9 kap. 13 § regeringsformen ansvaret för penningpolitiken.

[S2]Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast penningvärde.

[S3]Riksbanken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

[S4]Riksbanken får meddela föreskrifter inom ramen för sitt ansvar för penningpolitiken. Riksbanken får även meddela föreskrifter såvitt avser verksamhet med anknytning till Riksbankens betalningssystem eller kontantförsörjningsuppdrag. Lag (2004:668).

[K1]3 §  Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen har Riksbanken elva fullmäktige, som väljs av riksdagen.

[S2]Fullmäktige väljer inom sig en ordförande samt en vice ordförande. Lag (2003:840).

[K1]4 §  Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen leds Riksbanken av en direktion, som utses av fullmäktige. Direktionen består av sex ledamöter som utses för en tid av fem eller sex år. Fullmäktige utser ordförande i direktionen, som samtidigt ska vara chef för Riksbanken, och minst en vice ordförande, som samtidigt ska vara vice riksbankschef.

[S2]Fullmäktige ska när det behövs bestämma i vilken inbördes ordning vice riksbankschefer ska tjänstgöra i riksbankschefens ställe när riksbankschefen har förhinder. Lag (2008:239).

[K1]5 §  Ärenden som inte skall avgöras av fullmäktige avgörs av direktionen. Direktionen kan besluta att ärenden får avgöras av riksbankschefen eller någon annan tjänsteman i Riksbanken. Lag (1998:1413).

2 kap. Fullmäktige

[K2]1 §  Ledamöter av fullmäktige får inte

 1. vara statsråd,
 2. vara ledamot av Riksbankens direktion,
 3. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller ett annat företag som står under Finansinspektionens tillsyn eller
 4. inneha en annan anställning eller ett annat uppdrag som gör dem olämpliga för uppdraget som fullmäktig.

[S2]Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan strida mot bestämmelserna i första stycket, ska riksdagen på förslag av finansutskottet entlediga ledamoten från uppdraget i fullmäktige. De anställningar eller uppdrag som en ledamot tar ska anmälas till riksdagen.

[S4]Denna bestämmelse finns i tilläggsbestämmelsen 13.21.1 till riksdagsordningen. Lag (2014:867).

[K2]2 §  Fullmäktiges rätt att skilja en ledamot av direktionen från hans eller hennes anställning följer av 9 kap. 13 § regeringsformen.

[S2]Talan mot beslut om skiljande från anställning ska ske inom två månader från delgivning av beslutet. Riksbankschefen får föra talan vid EU-domstolen. Övriga ledamöter får väcka talan i Högsta domstolen.

[S3]Högsta domstolen får förklara ett beslut om skiljande från anställning ogiltigt.

[S4]Väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i andra stycket har parten förlorat sin talan. Lag (2011:457).

[K2]3 §  Vid fullmäktiges sammanträden skall protokoll föras.

[S2]Fullmäktige är beslutföra när minst åtta av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot som deltar i den slutliga handläggning är skyldig att delta även i avgörandet. Ingen är dock skyldig att rösta för mer än ett förslag. Ett beslut om att skilja en ledamot av direktionen från hans anställning förutsätter att minst åtta av fullmäktiges ledamöter är ense om beslutet. Lag (1998:1413).

[K2]4 §  Fullmäktige får för Riksbankens räkning lämna remissyttranden inom sitt verksamhetsområde. Lag (1998:1413).

3 kap. Direktionen

[K3]1 §  Ledamöter av direktionen får inte

 1. vara ledamot av riksdagen,
 2. vara statsråd,
 3. vara anställd i Regeringskansliet,
 4. vara anställd centralt av ett politiskt parti,
 5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för en bank eller annat företag som står under Finansinspektionens tillsyn, eller
 6. inneha annan anställning eller annat uppdrag som gör dem olämpliga att vara direktionsledamot.

[S2]Ledamöterna får inte heller vara underåriga, i konkurs, underkastade näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]Om en ledamot tar en sådan anställning eller ett sådant uppdrag som kan strida mot bestämmelserna i första stycket skall ledamoten genast anmäla det till fullmäktige.

[S4]Under ett år efter det att en ledamots anställning har upphört får ledamoten inte utan fullmäktiges medgivande inneha sådan anställning eller sådant uppdrag som avses i första stycket 5 och 6.Lag (1998:1413).

[K3]2 §  Ledamöter av direktionen får inte söka eller ta emot instruktioner när de fullgör penningpolitiska uppgifter. Lag (1998:1413).

[K3]3 §  Vid direktionens sammanträden skall protokoll föras.

[S2]Direktionen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ärenden som kräver ett skyndsamt beslut får dock avgöras av två ledamöter, om de är ense om beslutet. Varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen av ett ärende är skyldig att delta även i avgörandet. Ingen är dock skyldig att rösta för mer än ett förslag.

[S3]Ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige har rätt att närvara vid direktionens sammanträden med yttranderätt men utan förslags- och rösträtt. Lag (1998:1413).

4 kap. Gemensamma bestämmelser för fullmäktige och direktionen

[K4]1 §  Uppkommer i Riksbankens verksamhet anledning att väcka en fråga om författningsändring eller någon annan åtgärd från statens sida, får fullmäktige eller direktionen inom sitt respektive ansvarsområde göra framställning i ämnet till riksdagen enligt tilläggsbestämmelsen 9.17.4 till riksdagsordningen eller till regeringen.

[S2]Innan en framställning till riksdagen eller regeringen görs ska fullmäktige och direktionen samråda med varandra. Lag (2014:867).

[K4]2 §  I skrivelser som fullmäktige eller direktionen avger till riksdagen eller regeringen skall det anges vilka ledamöter som deltagit i beslutet och vem som varit föredragande. Har skiljaktig mening anmälts i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller framgå av bifogat protokollsutdrag. Lag (1998:1413).

[K4]3 §  I viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller berör Finansinspektionens tillsynsverksamhet skall Riksbanken samråda med inspektionen. Vid ett sådant samråd skall Riksbanken lämna Finansinspektionen de uppgifter som behövs. Lag (1998:1412).

[K4]4 §  Ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige samt ledamöterna i direktionen skall till riksdagen skriftligen anmäla

 1. innehav av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 2. innehav av andel i ett handelsbolag eller en ekonomisk förening utom bostadsrättsförening samt andel i en motsvarande utländsk juridisk person,
 3. ägande, helt eller delvis, av näringsfastighet enligt 2 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 4. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om löne- eller pensionsförmån som lämnas under den tid som omfattas av uppdraget i fullmäktige eller anställningen i direktionen, och
 5. krediter eller andra skulder samt villkoren för dessa.

[S2]Anmälan av tillgångar och avtal enligt första stycket 2-4 behöver inte göras om dessa tillsammans understiger ett marknadsvärde på 500 000 kronor. Detsamma gäller krediter och andra skulder enligt första stycket 5 om dessa tillsammans understiger 500 000 kronor.

[S3]Anmälan enligt första stycket skall göras när uppdraget eller anställningen påbörjas. Behöver enligt andra stycket tillgångar och avtal eller krediter och andra skulder inte anmälas vid denna tidpunkt skall anmälan ske senast inom fyra veckor från det att den i andra stycket angivna gränsen uppnåtts.

[S4]Anmälan skall därefter göras av förändring som innebär att

 1. tillgång som avses i första stycket 1 förvärvas,
 2. det sammanlagda värdet av tillgångar och avtal enligt första stycket 2-4 eller det sammanlagda beloppet av krediter och andra skulder enligt första stycket 5 förändrats med mer än 100 000 kronor sedan anmälan senast gjordes, under förutsättning att det sammanlagda värdet eller beloppet efter förändringen inte understiger 500 000 kronor eller
 3. villkorsändring sker beträffande krediter och andra skulder som har anmälts.

[S5]Anmälan av sådana förändringar som avses i fjärde stycket skall göras senast fyra veckor från det att förändringen inträffade. Lag (1999:1258).

[K4]4 a §  Om Riksbanken får kännedom om en sådan kritisk situation som avses i 6 kap. 3 § andra stycket lagen (2014:968) om sär- skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, ska Riksbanken omgående underrätta berörda myndigheter inom EES med ansvar för gruppbaserad tillsyn enligt

 1. artikel 111 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verk- samhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, eller
 2. artikel 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2021:486).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Riksbankens underrättelseskyldighet. Övervägandena finns i avsnitten 6.4, 14.5.1 och 14.5.3.

[K4]5 §  Bestämmelser om ersättning till ledamöter och suppleanter i fullmäktige finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

[S2]Lön och andra anställningsförmåner för ledamöter i direktionen fastställs av fullmäktige. Lag (1998:1413).

[K4]6 §  Fullmäktige och direktionen får inte sammanträda på ett område som är ockuperat av främmande makt. Lag (1998:1413).

5 kap. Sedlar och mynt

[K5]1 §  Enligt 9 kap. 14 § regeringsformen har Riksbanken ensamrätt att ge ut sedlar och mynt. Fullmäktige skall bestämma utformningen av de sedlar och mynt som banken ger ut.

[S2]Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel.

[S3]Penningenheten i Sverige kallas krona. Kronan delas i etthundra öre. Lag (2003:840).

Prop. 1997/98:164: Bestämmelsen motsvarar nuvarande 5 §.

I första stycket har det klargjorts att det är fullmäktige som skall bestämma utformningen av sedlar och mynt. Ändringen föranleds av att

41 § första stycket upphävs.

 • HFD 2015:49:Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag.

[K5]2 §  Sedlar får ges ut med valörerna tjugo, femtio, etthundra, tvåhundra, femhundra och ettusen kronor.

[S2]Mynt får ges ut med valörerna en krona, två kronor, fem kronor och tio kronor.

[S3]Dessutom får minnes- och jubileumsmynt med andra valörer ges ut. Lag (2010:635).

[K5]3 §  Riksbanken skall svara för landets försörjning med sedlar och mynt.

[S2]Verksamhet som avses i första stycket får Riksbanken bedriva i samarbete med annan.

[S3]I syfte att effektivisera kontantcirkulationen får Riksbanken utge ersättning eller ge räntefri kredit till företag som avskilt och lagrat sedlar och mynt enligt Riksbankens anvisningar. Lag (2004:1303).

[K5]4 §  Sedlar och mynt som är skadade eller förslitna får lösas in av Riksbanken. För sedlar som blivit helt förstörda får Riksbanken betala ersättning.

[S2]Om särskilda skäl finns, får Riksbanken lösa in sedlar och mynt som upphört att vara lagliga betalningsmedel. Lag (1998:1412).

[K5]5 §  Sedlar och mynt som förändrats eller bearbetats får inte spridas. Lag (2004:1303).

[K6]1 §  Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap.1 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse från filial här i landet.

[S2]Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknads- företag, värdepappersinstitut, Första-Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder), Sjätte AP-fonden enligt lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag som har tillstånd att driva försäkringsrörelse här i landet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), tjänstepensionsföretag som har tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, Svenska skeppshypotekskassan samt utländska företag som med stöd av 4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse driver verksamhet från filial i Sverige. Lag (2019:747).

[K6]2 §  Riksbanken skall följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna samt vidta erforderliga penningpolitiska åtgärder. Lag (1998:1412).

[K6]3 §  Riksbanken skall inför alla viktiga penningpolitiska beslut informera det statsråd som regeringen utser. Lag (1998:1413).

[K6]4 §  Riksbanken skall minst två gånger om året lämna en skriftlig redogörelse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken.

[S2]Riksbanken skall löpande offentliggöra statistiska uppgifter om valuta- och kreditförhållanden. Lag (2000:181).

Prop. 1999/2000:50: Ändringen, som behandlas i avsnitt 5.1, innebär att Riksbanken inte längre har någon skyldighet att publicera beslut om diskontoförändringar. Detta medför samtidigt att Riksbanken över huvud taget inte skall fatta beslut som rör diskontot.

[K6]5 §  Riksbanken får i penningpolitiskt syfte

 1. bevilja kredit mot betryggande säkerhet och ta emot inlåning,
 2. köpa, sälja och förmedla värdepapper, valuta samt rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar,
 3. ge ut egna skuldebrev.

[S2]Allmänt gällande räntevillkor för Riksbankens in- och utlåning enligt första stycket 1 skall offentliggöras. Lag (2003:168).

Prop. 1997/98:164: 18 § första stycket såvitt avser sådan kreditgivning som sker i penningpolitiskt syfte. Bestämmelsen har justerats i enlighet med

[K6]6 §  Riksbanken får i penningpolitiskt syfte uppställa kassakrav gentemot finansinstitut.

[S2]Med kassakrav avses att viss andel, högst femton procent, av finansinstitutets placeringar eller förbindelser, beräknade på det sätt Riksbanken bestämmer, skall under angiven tid motsvaras av medel som med eller utan räntegottgörelse skall innestå på räkning för institutet i Riksbanken. I den utsträckning Riksbanken bestämmer likställs med sådana medel finansinstitutets inneliggande kassa.

[S3]För ett utländskt finansinstitut som har rätt att driva verksamhet från filial här i landet beräknas kassakravet på filialens placeringar eller förbindelser. Lag (1998:1413).

[K6]7 §  Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavveckling.

[S2]För att främja betalningssystemets funktion får Riksbanken bevilja deltagarna i systemet kredit under dagen. Kredit får endast beviljas mot betryggande säkerhet. Staten behöver inte ställa säkerhet. Lag (1998:1412).

Prop. 1997/98:164: I paragrafens första stycke har uttryckligen angetts att Riksbanken får ta en operativ roll på betalningsmarknaden genom att tillhandahålla ett system för avveckling av betalningar.

I andra stycket finns bestämmelser om sådan kreditgivning som sker i syfte att underlätta betalningsavvecklingen. Motiven härför har redovisats i avsnitt 4.2. Villkoren för denna kreditgivning bestäms av Riksbanken förutom ...

[K6]8 §  Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i likviditetsstödjande syfte på särskilda villkor bevilja kredit eller lämna garanti till sådana bankinstitut och svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Lag (1998:1412).

Prop. 1997/98:164: Bestämmelsen är ny, men motsvarar nuvarande 18 § andra stycket som handlar om Riksbankens möjlighet att bevilja nödkrediter. Bestämmelsen har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

Det syfte för vilket Riksbanken får bevilja nödkredit har förtydligats. Dessutom har det förts in en möjlighet att ställa garanti. Motiven härför har redovisats i avsnitt 4.2.

[K6]8 a §  Riksbanken ska lämna de uppgifter om genomförda likviditetsstödjande åtgärder till regeringen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och stödmyndigheterna enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden och lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter som respektive myndighet behöver för sin verksamhet. Lag (2022:741).

[K6]9 §  Efter anmodan av Riksbanken skall ett finansinstitut eller annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken lämna de uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att

 1. följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna,
 2. övervaka betalningssystemets stabilitet.

[S2]Efter anmodan av Riksbanken ska också svenska utgivare av värdepapper till Riksbanken lämna de uppgifter om emitterade värdepapper som Riksbanken anser nödvändiga för de ändamål som anges i första stycket.

[S3]Den som för egen eller annans räkning har utfört transaktioner med utländsk motpart eller hållit tillgångar och skulder med utlandsanknytning är skyldig att till Riksbanken lämna de uppgifter som behövs som underlag för Riksbankens betalningsbalansstatistik och för statistik över utlandsställningen.

[S4]Riksbanken får utfärda närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första, andra och tredje stycket. Lag (2011:193).

[K6]10 §  Riksbanken får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 9 § första och andra styckena ska lämnas till Riksbanken i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Innan Riksbanken meddelar sådana föreskrifter ska banken samråda med Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån. Lag (2014:485).

Prop. 2013/14:161: Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för Riksbanken att meddela vissa föreskrifter i fråga om skyldigheten att lämna uppgifter till Riksbanken enligt 6 kap. 9 § första och andra styckena. Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

I 6 kap. 9 § finns bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter till Riksbanken. I första och andra styckena den paragrafen regleras skyldigheten att lämna uppgifter ...

[K6]11 §  Riksbanken får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 9 § tredje stycket ska lämnas till Riksbanken i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Lag (2014:485).

Prop. 2013/14:161: Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för Riksbanken att föreskriva att uppgifter för Riksbankens betalningsbalansstatistik och statistik över utlandsställningen ska lämnas till SCB i stället för till Riksbanken. Paragrafen behandlas i avsnitt 16.

I 6 kap. 9 § finns bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter till Riksbanken. I tredje stycket regleras skyldigheten att lämna uppgifter ...

7 kap. Valutapolitik

[K7]1 §  Riksbanken skall besluta om tillämpningen av det växelkurssystem som regeringen beslutat om. Lag (1998:1413).

[K7]2 §  Det ankommer på Riksbanken att i valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk valuta, utländska fordringar och guld. Lag (1998:1412).

[K7]3 §  I valutapolitiskt syfte får Riksbanken

 1. köpa, sälja och förmedla utländsk valuta, utländska statspapper, andra lätt omsättningsbara skuldebrev i utländsk valuta och guld samt rättigheter och skyldigheter som anknyter till nämnda tillgångar,
 2. ge ut egna skuldebrev i utländsk valuta för de ändamål som avses i 5 kap. 1 § andra stycket budgetlagen (2011:203). Lag (2011:208).

[K7]4 §  I valutapolitiskt syfte får Riksbanken ta upp utländsk kredit och kredit i utländsk valuta, bevilja kredit till annan centralbank, bevilja kredit inom ramen för verksamheten i Banken för internationell betalningsutjämning samt bevilja kredit för Europeiska unionens system för medelfristigt finansiellt stöd.

[S2]Efter medgivande av riksdagen får Riksbanken i valutapolitiskt syfte bevilja kredit till andra internationella finansorgan som Sverige är medlem i och sluta avtal med annan än centralbank om långsiktiga internationella låneåtaganden.

[S3]Riksbanken får efter medgivande av riksdagen av egna medel tillskjuta insatskapital i Internationella valutafonden.

[S4]Riksbanken får efter medgivande av riksdagen också på annat sätt än som anges i andra och tredje styckena delta i finan- siering inom ramen för Internationella valutafondens verk- samhet. Något medgivande behövs dock inte om finansieringen har ett valutapolitiskt syfte eller om det finns särskilda skäl. Lag (2000:181).

Prop. 1999/2000:50: De föreslagna ändringarna, som behandlas i avsnitt 5.4, innebär att den nuvarande bestämmelsen i första stycket om kreditgivning till IMF flyttas till ett nytt fjärde stycke. Den föreslagna nya bestämmelsen omfattar inte bara kreditgivning utan även andra finansieringsformer, utom långsiktiga internationella låneåtaganden (som t.ex. GAB och NAB) och tillskott av insatskapital, vilka regleras i andra respektive tredje ...

[K7]5 §  Riksbanken får förvärva de särskilda dragningsrätter som tillkommer Sverige genom deltagandet i Internationella valutafonden. Det åligger vidare Riksbanken att fullgöra de skyldigheter som följer av Sveriges deltagande i detta system. Lag (1998:1412).

[K7]6 §  Riksbanken får verka som förbindelseorgan i förhållande till internationella finansorgan som Sverige är medlem i. Lag (1998:1412).

[K7]7 §  Riksbanken får med eller utan räntegottgörelse ta emot insättningar i valuta eller guld från, och göra sådana insättningar hos, banker, utländska bankföretag, centralbanker, kreditmarknadsföretag, utländska kreditföretag, Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) och Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD). Riksbanken får även ta emot sådana insättningar från andra stater och mellanstatliga organ.

[S2]Riksbanken får även ingå avtal om skyldigheter och rättigheter som anknyter till de insättningar som anges i första stycket. Lag (2004:432).

Prop. 2003/04:99: Riksbanken anför att innebörden av begreppet utländskt kreditinstitut i promemorians förslag till 7 kap. 7 § bör tydliggöras. Synpunkten har tagits om hand genom att samma begrepp som används i lagen (2004:000) om bank- och finansieringsrörelse har tagits in i bestämmelsen. Begreppen har samma innebörd som i den lagen.

Prop. 1997/98:164: Bestämmelsen motsvarar nuvarande 16 §.

I första stycket har ordet bankinrättningar av redaktionella skäl bytts ut mot svenska och utländska banker.

8 kap. Övriga uppgifter

[K8]1 §  Riksbanken skall ta emot betalningar till och göra utbetalningar för staten.

[S2]Riksbanken får ta emot inlåning från staten.

[S3]Riksbanken får inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse direkt från staten, annat offentligt organ eller institution inom Europeiska unionen.

[S4]Riksbanken får dock enligt 6 kap. 7 § andra stycket bevilja kredit till staten under dagen. Riksbanken får också inom ramen för övriga bestämmelser i denna lag bevilja kredit till och förvärva skuldförbindelse från finansinstitut som ägs av staten eller annat offentligt organ. Lag (1998:1412).

Prop. 1997/98:164: svarar nuvarande 23 §. Uttrycket kreditinstitut har bytts ut mot uttrycket finansinstitut. Motiven härför har redovisats i avsnitt 4.4.

I fjärde stycket har det gjorts ett förtydligande att Riksbanken får ge staten kredit under dagen.

[K8]2 §  Inom ramen för Riksbankens uppgifter som centralbank får Riksbanken förvärva aktier, andelar i ekonomiska föreningar och liknande rättigheter och ta på sig de förpliktelser som är förenade med dessa rättigheter.

[S2]Riksbanken får inte utan riksdagens bemyndigande göra sådant förvärv eller ingå sådan förpliktelse som avses i första stycket om det sker för att fullgöra andra uppgifter än Riksbankens uppgifter som centralbank. Lag (2006:1001).

[K8]2 a §  Riksbanken får besluta om försäljning av aktier, andelar i ekonomiska föreningar och liknande rättigheter.

[S2]Om försäljningen sker för att fullgöra andra uppgifter än Riksbankens uppgifter som centralbank krävs dock riksdagens bemyndigande i de fall försäljningen innebär en minskning av statens ägarandel i företag där staten har minst hälften av rösterna eller om försäljningen har ett betydande samhällsintresse. Lag (2006:1001).

[K8]3 §  Riksbanken får själv eller genom bolag som ägs av banken bedriva tryckerirörelse, papperstillverkning och tillverkning av sedlar samt tillverkning av mynt, medaljer och liknande föremål. Lag (1998:1412).

[K8]4 §  Riksbanken får förvärva och sälja fastigheter och inventarier som är avsedda för den verksamhet som banken bedriver eller har del i.

[S2]Om förvärvet eller försäljningen sker för att fullgöra andra uppgifter än Riksbankens uppgifter som centralbank krävs riksdagens bemyndigande i de fall värdet av fast egendom överstiger 20 miljoner kronor.

[S3]För att skydda en fordran får Riksbanken förvärva varje slag av egendom. Sådan egendom skall avyttras så snart det är lämpligt och senast när det kan ske utan förlust. Lag (2006:1001).

[K8]5 §  Riksbanken får mot betalning utföra tjänster som har anknytning till bankens verksamhet som centralbank. Lag (1998:1412).

[K8]6 §  Riksbanken får efter prövning i varje enskilt fall anta ackord eller godkänna ett förslag till rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion och besluta om avskrivning, nedsättning eller eftergift av en fordran som banken har. Lag (2022:980).

Prop. 2021/22:215: Paragrafen innehåller bestämmelser om när Riksbanken får bl.a. anta ackord. Övervägandena finns i avsnitt 15.

[K8]7 §  Riksbanken får, efter riksdagens godkännande, finansiera internationella organs verksamhet om denna har anknytning till Riksbankens verksamhet. Lag (2020:834).

9 kap. Administrativa bestämmelser

[K9]1 §  Riksbanken bedriver verksamhet vid ett huvudkontor i Stockholm, där också fullmäktige och direktionen har sitt säte.

[S2]Riksbanken får dessutom bedriva verksamhet vid riksbankskontor till det antal och på de orter som Riksbanken bestämmer. Lag (2004:1303).

[K9]1 a §  Direktionen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksbanken hushållar väl med statens medel.

[S2]Direktionen ska säkerställa att det vid Riksbanken finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

[S3]Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att Riksbanken med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av första stycket. I denna process ska ingå momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation. Lag (2010:1815).

[K9]2 §  I Riksbanken ska det finnas en revisionsfunktion som leds av fullmäktige.

[S2]Fullmäktiges revision ska vara inriktad på frågor som ligger inom fullmäktiges ansvarsområde.

[S3]I Riksbanken ska det också finnas en internrevision. Direktionen ska besluta om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Lag (2010:1815).

Prop. 2001/02:190: I andra stycket har hänvisningen till lagen om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m. tagits bort eftersom den lagen föreslås upphävas. Se vidare kommentaren till upphävandet av den lagen.

[K9]2 a §  Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om direktionens interna styrning och kontroll är utformad så att Riksbanken med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 9 kap. 1 a § första stycket.

[S2]Internrevisionen ska bedrivas enligt god sed för internrevision och internrevisorer. Lag (2010:1815).

Prop. 2001/02:190: Paragrafen, som är ny, har behandlats i avsnitt 5.8.

I första stycket har en bestämmelse om internrevisionen vid Riksbanken införts. Bestämmelsen har utformats med bestämmelsen i 4 § för-

[K9]3 §  Enligt förutsättningar som anges i 6 § punkterna 2 och 3 lagen (1994:260) om offentlig anställning får Riksbanken i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda inom Riksbanken. Lag (1998:1412).

[K9]4 §  Fullmäktige beslutar om arbetsordning i Riksbanken.

[S2]Direktionen ska besluta om verksamhetsplan för Riksbanken.

[S3]Riksbanken beslutar i övrigt i enskilda fall i frågor som rör anställda och uppdragstagare hos banken, om inte annat följer av lag eller beslut av riksdagen eller av riksdagsförvaltningen. Lag (2010:1815).

[K9]5 §  Ledamöter i fullmäktige samt sådana anställda och uppdragstagare hos Riksbanken som Riksbanken bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument till Riksbanken. Detsamma gäller ändringar i innehavet. Anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf gäller dock inte för ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige samt ledamöter i direktionen. Lag (1998:1413).

[K9]6 §  Hos Riksbanken skall det finnas en personalansvarsnämnd med riksbankschefen som ordförande. Nämnden skall därutöver bestå av, förutom personalföreträdarna, de ledamöter som Riksbanken utser. Följande frågor skall, om de rör andra än ledamöter av direktionen, prövas av ansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

[S2]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Lag (1998:1413).

[K9]7 §  Vid planeringen och genomförandet av Riksbankens verksamhet i fred skall de krav beaktas som totalförsvaret ställer.

[S2]Vid beredskapsplaneringen skall Riksbanken samråda med Finansinspektionen i frågor om finansiella tjänster och med Kommerskollegium i frågor som har samband med utrikeshandeln. Lag (1998:1412).

[K9]8 §  Riksbanken har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verksamheten.

[S2]Riksbanken har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 § mervärdesskattelagen. Lag (2006:1001).

[K9]9 §  Riksbanken får ta ut avgifter för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar. Avgifterna skall bestämmas med ledning av de regler som gäller för myndigheter under regeringen. Lag (2006:1001).

10 kap. Budget, vinstdisposition och ansvarsfrihet

[K10]1 §  Riksbanken skall ha en grundfond som uppgår till ettusen miljoner kronor, en reservfond som uppgår till femhundra miljoner kronor samt en dispositionsfond. Lag (1998:1412).

1 a § Har upphävts genom lag (2010:1815).

[K10]2 §  Riksbankens räkenskapsår är kalenderår.

[S2]Varje år före utgången av december månad skall direktionen fastställa en budget för Riksbankens förvaltningsverksamhet under det följande räkenskapsåret. Direktionen skall lämna budgeten till riksdagens finansutskott, Riksrevisionen och fullmäktige för kännedom. Lag (2002:1030).

[K10]3 §  Riksbanken är bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten ska fullgöras i enlighet med god redovisningssed. Därvid ska i tillämpliga delar Europeiska centralbankens riktlinje om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet tillämpas.

[S2]Varje år före den 22 februari ska direktionen till riksdagen, Riksrevisionen och fullmäktige lämna en årsredovisning för det föregående räkenskapsåret. Fullmäktige ska till riksdagen och Riksrevisionen lämna förslag till disposition av Riksbankens vinst.

[S3]Årsredovisningen ska omfatta en resultaträkning, en balansräkning och en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en redogörelse för penning- och valutapolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert och effektivt betalningsväsende.

[S4]I årsredovisningen ska direktionen lämna en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen vid Riksbanken är betryggande. Lag (2010:1815).

Prop. 2001/02:190: Ändringarna är föranledda av att Riksrevisionen övertar Riksdagens revisorers granskning av Riksbanken.

[K10]4 §  Riksbankens resultaträkning och balansräkning fastställs av riksdagen, som också beslutar hur bankens vinst skall disponeras. Har reservfonden gått ned under femhundra miljoner kronor skall minst tio procent av årets vinst avsättas till reservfonden tills denna åter nått upp till detta belopp.

[S2]Riksdagen beslutar om ansvarsfrihet för fullmäktige för dess verksamhet och för direktionen för förvaltningen av Riksbanken. Ansvarsfrihet får vägras endast om det finns skäl att föra talan om ekonomiskt ansvar mot en ledamot av fullmäktige eller direktionen eller om ledamoten bör åtalas för brottsligt förfarande i samband med sitt uppdrag eller sin anställning. Lag (1998:1413).

[K10]5 §  Riksbanken skall årligen redovisa för riksdagen vilka åtgärder banken har vidtagit med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Lag (2006:1001).

[K11]1 §  Ett finansinstitut som inte uppfyller uppställda kassakrav skall betala särskild avgift till staten.

[S2]Frågan om särskild avgift prövas av Riksbanken. Lag (1998:1412).

[K11]2 §  Den särskilda avgiften enligt 1 § skall svara mot en ränta på underskottet för varje dag som uppgår till två gånger den utlåningsränta som Riksbanken tillämpar vid beviljande av kredit enligt 6 kap. 5 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får avgiften sättas ned helt eller delvis. Lag (1998:1412).

Prop. 1997/98:164: Bestämmelsen motsvarar nuvarande 52 §.

I första stycket har hänvisningarna ändrats och anpassning har skett till den nya 6 kap. 5 §. Första stycket har justerats i enlighet med

[K11]2 a §  Riksbanken får meddela föreläggande eller förbud som behövs för att bestämmelsen i 5 kap. 5 § eller föreskrifter som meddelats enligt 1 kap. 2 § eller 6 kap. 9 § skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud får Riksbanken utsätta vite.

[S2]I fall som avses i 5 kap. 5 § får förbudet meddelas var och en som väsentligt har bidragit till spridningen och som därvid varit medveten om att sedlarna eller mynten hade förändrats eller bearbetats. Lag (2004:1303).

[K11]3 §  Den som inte fullgör sin skyldighet enligt 6 kap. 9 § att lämna uppgifter eller visa upp handlingar eller som lämnar oriktig uppgift när skyldigheten fullgörs skall dömas till böter, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken. Om ett vite har förelagts med stöd av 11 kap. 2 a §, får dock inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (2004:668).

Prop. 1997/98:164: Bestämmelsen motsvarar nuvarande 53 §.

I första stycket har hänvisningarna ändrats och anpassats till den kapitelindelade lagen. Första stycket har justerats i enlighet med

[K11]4 §  Riksbanken ska utan hinder av vad som föreskrivs i 31 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) underrätta Polismyndigheten eller åklagarmyndighet om det i verksamhet som avses i dessa bestämmelser framkommer uppgifter som ger anledning att anta att ett brott har begåtts.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Riksbanken avstå från underrättelse. Lag (2014:661).

[K11]5 §  Hur talan förs mot fullmäktiges beslut om skiljande av en ledamot av direktionen från hans anställning regleras i 2 kap. 2 §.

[S2]Riksbankens beslut enligt 2 a § får överklagas hos förvaltningsrätten.

[S3]Riksbankens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas endast i den utsträckning och i den ordning som sägs i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter. Lag (2009:801).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder, med i 2 angivet undantag, i kraft den 1 januari 1989.
  2. Bestämmelserna i 35 § fjärde stycket träder i kraft den 1 juli 1989.
  3. Genom lagen upphävs lagen (1934:437) för Sveriges riksbank, lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken och lagen (1970:1028) om rikets mynt.
  4. Verksamhet som inte föreskrivs i den nya lagen eller i annan lag men som påbörjats med stöd av äldre lag får bedrivas till dess verksamheten kan avslutas.
  5. Befogenheten att åtala brott skall bedömas efter äldre lag om, när handlingen företogs, för åtal gällde förutsättning som inte har upptagits i den nya lagen.
  6. Övergångsbestämmelserna till lagen (1970:1028) om rikets mynt, punkterna 3--6, gäller fortfarande.
  7. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom bestämmelser i denna lag tillämpas i stället de nya bestämmelserna.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:143
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:189) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Omfattning
  ändr. 56 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:751) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:135
  Omfattning
  upph. 17, 40 §§; ändr. 22, 53, 54, 55 §§; nya 22 a, 22 b §§, rubr. närmast före 22 b §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:831) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:116
  Omfattning
  ändr. 3, 18, 20 §§
  Ikraftträder
  1990-08-01

Lag (1990:1150) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
  2. I fråga om underskott som förelåg före ikraftträdandet tillämpas 52 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:41
  Omfattning
  ändr. 52 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:1347) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.
  2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar fondpapper för vilket han är anmälningsskyldig enligt 38 § denna lag skall anmäla innehavet före utgången av april 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:42
  Omfattning
  ändr. 38, 41 §§
  Ikraftträder
  1991-02-01

Lag (1991:1001) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 3 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1025) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:154
  Omfattning
  ändr. 18, 20 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1504) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1538) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Omfattning
  ändr. 34, 41, 43 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1619) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Lag (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Lag (1993:6) om ändring i lagen (1992:1641) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:155, Prop. 1992/93:135, Bet. 1992/93:NU16
  Omfattning
  ändr. 22 § i 1992:1641, 2 p ikrafttr.best. till 1992:1641
  Ikraftträder
  1993-02-01

Lag (1993:7) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:155, Prop. 1992/93:135, Bet. 1992/93:NU16
  Omfattning
  ny 42 a §
  Ikraftträder
  1993-02-01

Lag (1993:769) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  Lagändringen gäller inte den som vid lagens ikraftträdande innehade tjänst som riksbanksdirektör eller biträdande riksbanksdirektör så länge han kvarstår i tjänsten.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:432
  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1619 och 22 § första stycket i 1992:1641

Lag (1993:1701) om ändring i lagen (1992:1619) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Omfattning
  ändr. 22 b §, ikrafttr. best. till 1992:1619

Lag (1994:266) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:257, Prop. 1993/94:65, Bet. 1993/94:AU16
  Omfattning
  ändr. 37 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1069) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om revision som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:407
  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1539) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:73, Prop. 1994/95:47, Bet. 1994/95:FiU3
  Omfattning
  ändr. 30 §, rubr. närmast före 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:2058) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:147
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:969) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:447, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 12, 13, 19, 23, 41, 52 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1576) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 3, 13 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1595) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:83, Prop. 1995/96:60, Bet. 1995/96:NU7
  Omfattning
  ändr. 42 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:590) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:267, Prop. 1995/96:172, Bet. 1995/96:NU25
  Omfattning
  ändr. 42 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1008) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:11, Prop. 1995/96:216, Bet. 1996/97:NU5
  Omfattning
  upph. 22 b §, rubr. närmast före 22 b §; ändr. 53 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1021) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:10, Prop. 1995/96:215, Bet. 1996/97:NU4
  Omfattning
  ändr. 38 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:104) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:153, Bet. 1996/97:FiU14
  Omfattning
  upph. 36 §; ändr. 6, 22, 41, 53 §§; ny 40 §
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (1997:455) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:662) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 1997/98:253, Prop. 1997/98:154, Bet. 1997/98:FiU29
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1405) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Riksdagen väljer, i enlighet med bestämmelsen i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1998:1403) om ändring i riksdagsordningen, senast under december månad 1998 ledamöter till fullmäktige i Riksbanken med tillämpning av bestämmelserna i 31 § första stycket och 33 § i deras nya lydelse.
 3. De fullmäktige som valts enligt punkt 2 väljer, senast under december månad 1998, inom sig ordförande och en vice ordförande samt utser, för tiden från och med lagens ikraftträdande, en direktion i Riksbanken, ordförande i direktionen samt minst en vice ordförande. Fullmäktige skall därvid tillämpa bestämmelserna i 32, 33a och 43 §§ i deras nya lydelse.
 4. När Riksbankens direktion utses enligt punkt 3 skall en av ledamöterna väljas för sex år, en för fem år, en för fyra år, en för tre år, en för två år och en för ett år.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:147, Prop. 1997/98:40, Bet. 1997/98:KU15
Omfattning
upph. 55 §; ändr. 4, 10, 20, 29, 31-35, 38-50, 56 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 33 a, 33 b, 39 a, 41 a §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1412) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 1998/99:11, Prop. 1997/98:164, Bet. 1998/99:KU8
Omfattning
upph. 18, 19 §§, rubr. närmast före 1, 4, 5, 23, 31, 41, 47, 50 §§; nuvarande 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 22 a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 42 a, 51, 52, 53, 54 §§ betecknas 1 kap 1 §, 10 kap 1 §, 6 kap 1 §, 5 kap 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 2, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 9 §, 7 kap 8 §, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap 7 §, 9 kap 3 §, 4 kap 3 §, 11 kap 1, 2, 3, 4 §§; ändr. 3, 22, 51 §§, de nya 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, 7 kap 7 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 3 §§, rubr. till de nya 1-11 kap; nya 6 kap 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1413) om ändring i lagen (1998:1405) om ändring i lagen (1988:1385)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:11, Prop. 1997/98:164, Bet. 1998/99:KU8
Omfattning
upph. 38, 41 §§, rubr. närmast före 9 § i 1998:1405; nuvarande 4, 10, 20, 29, 31, 32, 33, 33 a, 33 b, 34, 35, 39, 39 a, 40, 41 a, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56 §§ i 1998:1405 betecknas 1 kap 2 §, 7 kap 1 §, 6 kap 6 §, 4 kap 1 §, 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 2 kap 2 §, 9 kap 1, 2 §§, 4 kap 5, 4 §§, 9 kap 6 §, 3 kap 2 §, 6 kap 3, 2 kap 3 §, 3 kap 3 §, 4 kap 6, 2 §§, 10 kap 2, 3, 4 §§, 6 kap 4 §, 11 kap 5 §; ändr. de nya 1 kap 2 §, 6 kap 6 §, 9 kap 2 §, 10 kap 3 §, 11 kap 5 §; nya 1 kap 5 §, 2 kap 4 §, 9 kap 4, 5 §§

Lag (1998:1414) om ändring i lagen (1998:662) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges Riksbank

Förarbeten
Rskr. 1998/99:11, Prop. 1997/98:164, Bet. 1998/99:KU8
Omfattning
nuvarande 12 § i 1998:662 betecknas 7 kap 3 §

Lag (1988:1385) (1999:19) om Sveriges riksbank

Omfattning
omtryck

Lag (1999:206) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 1998/99:155
Omfattning
ändr. 9 kap 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:416) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 7 kap 8 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1258) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:181) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:182, Prop. 1999/2000:50, Bet. 1999/2000:FiU18
Omfattning
ändr. 6 kap 4 §, 7 kap 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:204) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:181, Prop. 1999/2000:46, Bet. 1999/2000:FiU19
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:427) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:214, Bet. 1999/2000:KU19
Omfattning
ändr. 9 kap 4 §, 11 kap 5 §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2002:1030) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
ändr. 9 kap 2 §, 10 kap 2, 3 §§; ny 9 kap 2 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:168) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. Äldre bestämmelserna i 7 kap. 8 § skall dock tillämpas till och med den 30 juni 2003.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:112, Bet. 2002/03:FiU12
Omfattning
upph. 7 kap 8 §; ändr. 6 kap 5, 9 §§, 11 kap 3, 4 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:186) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2002/03:130, Bet. 2002/03:KU15
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:840) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2003/04:38, Prop. 2002/03:92, Bet. 2003/04:FiU7
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4 §§, 2 kap 2 §, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:307) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2003/04:218, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 6 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:432) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 7 kap 7 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:668) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2003/04:287, Bet. 2003/04:FiU19
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 9 §, 11 kap 3 §; ny 11 kap 2 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1303) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2004/05:109, Bet. 2004/05:FiU19
Omfattning
ändr. 5 kap 3 §, 9 kap 1 §, 11 kap 2 a, 5 a §§; ny 5 kap 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:1001) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2005/06:385, Bet. 2005/06:KU39
Omfattning
ändr. 8 kap 2, 4 §§, 10 kap 3 §; nya 8 kap 2 a §, 9 kap 8, 9 §§, 10 kap 1 a, 5 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:239) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2007/08:157
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:440) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 11 kap. 4 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:801) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 11 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:635) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2009/10:313, Bet. 2009/10:FiU28
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag ändring i lagen (1988:1385) (2010:1815) om Sveriges riksbank

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelsen i 10 kap. 3 § fjärde stycket tillämpas första gången för räkenskapsåret 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:51, Bet. 2010/11:KU9
Omfattning
upph. 10 kap. 1 a §; ändr. 9 kap. 2, 2 a, 4 §§, 10 kap. 3 §; ny 9 kap. 1 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2054) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:193) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2010/11:172, Bet. 2010/11:FiU16
Omfattning
ändr. 6 kap. 9 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:208) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2010/11:177, Prop. 2010/11:40, Bet. 2010/11:KU14
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:457) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2010/11:234, Prop. 2010/11:71, Bet. 2010/11:FiU26
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2011:754) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2010/11:273, Prop. 2010/11:110, Bet. 2010/11:FiU40
Omfattning
ny 4 kap. 4 a §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2011-06-30

Lag (2014:485) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2013/14:275, Prop. 2013/14:161, Bet. 2013/14:FiU31
Omfattning
nya 6 kap. 10, 11 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:661) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 11 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:867) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2013/14:351, Bet. 2013/14:KU46
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2014:973) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 a §
CELEX-nr
32013L0036
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:1024) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Omfattning
ny 6 kap. 8 a §
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2019:747) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2019/20:27, Prop. 2018/19:158, Bet. 2019/20:FiU12
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-12-15

Lag (2020:834) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2020/21:5, Bet. 2020/21:FiU7
Omfattning
ny 8 kap. 7 §
Ikraftträder
2020-11-01

Lag (2021:486) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 a §
Ikraftträder
2021-06-26

Lag (2022:741) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2021/22:321, Prop. 2021/22:169, Bet. 2021/22:FiU32
Omfattning
ändr. 6 kap. 8 a §
Ikraftträder
2022-08-12

Lag (2022:980) om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Förarbeten
Rskr. 2021/22:375, Prop. 2021/22:215, Bet. 2021/22:CU22
Omfattning
ändr. 8 kap. 6 §
Ikraftträder
2022-08-01

Ändring, SFS 2022:1568

Omfattning
upph.