Riksbankens föreskrifter (2001:714) om sedlar på femhundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2001-08-24
Ändring införd
SFS 2001:714
Ikraft
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på femhundra kronor i den version som utges från och med den 1 oktober 2001 skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.
Storlek
Sedeln är 150 mm lång och 82 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida
I sedelns högra del avbildas kung Carl XI i halvprofil med ansiktet vänt åt vänster. Hans namn och levnadsår, CARL XI 1655-1697, är angivna nedtill till vänster om porträttet. Till vänster om porträttet avbildas det gamla riksbankshuset vid Järntorget i Stockholm med folkliv.
I sedelns högra del som innehåller konstgraverade mönster i form av koncentriska cirklar, återupprepas i mikrotext SVERIGES RIKSBANK 500 FEMHUNDRA KRONOR.
Valörsiffran 500 återfinns i sedelns övre vänstra hörn samt nedre högra hörn.
Texten FEM HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns övre kant. Ett mönster till vänster på sedelns framsida bildar tillsammans med ett motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 500 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild).
Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns under valörsiffran i övre vänstra hörnet.
Huvudmotivet är tryckt i röd färg. Trycket på sedelns mittparti är i rödlila, turkos och violett färg.
De konstgraverade cirklarna till höger om porträttet är tryckta i ockra och turkos samt rött.
Sedelnumret är angivet nedtill till vänster på sedelns framsida och tryckt i en svart färg.
På sedelns vänstra sida finns en metalliserad folie (folieband), som i olika vinklar reflekterar valören 500 samt en bild av tre kronor.
Sedelns baksida
Valörsiffran 500 återfinns i sedelns övre högra hörn samt nedre vänstra hörn.
Texten FEM HUNDRA KRONOR återfinns längs sedelns nedre kant. Två namnteckningar återfinns längs sedelns högra sida.
Baksidans huvudmotiv är en bild av Christopher Polhem i halvfigur. Texten CHR. POLHEM 1661 - 1751 återfinns i högra nedre delen av porträttet.
Till vänster om porträttet finns en avbildning av Falu koppargruva. Till höger om porträttet finns inlagd en handskrift av Polhem. Bakom porträttet är inlagt ett s.k. spärrhjul, utfyllt med konstgravyr.
Porträttet samt valörangivelserna och handskriften är tryckta i röd färg, bilden av Falu koppargruva i grön färg samt spärrhjulet i violett och ockra.
Ett halvtransparant stråk som skiftar färg från transparant till guld finns inlagt på sedelns vänstra sida, vari valören 500 samt en bild av tre kronor framträder.
Papper
Pappersfärgen är benvit och sedeln är på framsidans vänstra sida försedd med ett vattenmärke föreställande Carl XI i halvprofil med ansiktet vänt åt vänster. Valören 500 återfinns också i vattenmärket.
I papperet är inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med texten 500 KRONOR.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2001:714) om sedlar på femhundra kronor

Ikraftträder
2001-10-01