Upphävd författning

Förordning (2001:741) om vissa gemenskapskrav som rör buller

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2001-10-04
Ändring införd
SFS 2001:741
Ikraft
2001-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) skall, i enlighet med 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, utse och till Europeiska gemenskapernas kommission och övriga medlemsstater i Europeiska unionen anmäla organ med uppgift att genomföra bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 14 och 15 jämte bilagorna V-IX i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus2.

[S2]Ett beslut enligt första stycket skall ske med hänvisning till direktiv 2000/14/EG och denna förordning.

Ändringar

Förordning (2001:741) om vissa gemenskapskrav som rör buller

CELEX-nr
32000L0014
Ikraftträder
2001-11-01

Ändring, SFS 2001:1084

Omfattning
upph.