Upphävd författning

Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-11-28
Ändring införd
SFS 2002:1018 i lydelse enligt SFS 2006:1159
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2006:1159 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för val av elektorer samt elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till

 • styrelsen för Vetenskapsrådet,
 • ämnesråden inom Vetenskapsrådet,
 • styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och
 • forskarrådet inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Förordning (2006:1159).

2 §  Det skall finnas en elektorsförsamling för Vetenskapsrådet och ämnesråden, en för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt en för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Varje elektorsförsamling skall välja de ledamöter och personliga ersättare som inte utses av regeringen.

3 §  Antalet elektorer skall vara 165 för Vetenskapsrådet, 54 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och 55 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

[S2]Elektorerna skall utses genom val.

Val av elektorer

Valkretsar

4 §  Val av elektorer skall beredas och förrättas inom de valkretsar som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje valkrets ansvarar nedan angivet universitet för att val av elektorer genomförs.

Valkrets 1: Uppsala universitet

Valkrets 2: Lunds universitet

Valkrets 3: Stockholms universitet

Valkrets 4: Göteborgs universitet

Valkrets 5: Umeå universitet

Valkrets 6: Linköpings universitet

Rösträtt

5 §  Röstberättigad vid ett elektorsval är den som

 1. är professor vid ett universitet eller en högskola,
 2. är annan lärare vid ett universitet eller en högskola, om det för anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens,
 3. har en anställning som främst avser forskning vid Arbetslivsinstitutet eller Institutet för rymdfysik, eller
 4. arbetar vid ett lärosäte i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2000:1472) om anställningar vid forskningsråd.

[S2]Dessutom är den röstberättigad som den 1 november året före valåret hade en anställning inom ett forskningsråds eller ett ämnesråds verksamhetsområde och som har avlagt doktorsexamen eller har förvärvat motsvarande kompetens, om anställningen bekostades av externa medel som förvaltades för forskningsändamål av ett universitet eller en högskola.

[S3]För rösträtt krävs också att

 1. anställningen avser minst halvtid,
 2. anställningen gäller tills vidare eller för en viss tid, som inte är kortare än två år, och
 3. minst fyrtio procent av arbetet finns inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som valet gäller.

[S4]Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer röstberättigade som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val av ledamöter till fakultetsnämnden. För att en person skall vara röstberättigad krävs också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete finns inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som valet gäller.

6 §  Styrelsen för varje universitet eller högskola samt styrelserna för Arbetslivsinstitutet och Institutet för rymdfysik avgör vilka personer som enligt 5 § skall vara röstberättigade.

Antal elektorer

7 §  De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet skall väljas enligt följande tabell.

Ämnesrådens verksamhetsområdenValkretsAntal elektorer
Humaniorasamhällsvetenskap1 2 3 4 5 610 10 10 10 6 4
Medicin1 2 3 4 5 67 7 10 7 6 4
Natur- och teknikvetenskap1 2 3 4 5 613 13 17 13 12 6

8 §  De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap skall väljas enligt följande tabell.

ValkretsAntal elektorer
110
210
313
49
56
66

9 §  De elektorer som skall ingå i elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall väljas enligt följande tabell.

ValkretsAntal elektorer
127
27
37
47
54
63

10 §  För varje elektor skall det finnas en personlig ersättare.

Valbarhet

11 §  Valbar som elektor och ersättare är den som är röstberättigad när valet förrättas.

Valförrättning

12 §  Styrelsen för det universitet som enligt 4 § ansvarar för valets genomförande i en valkrets beslutar efter samråd med övriga myndigheter inom valkretsen om valet skall förrättas vid sammanträde eller på något annat sätt.

[S2]Valet skall genomföras på ett sådant sätt att valhemlighet bibehålls. Om val av ersättare genomförs vid sammanträde, kan dock valet ske med acklamation.

13 §  Valet skall förrättas före utgången av september månad valåret.

Röstning

14 §  Varje röstande skall ange lika många namn på valbara personer som antalet elektorer i valkretsen. I annat fall är rösterna ogiltiga. Varje röstande skall rangordna namnen.

15 §  De rangordnade får ett röstetal som minskar med en röst för varje placering från den först rangordnade som får lika många röster som antalet elektorer i valkretsen och till den sist rangordnade som får en röst.

[S2]De som fått flest röster är valda till elektorer. När flera personer har fått lika många röster, skall lotten fälla utslaget, om det behövs för att bestämma vilka som är valda.

16 §  Sedan valet av elektorer har förrättats skall de röstberättigade för varje elektor välja en personlig ersättare. Varje röstande skall ange ett namn. Den som fått flest antal röster är vald. När flera personer har fått lika många röster, skall lotten fälla utslaget.

17 §  Protokoll skall föras över valet av elektorer till en elektorsförsamling. I protokollet skall upptas namnen på de valda elektorerna och ersättarna.

[S2]Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda elektorerna och ersättarna, till universiteten, högskolorna och övriga myndigheter i valkretsen samt till det forskningsråd som valet avser.

Delegation

18 §  I de fall styrelsen vid ett universitet eller en högskola har att fatta beslut enligt denna förordning, får styrelsen uppdra åt rektor att besluta i styrelsens ställe. Detsamma skall gälla för generaldirektören vid Arbetslivsinstitutet och föreståndaren vid Institutet för rymdfysik.

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

19 §  Elektorsförsamlingen skall inom sig utse en ordförande.

[S2]Elektorsförsamlingen skall vid ett särskilt sammanträde utse en valberedning. Inom elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet skall en valberedning utses för Vetenskapsrådets styrelse samt en valberedning för vardera ämnesråd. En valberedning skall ha en jämn könsfördelning.

Förslag

20 §  Valberedningarna för styrelsen för Vetenskapsrådet och ämnesråden inom Vetenskapsrådet skall senast två veckor före valet föreslå ledamöter. Valberedningarna för ämnesråden skall även föreslå ersättare.

[S2]Valberedningen för styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt för forskarrådet inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall senast två veckor före valet föreslå ledamöter och ersättare. Förordning (2006:1159).

21 §  En valberednings förslag till ledamöter och ersättare skall ha en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd inom Vetenskapsrådet som förslaget avser.

[S2]En valberednings förslag till ledamöter och ersättare skall, om det inte finns särskilda skäl, till hälften bestå av kvinnor och till hälften av män.

22 §  Respektive valberedning skall genast underrätta sina elektorer och deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

23 §  En elektorsförsamlings val av ledamöter skall ske vid ett gemensamt valsammanträde. Elektorsförsamlingen skall sammanträda på tid och plats som bestäms av det forskningsråd till vilket valförsamlingen hör.

[S2]Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, skall elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som anmodar ersättaren att träda in i elektorns ställe.

[S3]Vid ett valsammanträde skall församlingen utse två personer att justera protokollet. Förordning (2006:1159).

24 §  Vid valsammanträdet skall valberedningens förslag presenteras. Varje ledamot av elektorsförsamlingen får föreslå ledamöter och ersättare. Sedan valet av ledamöter har förrättats får varje ledamot av elektorsförsamlingen lämna ytterligare förslag på ersättare.

[S2]Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

Val

25 §  Vetenskapsrådets styrelse skall bestå av tretton ledamöter, varav åtta utses enligt denna förordning. Det skall inte finnas några ersättare för ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse.

[S2]De elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesråden humaniora-samhällsvetenskap och medicin väljer var sin ledamot till Vetenskapsrådets styrelse och de elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap väljer två ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

[S3]Därefter väljer hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet fyra ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

[S4]Slutligen väljs sju ledamöter till respektive ämnesråd inom Vetenskapsrådet av de elektorer som är valda inom det ämnesrådets verksamhetsområde. Förordning (2006:1159).

26 § Har upphävts genom förordning (2006:1159).

27 §  Styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt forskarrådet inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall båda bestå av tretton ledamöter, varav sju utses enligt denna förordning. Förordning (2006:1159).

28 §  En person kan endast väljas till ledamot eller ersättare i en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

[S2]En huvudsekreterare vid ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet får inte vara ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet. Förordning (2006:1159).

29 §  Valet av ledamöter skall ske med slutna valsedlar.

30 §  En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som väljs av elektorer valda inom verksamhetsområdet för ämnesråd, skall uppta ett namn beträffande verksamhetsområdet för vart och ett av ämnesråden för humaniora-samhällsvetenskap och medicin och två namn beträffande verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap.

[S2]En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som väljs av hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet skall uppta fyra namn.

[S3]En giltig valsedel för val av ledamöter i ämnesråden inom Vetenskapsrådet, i styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt i forskarrådet inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande skall uppta sju namn. Förordning (2006:1159).

31 §  Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många valsedlar skall lotten fälla utslaget, om det behövs för att bestämma vilka som är valda.

32 §  Sedan val av ledamöter har förrättats skall en personlig ersättare väljas för var och en av ledamöterna utom i Vetenskapsrådets styrelse. Val av ersättare kan ske med acklamation eller genom omröstning. Omröstning skall förrättas med slutna valsedlar. En giltig valsedel skall uppta ett namn. Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslaget.

33 §  Över elektorsförsamlingens val skall det föras ett protokoll. I protokollet skall namnen tas upp på de valda ledamöterna och ersättarna. Protokollet skall skrivas under av ordföranden och de två personer som har valts att justera protokollet.

[S2]Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda ledamöterna och ersättarna, till det forskningsråd valet avser samt till regeringen.

Överklagande

34 §  Val av elektorer, ledamöter och personliga ersättare får inte överklagas.

Bilaga

Valkretsar vid val av elektorer
I denna bilaga anges enligt 4 § valkretsarna vid val av elektorer.

Valkrets 1

Uppsala universitet Sveriges lantbruksuniversitet Örebro universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Mälardalens högskola

Valkrets 2
Lunds universitet Växjö universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Halmstad Högskolan i Kalmar Högskolan Kristianstad Malmö högskola
Valkrets 3
Stockholms universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Danshögskolan Dramatiska institutet Högskolan på Gotland Idrottshögskolan i Stockholm Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Lärarhögskolan i Stockholm Operahögskolan i Stockholm Södertörns högskola Teaterhögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Arbetslivsinstitutet
Valkrets 4
Göteborgs universitet Karlstads universitet Högskolan i Borås Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Chalmers Tekniska högskola

Valkrets 5

Umeå universitet Luleå tekniska universitet Mitthögskolan Institutet för rymdfysik

Valkrets 6

Linköpings universitet Högskolan i Jönköping

Ändringar

Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2006:1159) om ändring i förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd

Omfattning
upph. 26 §; ändr. 1, 20, 23, 25, 27, 28, 30 §§
Ikraftträder
2006-11-01

Ändring, SFS 2009:976

Omfattning
upph.