Upphävd författning

Förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2002-12-12
Ändring införd
SFS 2002:1058 i lydelse enligt SFS 2007:509
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmän bestämmelse

1 §  Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer och stiftelser för verksamhet som syftar till att bistå personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.

[S2]Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för stöd

2 §  Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse för verksamhet som

 1. erbjuder individuellt stöd till enskilda, och
 2. ger allmän information om möjligheten att få stöd att lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.

3 §  Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse om

 1. verksamheten bedrivs utan vinstsyfte,
 2. verksamheten även finansieras med kommunala medel till ett belopp som inte väsentligt understiger det statliga stödet,
 3. verksamheten har en långsiktig inriktning,
 4. det i verksamheten finns personer med kompetens att leda och administrera denna,
 5. det i verksamheten finns personer med egna erfarenheter av rasistiska och andra liknande grupperingar vilka kan verka som kontaktpersoner för dem som vill lämna sådana grupper, och
 6. organisationen eller stiftelsen vid behov kan erbjuda medarbetare terapeutiskt stöd.

Beslutande myndighet

4 §  Ungdomsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt denna förordning efter ansökan.

[S2]Stödet beviljas för ett år i sänder. Förordning (2007:509).

Utbetalning

5 §  Stödet betalas ut förskottsvis två gånger per år.

[S2]Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte skall betalas ut om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2007:509).

Uppföljning och utvärdering

6 §  En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt denna förordning skall för uppföljning och utvärdering av verksamheten till Ungdomsstyrelsen lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer. Förordning (2007:509).

Återkrav

7 §  Ungdomsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka stöd om

 1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
 2. det inte har använts för det ändamål det beviljats för, eller
 3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar sådan redovisning som avses i 6 §. Förordning (2007:509).

Överklagande

8 §  Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:509).

Bemyndigande

9 §  Ungdomsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2007:509).

Ändringar

Förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:509) om ändring i förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2008:62

Omfattning
upph.