Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-03-27
Ändring införd
SFS 2002:135 i lydelse enligt SFS 2010:1386
Ikraft
2002-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Pensionsmyndigheten ska senast den 30 april varje år göra en samlad redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling. Vid denna redovisning får skulden avseende tillläggspensionssystemet för förvärvsaktiva beräknas utifrån visade antaganden. Redovisningen ska avse systemets finansiella ställning vid utgången av året före det år redovisningen upprättas.

[S2]Pensionsmyndigheten ska även senast vid den tidpunkt som anges i första stycket göra en framskrivning av systemets antagna långsiktiga utveckling. Förordning (2009:1194).

2 §  Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska senast den 1 februari varje år lämna Pensionsmyndigheten de uppgifter som behövs för att redovisningen enligt 1 § första stycket ska kunna upprättas. Förordning (2010:1386).

3 §  Pensionsmyndighetens redovisning och framskrivning ska årligen ges ut i en särskild publikation. Förordning (2009:1194).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2002. Under år 2002 skall Riksförsäkringsverket göra redovisningen och prognosen senast den 30 juni och myndigheterna skall lämna Riksförsäkringsverket de behövliga uppgifterna för redovisningen senast den 15 maj.
Ikraftträder
2002-04-15

Förordning (2004:909) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2009:1194) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1386) om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid redovisningen avseende år 2010.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01