Förordning (2002:147) om EG:s stöd för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2002-03-27
Ändring införd
SFS 2002:147
Ikraft
2002-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land1, rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden2 och kommissionens förordning (EG) nr 94/2002 av den 18 januari 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden3.

2 §  Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för sådana åtgärder som genomförs enligt de EG- förordningar som anges i 1 §.

Förfarandet i stödärenden

3 §  Programförslag och ansökningar om stöd skall ges in till Statens jordbruksverk.

4 §  Frågor om godkännande av program och stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket.

5 §  Stödet betalas ut av Jordbruksverket.

Tillsyn

6 §  Tillsynen av efterlevnaden av denna förordning utövas av Jordbruksverket.

Återbetalning

7 §  Stöd som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka.

[S2]Jordbruksverket har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S3]Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas ned om det kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela beloppet.

Ränta

8 §  Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva

  1. hur räntan skall beräknas,
  2. hur räntan skall betalas, och
  3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

[S3]Jordbruksverket får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl.

Ytterligare föreskrifter

9 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

Överklagande

10 §  Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2002:147) om EG:s stöd för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter

CELEX-nr
32002R0094
Ikraftträder
2002-05-01