Upphävd författning

Förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-01-31
Ändring införd
SFS 2002:42 i lydelse enligt SFS 2010:1788
Ikraft
2002-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Vid Umeå universitet ska det finnas Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå. Förordning (2010:1788).

Uppgifter

2 §  Centrumet skall stödja och utveckla miljövetenskaplig forskning genom att åstadkomma en samverkan mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Totalförsvarets forskningsinstitut. Centrumet skall i frågor av gemensamt intresse samråda med dessa myndigheter. Lag (2007:476).

3 §  Centrumet skall särskilt

  1. ta initiativ till, samordna och stödja forskningsprojekt med miljövetenskaplig inriktning,
  2. stödja och utveckla samspelet mellan långsiktig kunskapsuppbyggnad och metodutveckling samt tillämpningsinriktad forskning, samt
  3. informera om forskningsrön inom det miljövetenskapliga området.

[S2]Centrumet får även åta sig att utföra särskilda uppdrag inom sitt verksam- hetsområde.

Ledning och organisation

4 §  Centrumet leds av en styrelse som skall bestå av en ordförande och tre andra ledamöter. Ordföranden skall utses av regeringen. Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Totalförsvarets forskningsinstitut skall utse en ledamot var. Styrelsen skall inom sig utse en vice ordförande.

[S2]Ledamöter skall förordnas för en tid av högst tre år.

[S3]För varje ledamot, utom ordföranden, får det finnas en ersättare. Ersättare skall utses på samma sätt och för samma tid som ledamöterna. Lag (2007:476).

5 §  Under styrelsen skall centrumet ledas av en föreståndare. Föreståndaren skall utses av Umeå universitet för en tid av högst tre år sedan förslag hämtats in från centrumets styrelse.

Styrelsens uppgifter

6 §  Centrumets styrelse skall

  1. avgöra frågor om inriktningen på centrumets verksamhet och dess arbetsformer,
  2. besluta om fördelning av de medel som ställs till förfogande för centrumets verksamhet,
  3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning, samt
  4. följa upp verksamheten och analysera resultaten samt se till att resurserna utnyttjas effektivt.

7 §  För att styrelsen skall vara beslutför krävs det att alla ledamöter är närvarande. Lag (2007:476).

Övriga bestämmelser

8 §  Närmare föreskrifter om centrumet meddelas av styrelsen för Umeå universitet efter samråd med centrumets styrelse.

Ändringar

Förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2007:476) om ändring i förordningen (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

Omfattning
ändr. 2, 4, 7 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2010:1788) om ändring i förordningen (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:215) om upphävande av förordningen (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

Omfattning
upph.