Inaktuell version

Förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet

Version: 2006:1202

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2002-06-06
Ändring införd
SFS 2002:569 i lydelse enligt SFS 2006:1202
Ikraft
2002-07-01
Tidsbegränsad
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2002:569 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om utförsel av fisk som är fångad i Östersjöområdet och avsedd som livsmedel och produkter av sådan fisk avsedda som livsmedel.

2 §  Med Östersjöområdet avses i denna förordning

  1. vatten i ICES-område III d såsom detta beskrivs i bilaga 3 till rådets förordning (EEG) nr 3880/91 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst av medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del och
  2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och Skagerack.

Utförsel till land som är medlem i Europeiska unionen

3 §  Fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i avsnitt 5.2 i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel2, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 563/20023.

[S2]Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om vad som skall krävas för att utförsel av fisk och fiskprodukter skall anses vara tillåten enligt första stycket.

Export till tredje land

4 §  Fisk och fiskprodukter som inte uppfyller kraven i avsnitt 5.2 i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 får föras ut till ett land utanför Europeiska unionen endast om landet uttryckligen medgett att sådan fisk och sådana fiskprodukter får föras in i landet.

[S2]Vilka länder som har lämnat ett medgivande enligt första stycket förtecknas i föreskrifter som meddelas av Livsmedelsverket.

Anmälningsskyldighet

4 a §  Livsmedelsverket skall anmäla överträdelser av bestämmelser i förordningen till Tullverket, om det finns misstanke om brott. Förordning (2005:1045).

Straff

5 §  Om ansvar för utförsel av fisk och fiskprodukter och försök till utförsel i strid mot denna förordning eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Övriga bestämmelser

6 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Livsmedelsverket.

Ändringar

Förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet

CELEX-nr
32002R0563
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2005:1045) om ändring i förordningen (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1202) om fortsatt giltighet av förordningen (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet

Omfattning
forts. giltighet