Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002:598 i lydelse enligt SFS 2020:181
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom när det gäller artiklarna 6 och 7, tillämpas även på Sveriges valuta. Lag (2020:181).

Prop. 2017/18:291: I lagen finns bestämmelser om gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

Ändringen innebär att det i lag kommer till uttryck att 2009 års förordning – i stället för 2001 års förordning – också ska tillämpas på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor. Det gäller inte artiklarna 6–8.

I fråga om 2009 års förordning används en dynamisk hänvisningsteknik. Det görs också en redaktionell ändring. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:288, Prop. 2001/02:168, Bet. 2001/02:FiU24
CELEX-nr
32001R2560
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2018:1789) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:181) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Förarbeten
Rskr. 2019/20:190, Prop. 2019/20:78, Bet. 2019/20:FiU36
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-05-01