Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002:598 i lydelse enligt SFS 2018:1789
Ikraft
2002-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-29
/Upphör att gälla U:2019-01-01/ Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

1 §  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom när det gäller artiklarna 6–8, tillämpas även på Sveriges valuta. Lag (2018:1789).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:288, Prop. 2001/02:168, Bet. 2001/02:FiU24
CELEX-nr
32001R2560
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2018:1789) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2019-01-01