Förordning (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-09-05
Ändring införd
SFS 2002:713 i lydelse enligt SFS 2011:1056
Ikraft
2002-11-01
Tidsbegränsad
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet.

2 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på den väg eller vägsträcka som Trafikverket bestämmer. Förordning (2010:148).

3 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om högsta tillåtna hastighet. Den högsta tillåtna hastigheten skall, beroende av förhållandena på eller vid vägen eller vägsträckan, variera över tiden och får bestämmas till mellan 30 och 120 kilometer i timmen med intervaller om 10 kilometer i timmen.

[S2]Trafikverket får vidare meddela föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som inte varierar över tiden på en vägsträcka som ansluter till en väg eller vägsträcka där en föreskrift enligt första stycket gäller.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena utgör undantag från vad som gäller enligt 3 kap.17 § andra och fjärde styckena samt 10 kap.1 och 3 §§trafikförordningen (1998:1276), i fråga om lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet. Förordning (2010:148).

4 §  Föreskrifter enligt 3 § gäller i stället för

  1. bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet i 3 kap. 17 § första och tredje styckena trafikförordningen (1998:1276) och i 9 kap. 1 § första stycket 6 samma förordning,
  2. föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen, samt
  3. lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet som avses i 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen. Förordning (2004:6).

5 §  Innan Trafikverket meddelar föreskrifter enligt 3 § ska Transportstyrelsen samt den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig. Förordning (2010:148).

6 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § döms till penningböter.

7 §  Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som gäller föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § i den förordningen ska tillämpas i fråga om sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §:

  1. 10 kap. 12 § om underrättelser,
  2. 10 kap. 13 § om utmärkning av föreskrifter,
  3. 13 kap. 3 § om undantag,
  4. 14 kap.14 och 15 §§ om ansvar och hindrande av fortsatt färd, samt
  5. 15 kap. 1 § om överklagande. Förordning (2011:1056).

Ändringar

Förordning (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Ikraftträder
2002-11-01

Förordning (2004:6) om ändring i förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2004-02-15

Förordning (2004:870) om ändring i förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-12-15

Förordning (2007:961) om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2008:1142) om ändring i förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1379) om fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Omfattning
forts.giltighet

Förordning (2010:148) om ändring i förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2011:1056) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-01-01