Upphävd författning

Förordning (2002:739) om tillfälligt utvecklingsstöd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-09-26
Ändring införd
SFS 2002:739
Ikraft
2002-11-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillfälligt utvecklingsstöd som under åren 2002-2004 kan beviljas företag som ger ut dagstidningar. Stöd lämnas i den utsträckning som det finns tillgängliga medel.

[S2]Om inte annat sägs i denna förordning skall bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) tillämpas.

2 §  Stöd kan beviljas ett tidningsföretag som ger ut en dagstidning som har kommit ut under minst tre år före ansökningstillfället och som får driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524).

[S2]Stöd kan dock inte beviljas för en tidning som får avvecklingsstöd enligt 2 kap. 15 § presstödsförordningen.

3 §  Stöd kan lämnas för investeringar i teknisk utrustning och programvaror samt för investeringar i utbildning som har ett direkt samband med detta. Investeringarna skall vara ett led i en långsiktig strategi som bidrar till tidningens fortlevnad.

4 §  Stödet kan uppgå till högst 75 procent av kostnaderna för investeringarna.

[S2]Presstödsnämnden bestämmer storleken på stödet efter vad som i det enskilda fallet är skäligt. För en hög- eller medelfrekvent tidning får dock stödet sammanlagt inte överstiga en miljon kronor under åren 2002-2004. För en lågfrekvent tidning och en tidning som uppbär begränsat eller särskilt driftsstöd får stödet inte överstiga 500 000 kronor under samma period.

5 §  Ansökan om stöd skall vara skriftlig och lämnas in till Presstödsnämnden. Ansökan skall innehålla en beskrivning av de investeringar som stödet söks för, skälen för investeringarna samt uppgifter om kostnaderna och om företagets egen ekonomiska insats.

[S2]Sökanden skall lämna Presstödsnämnden de ytterligare uppgifter som nämnden begär.

6 §  Stödet skall betalas ut efter det att investeringarna genomförts. Till begäran om utbetalning av stödet skall bifogas ett intyg av en revisor som visar att investeringarna är genomförda.

7 §  Presstödsnämnden får besluta att beviljat stöd inte skall betalas ut om det har beviljats på grund av oriktiga uppgifter eller om förutsättningarna för stöd inte längre finns.

[S2]Presstödsnämnden får besluta att beviljat stöd skall betalas tillbaka helt eller delvis om det har beviljats på grund av oriktiga uppgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:739) om tillfälligt utvecklingsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2002. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.
Ikraftträder
2002-11-15

Förordning (2008:1399) om upphävande av förordningen (2002:739) om tillfälligt utvecklingsstöd

Omfattning
upph.