lagen.nu

Presstödsförordning (1990:524)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1247
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-02-01

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statens direkta stöd till företag som ger ut dagstidningar. Dessutom finns bestämmelser om stöd i vissa fall till företag som ger ut andra tidningar.

Tidningar som ges ut av staten eller en kommun berättigar inte till stöd enligt denna förordning.

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 122: Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som...

2 § Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning ska ansöka om det. Presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (pressstödsnämnden) prövar ansökningarna. Presstödsnämnden beslutar också i övriga frågor enligt denna förordning. Förordning (2015:854).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:301, 2015:854

3 § Stöd enligt denna förordning lämnas i form av driftsstöd och distributionsstöd. (Förordning 1996:1607).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1607

4 § Driftsstöd består av allmänt driftsstöd och begränsat driftsstöd.

Driftsstöd får endast användas för att täcka kostnader som är knutna till utgivningen av den dagstidning som stödet har beviljats för. Förordning (2010:1119).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1119
5 § Har upphävts genom förordning (1996:1607).

6 § I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck Betydelse
Dagstidning En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska och i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och ha ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.
Högfrekvent dagstidning En dagstidning som normalt kommer ut med sex eller sju nummer per vecka.
Medelfrekvent dagstidning En dagstidning som normalt kommer ut med tre till fem nummer per vecka.
Lågfrekvent dagstidning En dagstidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka.
Utgivningsort Den kommun där tidningens huvudredaktion är belägen.
A-region Geografiskt område som framgår av bilagan till förordningen.
Upplaga En tidnings medelnettoupplaga.
Totalupplaga En tidnings totala distribuerade upplaga med avdrag för lösnummerreturer och fasta arbetsexemplar.
Såld upplaga En tidnings abonnerade upplaga och den upplaga som motsvarar läsarintäkter från digital publicering och försäljning av lösnummer.
Veckovolym Tidningens upplaga multiplicerad med det antal nummer som normalt ges ut per vecka.
Annonsandel Andelen betalt utrymme av hela tidningsutrymmet under ett kalenderår.
Andel egna annonser Andelen utrymme av hela tidningsutrymmet under ett år som används för direkt marknadsföring av den egna tidningsutgivande verksamheten.
Redaktionellt innehåll Hela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter, under ett kalenderår med undantag av annonsandelen och andelen egna annonser.
Täckningsgrad En tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hushållen på utgivningsorten under de tre senaste kalenderåren. Presstödsnämnden får bestämma att en tidnings täckningsgrad ska beräknas för en del av utgivningsorten eller för ett annat område än utgivningsorten, om det med hänsyn till verksamhetens inriktning är uppenbart att utgivningsorten inte är tidningens egentliga spridningsområde. Uppstår ett decimaltal när täckningsgraden beräknas, ska detta avrundas till närmaste hela tal.
Förordning (2015:937).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Om flera publikationer är att anse som en och samma, trots att de uppfyller kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll och kommer ut under olika namn, ska de vid tillämpningen av denna förordning betraktas som en. Förordning (2015:937).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 kap. Driftsstöd

Allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

1 § En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 • 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidningens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.
 • 2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
 • 3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.
 • 4. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 procent.
 • 5. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas. Förordning (2015:937).

Ändringar/Förarbeten (5)

2 § För en hög- eller medelfrekvent dagstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med följande bidragssatser.

 • 1. 300 000 kronor upp till en veckovolym om 30, högst 9 miljoner kronor,
 • 2. 220 000 kronor för en veckovolym mellan 30 och 71, högst 9 miljoner kronor,
 • 3. 30 000 kronor för en veckovolym mellan 71 och 251, högst 5,4 miljoner kronor, och
 • 4. 25 000 kronor för en veckovolym från 251 och däröver, dock högst 16,6 miljoner kronor.

Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 miljoner kronor (maximibelopp). Förordning (2015:937).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

2 a § Understiger det allmänna driftsstöd som en hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till enligt 2 § första stycket det driftsstöd som en lågfrekvent dagstidning vid motsvarande upplaga berättigar till enligt 5 §, ska i stället stödnivån enligt den paragrafen gälla. Förordning (2010:1119).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1119

2 b § Det sammanlagda allmänna driftsstödet som en hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till enligt 2 eller 2 a §§ får inte överstiga 40 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av tidningen. Förordning (2015:937).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:937, 2010:1119

Allmänt driftsstöd till lågfrekventa dagstidningar

3 § En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 • 1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidningens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.
 • 2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
 • 3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte understiger ett av presstödsnämnden fastställt lägsta pris.
 • 4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll per kalenderår.
 • 5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett kalenderår.
 • 6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.
 • 7. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i marknadsföringssyfte, som görs för en och samma tidningstitel och vid högst fem tillfällen per kalenderår i det område där dagstidningen har sin huvudsakliga andel abonnenter, inte räknas med. Förordning (2015:301).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

– 5 523 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,

– 4 936 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,

– 4 348 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,

– 4 055 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,

– 3 761 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,

– 3 408 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,

– 3 056 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,

– 2 351 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

– 1 763 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 763 000 kronor. Förordning (2016:1247).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 122: Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (10)

5 § För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med

– 6 944 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,

– 6 205 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,

– 5 466 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,

– 5 097 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,

– 4 728 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,

– 4 285 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,

– 3 841 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,

– 2 955 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller

– 2 217 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 2 217 000 kronor. Förordning (2015:937).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (9)

5 a § Det allmänna driftsstödet som en lågfrekvent dagstidning berättigar till enligt 4 eller 5 § får inte överstiga 75 % av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av den stödberättigande tidningen. Förordning (2010:1119).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1119
6 § Har upphävts genom förordning (2008:1341).
6 a § Har upphävts genom förordning (2008:1341).

Begränsat driftsstöd

7 § Begränsat driftsstöd kan lämnas för en dagstidning som uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftstöd utom den om högsta täckningsgrad, om täckningsgraden på grund av geografiska eller befolkningsmässiga förhållanden uppenbart ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga. Förordning (2015:301).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1341, 2015:301

8 § Begränsat driftsstöd kan också lämnas för en dagstidning som uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftsstöd utom den om högsta täckningsgrad, om tidningen har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på något eller några av språken finska, samiska eller meänkieli och tidningens utgivningsort är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för något av språken enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Presstödsnämnden får bestämma att stöd enligt första stycket får lämnas även om tidningens utgivningsort inte är en kommun som ingår i förvaltningsområdet för något av de språk tidningen skriver på, om det är uppenbart att tidningens spridningsområde innefattar ett sådant förvaltningsområde. Förordning (2015:301).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:1137, 2015:301
9 § Har upphävts genom förordning (2008:1341).

10 § För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 § lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 351 000 kronor.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på ett av språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 351 000 kronor.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på fler än ett av språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 5 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 955 000 kronor. Förordning (2016:1247).

Ändringar/Förarbeten (9)

11 § En tidning vars redaktionella innehåll inte i huvudsak är skrivet på svenska ska i fråga om rätt till driftsstöd likställas med dagstidning, om tidningen

 • 1. uppfyller övriga i 1 kap. 6 § angivna förutsättningar för dagstidning,
 • 2. vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige,
 • 3. har sin huvudredaktion i Sverige, och
 • 4. till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i Sverige.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli gäller inte första stycket 4. Driftsstöd lämnas dock bara för den upplaga som i huvudsak distribueras inom Sverige. Förordning (2015:937).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1993:450, 2013:1137, 2015:937

Driftsstöd till elektroniskt distribuerade tidningar

11 a § För elektroniskt distribuerade dagstidningar får driftsstödet jämkas om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och distribution. (Förordning 1996:1607)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1607

Beräkning och utbetalning

12 § Frågan om huruvida en tidning uppfyller kraven för driftsstöd, ska bedömas med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks. Bedömningen av om driftsstödet överstiger en viss andel av tidningens rörelsekostnader enligt 2 b eller 5 a § ska dock göras med utgångspunkt i förhållandena under de två kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks.

För nyetablerade dagstidningar och för dagstidningar som kommer ut med fler eller färre nummer i veckan än tidigare får uppgifterna i stället avse den tidsperiod för vilken dessa kan fås. För uppgifter om täckningsgrad och upplaga får den perioden inte vara kortare än sex månader. Förordning (2010:1119).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1119

13 § Driftsstöd beräknas för kalenderår och med en tolftedel av bidraget för varje kalendermånad.

Driftsstöd lämnas för varje hel kalendermånad som tidningen kommer ut under det år som stödet avser.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1995:635

Driftsstödet skall betalas ut månadsvis i förskott. (Förordning 1995:635)

14 § Har upphävts genom förordning (1995:635).

Avveckling av driftsstöd

15 § En dagstidning som inte längre har rätt till fullt driftsstöd på grund av att den överskrider kravet på högsta hushållstäckning är under det första året efter det att sådan rätt upphörde berättigad till tre fjärdedelar av det närmast föregående årets stödbelopp. Under de därpå följande två åren är tidningen, om den inte åter har rätt till fullt driftsstöd, berättigad till hälften respektive en fjärdedel av stödbeloppet. Förordning (2008:1341).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 122: Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1341

Återbetalning och återkrav

16 § Ett tidningsföretag som tagit emot driftsstöd är återbetalningsskyldigt om

 • 1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 • 2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och tidningsföretaget borde ha insett detta,
 • 3. stödet har använts i strid med vad som anges i 1 kap. 4 §, eller
 • 4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 5 kap. 3 a §. Förordning (2010:1538).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1538

17 § Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 16 §, ska pressstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

Om det finns särskilda skäl, får presstödsnämnden helt eller delvis efterge krav på återbetalning. Förordning (2015:301).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:301, 2010:1538

18 § Om ett belopp som har återkrävts enligt 17 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635). Förordning (2010:1538).

3 kap. Har upphävts genom förordning (1996:1607).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1538

4 kap. Distributionsstöd

Villkor

1 § Distributionsstöd får lämnas för varje abonnerat exemplar av en dagstidning

 • - vars upplaga i huvudsak är betald,
 • - som har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från det pris tidningar har i den kategori som tidningen tillhör,
 • - och som distribueras av ett distributionsföretag eller, av ett befordningsföretag i lantbrevbäringsturer eller särskilda tidningutdelningsturer, där minst två tidningsföretag deltar. (Förordning 1996:1607)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1607

2 § Tidningsföretag ska för att få distributionsstöd skriftligen förbinda sig att

 • 1. avstå från egen distribution av en abonnerad dagstidning inom alla områden där stödberättigad samdistribution förekommer om denna påbörjas vid en tidpunkt då den egna tidningen kan medfölja, och
 • 2. överlämna hela distributionsarbetet till postbefordringsföretaget respektive distributionsföretaget i varje område där tidningen deltar i stödberättigad samdistribution.

Presstödsnämnden får medge att ett distributionsföretag som underentreprenör anlitar ett tidningsföretag eller ett företag som ägs av eller ingår i en koncern med tidningsföretag. Medgivande får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för en sådan ordning och under förutsättning att

 • 1. övriga tidningsföretag som deltar i samdistributionen inom distributionsområdet godtar att underentreprenören anlitas, och
 • 2. distributionsföretaget och underentreprenören samtycker till att dessa övriga tidningsföretag efter framställning till presstödsnämnden ska kunna få de uppgifter som behövs för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad eller pågående samdistribution. Förordning (2015:301).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1607, 2015:301

3 § Två distributionsföretag får samtidigt svara för stödberättigad samdistribution inom ett distributionsområde, om presstödsnämnden medger det.

Ett postbefordringsföretags särskilda tidningsutdelningsturer, med undantag av lantbrevbäringsturerna, anses i detta sammanhang som ett distributionsföretag. Förordning (2015:301).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:301

Förmedling av stöd

Villkor

4 § Stödet ska betalas ut månadsvis i efterskott till distributionsföretaget eller postbefordringsföretaget. Distributionsföretaget och postbefordringsföretaget tillgodoför tidningsföretaget dess andel av beloppet. Förordning (2015:301).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:301

5 § Ett distributionsföretag får förmedla distributionsstöd endast om företaget skriftligen förbinder sig att uppfylla följande villkor:

 • 1. Företaget ska inom sitt verksamhetsområde anordna samdistribution där det finns förutsättning för stödberättigad samdistribution.
 • 2. För samdistributionen ska företaget tillämpa prissättning enligt 3 för sådana tidningsföretag som har undertecknat en förbindelse enligt 2 § och ger ut tidningar som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka. För en tidning som kommer ut en gång per vecka gäller vidare att den ska ha minst en procents hushållstäckning i den A-region där tidningens utgivningsort är belägen.
 • 3. Prissättningen ska vara sådan att storleken av den enskilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar. Om det blir väsentliga kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika mycket per exemplar, att distributionen av någon av tidningarna leder till mer administrativt arbete än för de andra eller att distributionen av någon av tidningarna leder till särskilda transportkostnader, får dock prissättningen anpassas till dessa skillnader. En sådan prissättning får däremot inte innebära att priset för distributionen av ett exemplar av den mest kostnadskrävande tidningen blir mer än tio procent högre än priset för distribution av ett exemplar av den minst kostnadskrävande tidningen.
 • 4. Företaget ska hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstidningar
  • a) vars upplaga är i huvudsak betald och har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från vad tidningar har i den kategori som tidningen tillhör, och
  • b) som vid tiden för samdistributionens början finns tillgängliga på orten.
 • 5. Företaget ska delge anbud på samdistribution inom ett distributionsområde till samtliga dagstidningar som har undertecknat förbindelse enligt 2 § vid en och samma tidpunkt.

Förbindelsen ska distributionsföretaget ge in till presstödsnämnden.

Ett distributionsföretag får i samdistributionen distribuera annat än dagstidningar med distributionsstöd om kvaliteten i dagstidningsdistributionen inte försämras. Förordning (2015:301).

Ändringar/Förarbeten (4)

6 § Ett distributionsföretag får inte förmedla distributionsstöd, om distributionsföretaget ägs av eller ingår i en koncern med ett eller några få tidningsföretag. Ett sådant distributionsföretag får dock förmedla distributionsstöd

 • 1. om presstödsnämnden medger det, och
 • 2. om distributionsföretaget först samtycker till att ett tidningsföretag som berörs av samdistribution som anordnas av distributionsföretaget efter framställning till presstödsnämnden ska kunna få de uppgifter som behövs för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad eller pågående samdistribution. Förordning (2015:301).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:301

7 § Förmedlas distributionsstöd av ett postbefordringsföretag ska företaget skriftligen förbinda sig att uppfylla de villkor som anges i 5 § första stycket 2–5. Förordning (2010:1119).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1996:1607, 2010:1119

8 § Distributionsstöd lämnas årligen med

 • 1. 10,30 öre per exemplar för de första 7 miljonerna stödberättigade exemplar,
 • 2. 8,23 öre per exemplar för exemplaren mellan 7 miljoner och 14 miljoner,
 • 3. 6,17 öre per exemplar för exemplaren mellan 14 miljoner och 21 miljoner, samt
 • 4. 5,16 öre per exemplar för exemplaren över 21 miljoner. Förordning (2001:611).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:475, 1996:1607, 2001:611

9 § Ett tidningsföretag som tagit emot distributionsstöd och som inte har följt en sådan förbindelse som avses i 2 §, är återbetalningsskyldigt. Förordning (2010:1538).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1538

9 a § Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 9 §, ska presstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

Om det finns synnerliga skäl, får presstödsnämnden efterge krav på återbetalning. Förordning (2015:301).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:301, 2010:1538

9 b § Om ett belopp som har återkrävts enligt 9 a § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635). Förordning (2010:1538).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1538

10 § Om ett eller flera tidningsföretag lämnar samdistributionssystemet och de kvarvarande tidningsföretagen i samdistributionen i distributionsområdet därmed drabbas av väsentliga kostnadsökningar skall de få extra distributionsstöd under högst tre år. Det extra stödet till de kvarvarande tidningsföretagen får varje år sammanlagt inte vara högre än det belopp som betalats ut det senaste år till den eller de tidningar som lämnat samdistributionssystemet. Det extra stödet skall fördelas till de kvarvarande tidningsföretagen efter deras årliga andel av distribuerade tidningsexemplar. (Förordning 1996:1607)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1996:1607

11 § Distributionsstöd ska inte betalas om ett tidningsföretag får vinst av tidningsdistributionen på ett sätt som uppenbarligen innebär ett kringgående av bestämmelserna om prissättning enligt 5 § första stycket 2 och 3. Förordning (2010:1119).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1119, 1996:1607

5 kap. Övriga bestämmelser

1 § Ansökan om stöd enligt denna förordning ska vara skriftlig och ges in till presstödsnämnden.

Ett tidningsföretag som ansöker om extrastöd enligt 2 kap. 2 § andra stycket ska i ansökan redovisa de nettokostnader som ska ligga till grund för stödet. Förordning (2015:301).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1119, 2015:301

2 § Till tidningsföretag som, innan beslut om presstöd till företaget fattats, helt eller delvis pantsatt sitt förväntade presstöd, får stödbeloppet inte bestämmas till högre belopp än hälften av vad som annars skulle ha kunnat beviljas.

3 § Presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.

3 a § Ett tidningsföretag som har beviljats driftsstöd för en dagstidning ska årligen i efterhand lämna in en redovisning till presstödsnämnden om hur stödet har använts och vilka kostnader det har täckt.

Nämnden ska med utgångspunkt i lämnad redovisning kontrollera att användningen av driftsstödet sker i överensstämmelse med denna förordning.

Nämnden ska årligen göra en sammanställning av uppgifterna enligt första och andra styckena. Sammanställningen ska ges in till regeringen och Europeiska kommissionen. Förordning (2015:301).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:301, 2010:1119

3 b § Presstödsnämnden får besluta att ett stöd enligt denna förordning tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas. Förordning (2010:1538).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1538

3 c § Om presstödsnämnden har beslutat om återbetalning av stöd enligt 2 kap. 17 § eller 4 kap. 9 a §, får nämnden göra avdrag på nytt stöd enligt denna förordning (kvittning). Förordning (2015:301).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:301, 2010:1538

4 § Presstödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 122: Rätt till presstöd har ansetts som en civil rättighet och Presstödsnämnden som...

5 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2015:854).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:301, 2015:854

Bilaga

Kommunernas indelning i A-regioner
01 Stockholm/Södertälje: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.
02 Norrtälje: Norrtälje.
03 Enköping: Enköping, Håbo.
04 Uppsala: Heby, Knivsta, Uppsala, Östhammar.
05 Nyköping: Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa.
06 Katrineholm: Flen, Katrineholm, Vingåker.
07 Eskilstuna: Eskilstuna, Strängnäs.
08 Mjölby/Motala: Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög.
09 Linköping: Kinda, Linköping, Åtvidaberg.
10 Norrköping: Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik.
11 Jönköping: Habo, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd.
12 Tranås: Aneby, Tranås, Ydre.
13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda: Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda.
14 Värnamo: Gislaved, Gnosjö, Värnamo.
15 Ljungby: Ljungby, Markaryd.
16 Växjö: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult.
17 Västervik: Västervik.
18 Hultsfred/Vimmerby: Hultsfred, Vimmerby.
19 Oskarshamn: Högsby, Mönsterås, Oskarshamn.
20 Kalmar/Nybro: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro,Torsås.
21 Visby: Gotland.
22 Karlskrona: Karlskrona, Ronneby.
23 Karlshamn: Karlshamn, Olofström, Sölvesborg.
24 Kristianstad: Bromölla, Kristianstad, Östra Göinge.
25 Hässleholm: Hässleholm, Osby, Perstorp.
26 Ängelholm: Båstad, Ängelholm, Örkelljunga.
27 Helsingborg/Landskrona: Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp.
28 Malmö/Lund/Trelleborg: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.
29 Ystad/Simrishamn: Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad.
30 Eslöv: Eslöv, Hörby, Höör.
31 Halmstad: Halmstad, Hylte, Laholm.
32 Falkenberg/Varberg: Falkenberg, Varberg.
33 Göteborg/Alingsås: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda, Öckerö.
34 Uddevalla: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla.
35 Trollhättan/Vänersborg: Grästorp, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg.
36 Borås: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.
37 Lidköping/Skara: Essunga, Götene, Lidköping, Skara, Vara.
38 Falköping: Falköping, Tidaholm.
39 Skövde: Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro.
40 Mariestad: Gullspång, Mariestad, Töreboda.
41 Kristinehamn/Filipstad: Filipstad, Kristinehamn, Storfors.
42 Karlstad: Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Sunne, Torsby.
43 Säffle/Åmål: Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål.
44 Arvika: Arvika, Eda, Årjäng.
45 Örebro: Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Örebro.
46 Karlskoga: Degerfors, Karlskoga.
47 Lindesberg: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora.
48 Västerås: Hallstahammar, Surahammar, Västerås.
49 Köping: Arboga, Kungsör, Köping.
50 Fagersta: Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg.
51 Sala: Sala.
52 Borlänge/Falun: Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik, Säter, Vansbro.
53 Avesta/Hedemora: Avesta, Hedemora.
54 Ludvika: Ludvika, Smedjebacken.
55 Mora: Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen. 56 Gävle/Sandviken: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken, Tierp, Älvkarleby.
57 Bollnäs/Söderhamn: Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn.
58 Hudiksvall/Ljusdal: Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig.
59 Sundsvall: Sundsvall, Timrå, Ånge.
60 Härnösand/Kramfors: Härnösand, Kramfors.
61 Sollefteå: Sollefteå.
62 Örnsköldsvik: Örnsköldsvik.
63 Östersund: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund.
64 Umeå: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs.
65 Skellefteå: Malå, Norsjö, Skellefteå.
66 Lycksele: Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele.
67 Piteå: Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn.
68 Luleå/Boden: Boden, Jokkmokk, Luleå.
69 Haparanda/Kalix: Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå.
70 Kiruna/Gällivare: Gällivare, Kiruna, Pajala. Förordning (2010:1119).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1990:524

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1989/90:78, 1989/90:KU31, rskr 1989/90:302
Tidsbegränsad
2020-01-01
Ikraft
1990-07-01
SFS-nummer
1990:524
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar ska upphöra att gälla. Denna förordning gäller till och med den 31 december 2019. Förordning (2015:937).
 • 2. Denna förordning skall dock i fråga om driftsstöd tillämpas på stöd som avser år 1990.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
 • 4. Om en dagstidning berättigar till allmänt oreducerat driftsstöd för år 1990 med tillämpning av denna förordning, men detta driftsstöd skulle bli mer än 5 % lägre än det produktionsbidrag som lämnades för år 1989, berättigar tidningen i stället till driftsstöd för år 1990 med ett belopp som uppgår till produktionsbidraget för år 1989 minskat med 5 %.

Understiger det driftsstöd som skulle lämnas för en sådan tidning år 1991 tidningens produktionsbidrag för år 1989 med mer än 5 %, berättigar tidningen till driftsstöd för år 1991 med ett belopp som uppgår till vad som lämnades i driftsstöd för år 1990 minskat med hälften av skillnaden mellan sistnämnda belopp och vad som annars skulle lämnas i driftsstöd för år 1991.

 • 5. Om en dagstidning som berättigat till produktionsbidrag för år 1989 inte berättigar till allmänt driftsstöd för år 1990 enligt de nya bestämmelserna, skall tidningen ändå berättiga till driftsstöd för år 1990 med två tredjedelar och för år 1991 med en tredjedel av det belopp som lämnades som produktionsbidrag för år 1989.

Första stycket gäller dock inte för sådana tidningar som berättigade till särskilt produktionsbidrag enligt 11 § andra stycket den gamla förordningen och som berättigar till begränsat driftsstöd enligt den nya förordningen. Första stycket gäller inte heller sådana tidningar som berättigade till produktionsbidrag enligt 13 § den gamla förordningen.

 • 6. Företag som beviljats lån ur pressens lånefond och som önskar ersätta lånet med utvecklinggsstöd enligt denna förordning har rätt att få frågan om utvecklingsstöd prövad som ett nytt ansökningsärende.

Förordning (1991:190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Jfr 1990/91:KU29, rskr 1990/91:161
Omfattning
ändr. 3 kap 3 §
Ikraft
1991-06-01
SFS-nummer
1991:190
Rubrik
Förordning (1991:190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1992:475) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Jfr prop. 1991/92:100 (bil.12 p.C 8), 1991/92:KU27, rskr 1991/92:197
Omfattning
ändr. 4 kap 8 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:475
Rubrik
Förordning (1992:475) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1993:450) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Jfr prop. 1992/93:100 (bil.12 p.C 6), bet. 1992/93:KU27, rskr. 1992/93:239
Omfattning
ändr. 2 kap 11 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:450
Rubrik
Förordning (1993:450) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1993:1458) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Omfattning
ändr. 2 kap 9 §
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1458
Rubrik
Förordning (1993:1458) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1993:1739) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Omfattning
ändr. 4 kap 1, 2, 3, 4 , 7 §§
Ikraft
1994-03-01
SFS-nummer
1993:1739
Rubrik
Förordning (1993:1739) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1994:298) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Jfr prop. 1993/94:100 (bil.12 p.C 6), bet. 1993/94:KU27, rskr. 1993/94:192
Omfattning
ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft
1994-06-01
SFS-nummer
1994:298
Rubrik
Förordning (1994:298) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1995:635) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Jfr prop. 1994/95:100 bil.12 p. C 33, bet. 1994/95:KU38, rskr. 1994/95:218
Omfattning
upph. 2 kap 14 §;ändr. 2 kap 13 §
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:635
Rubrik
Förordning (1995:635) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1996:293) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Jfr prop. 1995/96:105 (avsnitt 9 p. C 33), bet. 1995/96:KU33, rskr. 1995/96:169
Omfattning
ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft
1996-05-01
SFS-nummer
1996:293
Rubrik
Förordning (1996:293) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1996:1607) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förarbeten
Prop. 1996/97:1 utg.omr.1, 1996/97:3, bet. 1996/97:KU1, rskr. 1996/97:88, 1996/97:129
Ikraft
1997-01-01
Omfattning
upph. 1 kap 5 §, 3 kap;ändr. 1 kap 3, 6 §§, 4 kap 1, 2, 5, 7, 8 §§;nya 1 kap 7 §, 2 kap 11 a §, 4 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 11 a §;omtryck
SFS-nummer
1996:1607
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
 • 2. Har upphävts genom förordning (2010:1119).
 • 3. Har upphävts genom förordning (2010:1119).
Rubrik
Förordning (1996:1607) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (1999:1074) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:1 utg.omr. 1, bet. 1999/2000:KU1, rskr. 1999/2000:60
Ikraft
2000-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 1, 2, 4, 5, 6, 10 §§;ny 6 a §
SFS-nummer
1999:1074
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 • 2. Har upphävts genom förordning (2010:1119).
 • 3. Har upphävts genom förordning (2010:1119).
Rubrik
Förordning (1999:1074) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2000:1190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:1, utg.omr.1, bet. 2000/01:KU1, rskr. 2000/01:65
Omfattning
ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 5 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1190
Rubrik
Förordning (2000:1190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2001:611) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 1, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ikraft
2001-08-15
Omfattning
ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 8 §
SFS-nummer
2001:611
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2001. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2001.

Rubrik
Förordning (2001:611) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2007:1356) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2008-02-01
SFS-nummer
2007:1356
Rubrik
Förordning (2007:1356) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2008:1341) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2005/06:201, bet. 2005/06:KU40, rskr. 2005/06:367, prop. 2006/07:1, utg.omr. 1, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48
Omfattning
upph. 2 kap 6, 6 a, 9 §§;ändr. 1 kap 6, 7 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap 7 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1341
Rubrik
Förordning (2008:1341) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2010:1119) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2009/10:199, bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308
Ikraft
2011-01-01
Omfattning
upph. p 2, 3 övergångsbest. till 1996:1607, p 2, 3 övergångsbest. till 1999:1074;ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 12 §§, 4 kap. 5, 7, 11 §§, 5 kap. 1 §, bil., p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.;nya 2 kap. 2 a, 2 b, 5 a §§, 5 kap. 3 a §
SFS-nummer
2010:1119
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Vid beräkning av driftsstödets andel av rörelsekostnaderna enligt 2 kap. 2 b och 5 a §§ får redovisat underlag för 2009 och 2010 avse de totala rörelsekostnaderna i det bolag som ger ut den dagstidning som stödet har beviljats för.
Rubrik
Förordning (2010:1119) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2010:1538) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 kap. 9 §;nya 2 kap. 16, 17, 18 §§, 4 kap. 9 a, 9 b §§, 5 kap. 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1538
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 16–18 §§ tillämpas endast för driftsstöd som betalas ut från och med den 1 januari 2011.
 • 3. De nya bestämmelserna i 4 kap. 9 b § tillämpas endast för distributionsstöd som betalas ut från och med den 1 januari 2011.
Rubrik
Förordning (2010:1538) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2013:1137) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2013/14:1, utg. omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 §§
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1137
Rubrik
Förordning (2013:1137) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2015:301) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 7 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 7, 8, 17 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9 a §§, 5 kap. 1, 3 a, 3 c, 5 §§
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:301
Rubrik
Förordning (2015:301) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2015:854) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 5 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:854
Rubrik
Förordning (2015:854) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2015:937) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195, och prop. 2015/16:1, utg. omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 1, 2, 2 b, 4, 5, 10, 11 §§, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
SFS-nummer
2015:937
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för driftsstöd som avser år 2016 för en storstadstidning, om tidningen före ikraftträdandet var beviljad driftsstöd.
Rubrik
Förordning (2015:937) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Förordning (2016:1247) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:76
Omfattning
ändr. 2 kap. 4, 10 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1247
Rubrik
Förordning (2016:1247) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation