Förordning (2002:838) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2003

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
SFS 2002:838
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2003.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon2 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG3.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar 4 eller fler axlar8 743 kronor 14 117 kronor874 kronor 1 411 kronor236 kronor 373 kronor72 kronor 72 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar 4 eller fler axlar7 741 kronor 12 751 kronor774 kronor 1 275 kronor209 kronor 336 kronor72 kronor 72 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar 4 eller fler axlar6 831 kronor 11 385 kronor683 kronor 1 138 kronor182 kronor 300 kronor72 kronor 72 kronor
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 227 kronor.

Ändringar

Förordning (2002:838) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2003

CELEX-nr
31996L0001
Ikraftträder
2003-01-01