Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1997-12-04
Ändring införd
SFS 1997:1137 i lydelse enligt SFS 2019:282
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Vägavgift skall betalas till staten enligt denna lag.

2 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, om inte annat sägs. Lag (2001:570).

2 a §  Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret avses med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i bruk. Lag (2006:474).

Prop. 2005/06:65: I paragrafen som är ny definieras begreppet ”modellår”, eftersom den avgiftsfrihet för s.k. veteranfordon som följer av 6 § tredje stycket hädanefter skall följa av fordonets modellår (jfr författningskommentaren till 1 kap. 5 § vägtrafikskattelagen).

Beskattningsmyndighet m.m.

3 §  Beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift är Skatteverket. Lag (2003:721).

4 §  Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift. Lag (2003:721).

Avgiftspliktiga fordon

5 §  För fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret (svenskt fordon), och som inte är avställt eller tillfälligt registrerat, betalas vägavgift för rätten att använda det svenska vägnätet. För utländskt fordon betalas vägavgift för rätten att använda motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1.

[S2]Avgiftsplikt gäller för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg.

[S3]För svenskt fordon med draganordning grundas avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha. Lag (2001:570).

6 §  Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör

 1. Försvarsmakten,
 2. Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,
 3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att användas för räddningstjänst, och
 4. väghållningen.

[S2]En förutsättning för undantag enligt första stycket är att fordonet bär yttre kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna.

[S3]Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre och som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG eller yrkestrafiklagen (2012:210).

[S4]För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om kombinationen är undantagen från avgiftsplikt. Lag (2014:669).

Prop. 2005/06:65: Första stycket punkten 3 ändras i huvudsak i enlighet med Lagrådets förslag. Begreppen civilförsvaret och brandväsendet används inte längre och utmönstras därför ur lagen. Någon ändring i sak är inte avsedd. Eftersom även annan räddningstjänst än den som bedrivs av stat eller kommun i dag är befriad från vägavgift kompletteras Lagrådets förslag för att säkerställa att så även fortsättningsvis är fallet. Beträffande första stycket punkten 1 och begreppet ”försvarsmakten” har regeringen i enlighet ...

Prop. 2013/14:110: I första stycket punkten 1 har försvarsmakten ersatts med Försvarsmakten, vilket är den korrekta benämningen på myndigheten. I punkten 2 har polisväsendet ersatts med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.1. Punkterna 3 och 4 samt andra– fjärde styckena är oförändrade.

Prop. 2011/12:80: Vad som är att anse som yrkesmässig trafik framgår av artikel 2 i trafiktillståndsförordningen. Av 1 kap. 3 § i den nya yrkestrafiklagen framgår att trafiktillståndsförordningen och den nya yrkestrafiklagen även ska tillämpas på företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton. Hänvisningen ...

Avgiftsskyldiga

7 §  Avgiftsskyldig för svenskt fordon är ägaren.

[S2]Som ägare anses den som är eller bör vara antecknad i vägtrafikregistret som ägare. Lag (2006:236).

 • RÅ 2002:14:Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom den överskridit högsta tillåtna årsavgift enligt direktiv 93/89/EEG.

8 §  Avgiftsskyldig för ett utländskt fordon är den som vid tidpunkten för användningen av de i 5 § första stycket andra meningen nämnda vägarna äger eller för fordonet eller beslutar om användningen av fordonet eller har nyttjanderätt till det.

[S2]Om det finns flera avgiftsskyldiga, är de solidariskt ansvariga för den vägavgift som skall betalas.

Avgiftspliktens inträde

9 §  Avgiftsplikt för svenskt fordon inträder när fordonet införs i vägtrafikregistret eller, om fordonet samtidigt avställs, då avställningen upphör. Om fordonet är avställt på ägarens begäran, inträder avgiftsplikt då avställningen upphör. För icke avgiftspliktigt fordon som ändras till avgiftspliktigt fordon inträder avgiftsplikten när fordonet tas upp i vägtrafikregistret som avgiftspliktigt, eller om det samtidigt avställs, då avställningen upphör. För fordon som tillhör någon av de i 6 § angivna kategorierna inträder avgiftsplikt när fordonet överlåts till annan, eller om fordonet är avställt eller ställs av vid överlåtelsen, då avställningen upphör.

[S2]Avgiftsplikt för utländskt fordon inträder när fordonet används på motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1. Lag (2001:570).

 • RÅ 2002:14:Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom den överskridit högsta tillåtna årsavgift enligt direktiv 93/89/EEG.

Avgiftsperioder

10 §  För svenskt fordon betalas vägavgift för en avgiftsperiod om ett år.

[S2]För utländskt fordon betalas vägavgift för kalenderdag, vecka, månad eller år. Längsta avgiftsperiod är ett år.

 • RÅ 2002:14:Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom den överskridit högsta tillåtna årsavgift enligt direktiv 93/89/EEG.

Vägavgiftens storlek

11 §  Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

[S2]Högst 3 axlar

EURO-klassAvgift per år i euroAvgift per månad i euroAvgift per vecka i euroAvgift per dag i euro
01 4071403712
I1 2231223212
II1 0651062812
III926922412
IV842842212
V796792112
VI eller renare750752012
Minst 4 axlar
EURO-klassAvgift per år i euroAvgift per månad i euroAvgift per vecka i euroAvgift per dag i euro
02 3592356212
I2 0422045412
II1 7761774712
III1 5431544112
IV1 4041403712
V1 3271323512
VI eller renare1 2501253312

[S3]Vägavgift för fordon som inte uppfyller de utsläppskrav som anges i bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass 0.

[S4]Vägavgift för sådant EEV-fordon som avses i bilaga 0 till direktiv 1999/62/EG tas ut i enlighet med EURO-klass V.

[S5]För ett svenskt fordon med draganordning bestäms vägavgiften efter det största möjliga antalet axlar som en fordonskombination kan ha. Lag (2019:155).

Prop. 1999/2000:105: För fordon registrerade i Grekland skall vägavgift tas ut med 50 procent av belopp som anges i paragrafens första stycke, under förutsättning att vägavgiftsbevis köps före den 1 juli 2002.

Prop. 2010/11:52: Ändringarna är en anpassning till att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

 • RÅ 2002:14:Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom den överskridit högsta tillåtna årsavgift enligt direktiv 93/89/EEG.

Beslut om vägavgift m.m. för svenskt fordon

12 §  I fråga om vägavgift skall bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 §vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga delar. Därvid förstås med

[S2]beskattningsmyndighet: Skatteverket, skattskyldig: avgiftsskyldig, skatteperiod: avgiftsperiod, skattskyldighet: avgiftsskyldighet, skattebelopp: avgiftsbelopp.

[S3]Vid tillämpningen av denna lag görs efterprövning i stället för efterbeskattning. Lag (2006:236).

Prop. 2005/06:65: Hänvisningarna i första stycket till reglerna om beskattningsbeslut, omprövning och skattetillägg i fordonsskattelagen (1988:327) ersätts med motsvarande hänvisningar till vägtrafikskattelagen. Såsom redovisas i avsnitt 7.6 slopas sanktionsformen skattetillägg inom fordonsbeskattningen. Skattetillägget ...

Betalning och återbetalning m.m.

Svenskt fordon

13 §  Vägavgift skall betalas under kalendermånaden före den månad då avgiftsperioden börjar om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]När avgiftsplikt inträder skall vägavgift betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde.

[S3]Om ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift skall tas ut med annat belopp skall ny vägavgift beslutas. Vägavgift skall betalas senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad under vilken registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett.

14 §  Vägavgift skall betalas av,

 1. den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid ingången av kalendermånaden före avgiftsperioden,
 2. när avgiftsplikt inträder, den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret vid avgiftspliktens inträde,
 3. när ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift tas ut med ett annat belopp, den som är registrerad som ägare i vägtrafikregistret när registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett. Lag (2001:570).

15 §  Vägavgiften skall betalas genom att sättas in på ett särskilt konto.

[S2]Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot. Lag (2006:236).

Prop. 2005/06:65: Paragrafen moderniseras i likhet med motsvarande bestämmelse inom fordonsbeskattningen (jfr avsnitt 6.2 och författningskommentaren till 5 kap. 1 § vägtrafikskattelagen).

16 § Har upphävts genom lag (2008:478).

17 §  Vägavgift ska betalas tillbaka om

 1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vägavgift har betalats, eller
 2. ett fordons beskaffenhet ändras så att vägavgift ska tas ut med annat belopp.

[S2]I fall som avses i första stycket 1 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när avgiftsplikten upphörde. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag då avgiftsplikten upphörde. Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro.

[S3]I fall som avses i första stycket 2 återbetalas överskjutande belopp till den som var avgiftsskyldig när registreringsbesiktning skedde. Återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag registreringsbesiktning skedde.

[S4]Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år. Lag (2012:410).

Prop. 1999/2000:105: Återbetalning av vägavgift skall ske från tidpunkten när avgiftsplikten upphörde och inte som för närvarande från tidpunkten när vägavgiftsbeviset kom in till beskattningsmyndigheten.

Prop. 2011/12:43: Syftet med ändringarna i andra och tredje styckena är att avgift inte ska tas ut för tid som fordonet inte får användas enligt denna lag.

Fjärde stycket är nytt. Bestämmelsen att en dag, vid beräkning av det belopp som återbetalas, ska utgöra 1/360 av vägavgiften för ett helt år motsvarar det som gäller enligt 2 kap. 13 § tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227). Den språkliga utformningen ...

 • RÅ 2002:14:Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom den överskridit högsta tillåtna årsavgift enligt direktiv 93/89/EEG.

17 a §  Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat belopp, får avgiften sättas ned.

[S2]Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra–fjärde styckena.

[S3]Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket. Lag (2012:410).

Prop. 2005/06:65: I paragrafen görs den språkliga förändringen att uttrycket ”automatisk databehandling” byts ut mot det enklare och modernare uttrycket ”automatiserad behandling” (jfr avsnitt 7.2 och kommentaren till 4 kap. 1 § vägtrafikskattelagen).

Prop. 1999/2000:105: En möjlighet till nedsättning av obetald vägavgift när vägavgiftsplikt upphört införs, innebärande att det endast är vägavgift för den tid fordonet varit avgiftspliktigt som skall utkrävas. Vidare skall vägavgiften kunna sättas ned när ett fordons beskaffenhet ändras så att avgift skall tas ut med annat belopp. Beslut om nedsättning skall fattas genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret i enlighet med 17 § tredje och fjärde styckena. Vid en nedsättning av obetald vägavgift ...

Prop. 2011/12:43: Ändringen i andra stycket föranleds av det nya fjärde stycket i 17 §.

18 §  Dröjsmålsavgift skall tas ut, om vägavgiften inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag.

[S2]Dröjsmålsavgiften tas ut enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

[S3]Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl. Bestämmelserna om beslut om vägavgift i denna lag gäller även beslut om sådan befrielse.

 • RÅ 2002:14:Avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon har satts ned eftersom den överskridit högsta tillåtna årsavgift enligt direktiv 93/89/EEG.

19 §  Vid beräkning av vägavgift eller dröjsmålsavgift enligt 18 § andra stycket som ska påföras eller återbetalas ska beloppet avrundas till närmast lägre hela krontal.

[S2]Belopp under 50 kronor ska inte återbetalas. Lag (2012:410).

Prop. 2011/12:43: Andra stycket är nytt. Vägavgift ska återbetalas för antal återstående dagar i en avgiftsperiod och en administrativ avgift ska dras från återbetalningsbeloppet. Ringa belopp bör av administrativa skäl inte återbetalas. Ett lägsta belopp för när återbetalning är möjlig har därför angetts i paragrafen. Beloppet motsvarar det som gäller enligt 8 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

Utländskt fordon

20 § Har upphävts genom lag (2008:478).

21 §  Vägavgift ska inte betalas för fordonet för den tid som motsvarande avgift enligt det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och det i Bryssel den 18 september 1997 underskrivna protokollet avseende Sveriges anslutning till avtalet, betalats i annat land. Avtalet har ändrats genom de i Bryssel den 22 mars 2000, 21 oktober 2010 och 6 december 2017 underskrivna ändringsprotokollen. Avtalet och protokollen publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Lag (2019:155).

22 §  Beskattningsmyndigheten ska efter ansökan besluta om återbetalning av vägavgift som betalats i Sverige. Vägavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats, räknat från och med den dag ansökan kom in.

[S2]Avgiften för varje återstående dag utgör 1/360 av vägavgiften för ett helt år.

[S3]Från det belopp som ska återbetalas dras en avgift på 25 euro. Lag (2012:410).

Prop. 2011/12:43: Som tidigare kan återbetalning ske av vägavgifter som betalats för en period om ett år. Bestämmelsen i första stycket medger dock också återbetalning för avgiftsperioder som belöper på månad, vecka eller dag. Återbetalningen sker baserat på antal återstående dagar i en avgiftsperiod, och inte som tidigare med belopp motsvarande återstående hela månader.

Andra stycket är nytt. Bestämmelsen att en dag, vid beräkning av det belopp som återbetalas, ska utgöra 1/360 ...

Reglering av vägavgiften enligt euro-kursen

23 §  Vägavgiften ska betalas i svenska kronor. De belopp i euro som anges i 11, 17 och 22 §§ omräknas till svenska kronor för varje kalenderår.

[S2]Omräkning sker enligt den kurs i svenska kronor av euro som gällde den första vardagen i oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Om ett belopp som beräknas för ett visst år före avrundning avviker från föregående års belopp med mindre än 5 procent, ska föregående års belopp fortsätta att gälla.

[S3]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade belopp som enligt denna lag ska tas ut under påföljande kalenderår. Beloppen avrundas nedåt till närmaste lägre hela krontal. Lag (2008:478).

Prop. 2005/06:65: Den 1 februari 2003 (samtidigt som Nicefördraget trädde i kraft) bytte Europeiska gemenskapernas officiella tidning namn till Europeiska unionens officiella tidning. Paragrafen ändras i enlighet härmed.

Rubriken närmast före 25 § Rubriken får ny lydelse för att uppnå överensstämmelse dels med terminologin i den på rubriken följande 25 §, dels med terminologin i vägtrafikskattelagen.

Betalning av vägavgift för utländska fordon

24 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om betalning av vägavgift för utländska fordon. Lag (2008:478).

Användningsförbud

25 §  Ett avgiftspliktigt fordon får inte användas, om föreskriven vägavgift inte har betalats.

[S2]Första stycket skall inte tillämpas om ett betalningsuppdrag avseende vägavgiften har lämnats till en bank eller liknande betalningsförmedlare, även om vägavgiften inte har hunnit bokföras på det sätt som föreskrivs i 15 § andra stycket. Lag (2006:236).

Prop. 2005/06:65: Infogandet av ett nytt andra stycke är en konsekvens av att bestämmelsen om när vägavgiften skall anses betald i 15 § föreslås ändrad. För att ett lastfordon skall få köra i omedelbar anslutning till att vägavgift betalats, t.ex. i bank, måste man av praktiska skäl – just vad beträffar användningsförbud enligt bestämmelsen – bortse från det i 15 § uppställda kravet att betalningen skall vara bokförd på Skatteverkets konto. Något användningsförbud skall således inte inträda under förutsättning att ...

Indrivning av vägavgift för svenskt fordon

26 §  Om vägavgift inte betalas i rätt tid skall avgiften lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Kontrollbestämmelser

27 §  Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte används i strid mot bestämmelserna i denna lag eller bestämmelser som har meddelats med stöd av denna lag. Lag (2008:478).

Prop. 2005/06:65: I första och andra styckena föreslås redaktionella ändringar. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 1998/99:79: Den föreslagna ändringen av lagrummet innebär att om föraren av ett vägavgiftspliktigt svenskt fordon inte kan visa upp ett vägavgiftsbevis vid kontroll på grund av att beviset inte tillställts ägaren, är föraren skyldig att i stället visa upp kvitto på betald vägavgift.

Straffbestämmelser m.m.

28 §  Brukas ett fordon i strid mot 25 §, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar.

[S2]Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om registreringsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Lag (2014:1414).

Prop. 2013/14:232: I paragrafen finns bestämmelser om att ett fordons registreringsskyltar ska tas om hand under vissa förutsättningar och att det i samband därmed kan lämnas medgivande till att fordonet förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.

Ändringarna i första och andra styckena innebär att även bilinspektörer ges dessa befogenheter.

Paragrafen moderniseras även språkligt. Bestämmelsen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2013/14:232#S5-2" ...

29 §  Ägaren av ett fordon som brukas i strid mot 25 § sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades.

[S2]Ägaren av ett fordon som på annat sätt brukas i strid mot 25 §, döms till penningböter, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades.

30 §  Den som brukar någon annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren enligt 27 § och döms i ägarens ställe enligt 29 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än den ägaren har utsett.

31 §  I de fall som avses i 29 § döms även föraren till samma straff, om han kände till att fordonet inte fick brukas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574). Lag (2002:579).

32 §  I fråga om fordon som tillhör eller brukas av dödsbo, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person, skall ansvarsbestämmelserna tillämpas på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen. Om Transportstyrelsen på begäran av en juridisk person godtagit en viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.

[S2]Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret och inte är avställt skall i fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men detta ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade. Lag (2008:1368).

33 § Har upphävts genom lag (2008:478).

Överklagande

35 §  I fråga om vägavgift skall bestämmelserna om överklagande i 7 kap. och 8 kap. 3 §vägtrafikskattelagen (2006:227) gälla i tillämpliga delar. Därvid förstås med

[S2]skatteperiod: avgiftsperiod, efterbeskattning: efterprövning, skattskyldig: avgiftsskyldig, skattebelopp: avgiftsbelopp.

[S3]Beslut enligt 22 § får inte överklagas. Lag (2006:236).

Prop. 2005/06:65: Hänvisningen i första stycket till reglerna om överklagande i fordonsskattelagen ersätts med en hänvisning till motsvarande regler i vägtrafikskattelagen. Hänvisningarna kompletteras med förtydligandet att de avser regler om överklagande.

Ändringarna i andra stycket är redaktionella.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Bestämmelserna i 8, 20-22 och 24-35 §§, samt bestämmelserna i 5 och 9-10 §§, såvitt avser utländska fordon, tillämpas först från och med den 1 februari 1998.
  3. För svenskt fordon som är avgiftspliktigt vid ikraftträdandet skall den första avgiftsperioden vara den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999 och vägavgiften skall betalas senast den 20 januari 1998.
  4. För svenskt fordon som blir avgiftspliktigt under januari månad 1998 skall den första avgiftsperioden vara den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999 och vägavgiften skall betalas senast tre veckor efter avgiftspliktens inträde.
  5. För svenskt fordon för vilket avgiftsplikt upphör under januari månad 1998 återbetalas erlagd vägavgift utan avdrag av den avgift som anges i 17 §.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:72, Prop. 1997/98:12, Bet. 1997/98:SkU7
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1999:436) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:487) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Vid återbetalning enligt 17 § tillämpas bestämmelsen i dess äldre lydelse om avgiftsplikten upphört eller fordonets beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelsen i 17 a § tillämpas inte när avgiftsplikt upphört eller fordonets beskaffenhet ändrats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 11, 17 §§; ny 17 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 11, 17, 21, 22 och 23 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 2001.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Har vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter skall skillnaden mellan den beslutade och en ny, högre vägavgift enligt 11 § i dess nya lydelse (tillkommande avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år.
 4. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet skall betala tillkommande avgift.
 5. Tillkommande avgift skall betalas senast en månad efter ikraftträdandet.
 6. Tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte betalas.
 7. Brukandeförbudet i 25 § skall för tillkommande avgift gälla först efter sista betalningsdag.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 11, 12, 17, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
CELEX-nr
31999L0096
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:89) om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen (2000:1431) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Omfattning
ikrafttr. av 2000:1431 såvitt avser 11, 17, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2001-04-01

Lag (2001:570) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 7, 9, 14, 17 a, 32 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:579) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2003:550) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:222, Prop. 2002/03:49, Bet. 2002/03:LU17
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:721) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 3, 4, 12 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:236) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 6, 7, 12, 15, 17 a, 23, 25, 27, 35 §§, rubr. närmast före 25 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:474) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2005/06:290, Prop. 2005/06:167, Bet. 2005/06:SkU27
Omfattning
ändr. 2 a, 6 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:187, Prop. 2007/08:79, Bet. 2007/08:SkU29
Omfattning
upph. 16, 20, 33 §§; ändr. 11, 17, 17 a, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr.närmast före 24 §
CELEX-nr
32005L0055
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:759) om ikraftträdande av lagen (2008:478) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Omfattning
ikrafttr. av 2008:478

Lag (2008:1368) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2011:289 ) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1389) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:216) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 6 §
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:169, Prop. 2011/12:43, Bet. 2011/12:SkU9
Omfattning
ändr. 17, 17 a, 19, 21, 22 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2014:669) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1324) om ikraftträdande av lagen (2012:410) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Omfattning
ikrafttr. av 2012:410

Lag (2014:1414) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Om lagen träder i kraft före den 1 januari 2020 gäller för utsläppsklass EURO V från ikraftträdandet och till utgången av 2019 äldre bestämmelser om avgift per år, månad och vecka. Dessa bestämmelser ska för samma period tillämpas också i fråga om EEV-fordon som avses i 11 § tredje stycket i nya lydelsen.
 4. De belopp i euro som anges i 11 § i den nya lydelsen ska räknas om till svenska kronor. Vid omräkningen ska den kurs i svenska kronor av euro som avses i 23 § användas och avrundning ska ske nedåt till närmaste lägre hela krontal. De omräknade beloppen fastställs av regeringen inför ikraftträdandet och gäller till utgången av det kalenderår ikraftträdandet sker.
 5. Har en vägavgift beslutats före ikraftträdandet enligt äldre bestämmelser ska skillnaden mellan den beslutade vägavgiften och en ny, högre vägavgift enligt 11 § i den nya lydelsen (tillkommande avgift) betalas för tiden från och med ikraftträdandet till utgången av avgiftsperioden. För kalendermånad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vägavgiften för helt år.
 6. Den som är avgiftsskyldig vid ikraftträdandet ska betala en tillkommande avgift.
 7. En tillkommande avgift ska betalas senast en månad efter ikraftträdandet.
 8. En tillkommande avgift som understiger 300 kronor behöver inte betalas.
 9. Användningsförbudet i 25 § ska tillämpas först efter den sista betalningsdagen för en tillkommande avgift.
Bilaga 1 till lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.
Kartorna är inte med.
Väg Från Till nr
E 4 E 10 E 12 E 14 E 22 trafikplats) E 65Uppsala (Gnista trafikplats) Töre Holmsund Sundsvall Karlskrona (Vedeby trafikplats) Norrköping (Skälvs Svedala (Svedala trafikplats)Finska gränsen Norska gränsen Norska gränsen Norska gränsen Ystad (hamnen)
Förarbeten
Rskr. 2018/19:152, Prop. 2018/19:32, Bet. 2018/19:SkU9
Omfattning
ändr. 11, 21 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Omfattning
ikrafttr. av 2019:155