Upphävd författning

Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2002-02-28
Ändring införd
SFS 2002:92 i lydelse enligt SFS 2005:679
Ikraft
2002-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg kan lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Bidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel.

2 §  Ett beslut om att ge bidrag kan förenas med villkor som närmare anger ändamålet med forskningsprojektet eller andra villkor.

Förfarandet i ärenden om bidrag

3 §  För beredningen av ansökningar om bidrag skall det finnas en referensgrupp med särskilda kunskaper på området. Referensgruppen skall bestå av minst fyra svenska forskare och en utländsk forskare. Chefen för Utrikesdepartementet utser ledamöterna i referensgruppen för en bestämd tid. Förordning (2005:679).

4 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av regeringen. Innan regeringen fattar beslut om att lämna bidrag skall ett yttrande inhämtas från referensgruppen.

5 §  Ansökningar om bidrag skall lämnas till Utrikesdepartementet.

6 §  Ansökningen skall innehålla en beskrivning av projektet, den uppskattade tidsåtgången samt en beräkning av kostnaderna.

Utbetalning

7 §  Bidrag betalas ut efter rekvisition.

Redovisning

8 §  Den som tagit emot bidrag skall lämna en slutredovisning till Utrikesdepartementet senast en månad efter att forskningsprojektet slutförts. Redovisningen skall överskådligt visa projektets resultat och hur medlen använts.

Återbetalningsskyldighet

9 §  Den som tagit emot bidrag skall efter det att forskningsprojektet slutförts omedelbart betala tillbaka den del av bidraget som inte använts.

Återkrav

10 §  Regeringen kan besluta att bidrag skall återkrävas helt eller delvis om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget inte har använts för föreskrivet ändamål,
  3. en vidtagen åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för bidraget,
  4. mottagaren inte inom föreskriven tid eller på föreskrivet sätt har lämnat redovisning enligt 8 § eller om redovisningen innehåller oriktiga uppgifter, eller
  5. återbetalning inte skett enligt 9 §.

Ändringar

Förordning (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg

Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2005:679) om ändring i förordningen (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenber g

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2005-10-10

Förordning (2012:684) om upphävande av förordningen (2002:92) om statligt bidrag till oberoende forskningsprojekt om Raoul Wallenberg

Omfattning
upph.