Upphävd författning

Förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
SFS 2003
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/921 är Skatteverket behörig myndighet.

2 §  Skatteverkets huvudkontor enligt 11 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.

3 §  Skatteverket skall upprätthålla de databaser som avses i artikel 22, 27 och 31 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003. Verket skall också till kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.

4 §  Tullverket skall till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 3 § och enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003.

[S2]Skatteverket och Tullverket skall även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt rådets förordning bedrivs på ett effektivt sätt.

Ändringar

Förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92

CELEX-nr
32003R1798
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:787) om ändring i förordningen (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2011:1553

Omfattning
upph.