Upphävd författning

Förordning (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
2003-11-27
Ändring införd
SFS 2003:1106 i lydelse enligt SFS 2006:1239
Ikraft
2004-01-01
Upphäver
Förordning (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Om inte något annat följer av särskilda föreskrifter, är Skatteverket central förvaltningsmyndighet för frågor om

 1. skatter,
 2. socialavgifter,
 3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
 4. överlastavgift,
 5. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
 6. fastighetstaxering,
 7. folkbokföring,
 8. registrering av bouppteckningar, och
 9. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

[S2]Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst.

[S3]Att Kronofogdemyndigheten är knuten till Skatteverket för administrativ ledning och styrning i strategiska frågor framgår av 1 § förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:884).

2 §  Skatteverket skall

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden, och
 2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

[S2]Skatteverket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

[S3]När sådana uppgifter som avses i första stycket 1 och 2 rör pensionsgrundande inkomst sköts uppgifterna enligt förordningen (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan av Försäkringskassan. Förordning (2004:1335).

3 §  Skatteverket skall bestyrka skriftlig uppgift om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

4 §  Skatteverket får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192). Förordning (2006:884).

5 §  Bestämmelser om Skatteverkets uppgifter i fråga om Kronofogdemyndigheten finns, utöver vad som anges i denna förordning, i 1 och 7 §§ förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

[S2]Bestämmelser om samverkan mellan Skatteverket och Kronofogdemyndigheten finns i 5 och 6 §§ samma förordning. Förordning (2006:884).

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Skatteverket med undantag av 3-5, 13, 17, 19, 21, 23, 30, 32 och 34 §§.

[S2]I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll. Förordning (2006:884).

Internrevision

6 a §  Skatteverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

[S2]Internrevisionen vid Skatteverket omfattar även den verksamhet som Kronofogdemyndigheten bedriver eller ansvarar för. Förordning (2006:1239).

Skatteverkets ledning

7 §  Skatteverkets generaldirektör är chef för verket.

8 §  Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

9 §  Vid Skatteverket skall det finnas en styrelse.

[S2]Styrelsen skall bestå av högst tolv personer, generaldirektören och rikskronofogden medräknade. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (2006:1171).

Organisation

10 §  Skatteverket skall vara indelat i regioner. I varje region skall det finnas minst ett skattekontor. Verket skall ha ett huvudkontor som har det sammanhållande ansvaret för ledning och styrning av verksamheten samt för verksamhetsstöd. Vid verket skall det finnas en eller flera särskilda enheter för uppgiften att medverka i brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. I övrigt skall Skatteverket bestämma sin organisation.

[S2]I taxeringslagen (1990:324) finns bestämmelser om att det vid varje skattekontor skall finnas en skattenämnd.

[S3]I lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket är föreskrivet att det skall finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket.

11 §  Inom Skatteverket skall det finnas ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor och Forskarskattenämnden enligt lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden. Kansliet skall ledas av en kanslichef.

[S2]Skatteverket skall ansvara för kanslistöd åt Statens personadressregisternämnd. Förordning (2004:1335).

Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Skatteverket med undantag av vad som följer av 14 §.

Personalansvarsnämnden m.m.

13 §  Personalansvarsnämnden för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall pröva följande frågor:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning eller när den anställde själv ansökt om entledigande på grund av sjukdom,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan, och
 4. avstängning. Förordning (2006:884).

14 §  Personalansvarsnämnden skall vara indelad i två avdelningar. Avdelning 1 prövar frågor som rör Skatteverkets anställda och avdelning 2 frågor som rör Kronofogdemyndighetens anställda. Nämnden har ett gemensamt kansli.

[S2]Avdelning 1 skall bestå av generaldirektören vid Skatteverket, personaldirektören vid huvudkontoret, två arbetsgivarföreträdare i chefsställning samt två företrädare för personalen. Generaldirektören skall vara ordförande i avdelning 1 om inte regeringen beslutar annat. Arbetsgivarföreträdarna och företrädarna för personalen skall ha personliga ersättare. Företrädarna för personalen och deras ersättare skall utses av styrelsen efter förslag av de två arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom Skatteverket.

[S3]Avdelning 2 skall bestå av rikskronofogden, personaldirektören vid Skatteverkets huvudkontor, två arbetsgivarföreträdare i chefsställning samt två företrädare för personalen. Rikskronofogden skall vara ordförande i avdelning 2 om inte regeringen beslutar annat. Arbetsgivarföreträdarna och företrädarna för personalen skall ha personliga ersättare. Företrädarna för personalen och deras ersättare skall utses av Skatteverkets styrelse efter förslag av de två arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom Kronofogdemyndigheten.

[S4]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter i en avdelning är närvarande vid prövningen av en fråga för avdelningen. Förordning (2006:884).

Styrelsens ansvar och uppgifter

15 §  Styrelsen skall besluta om

 1. Skatteverkets årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
 2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som verket skall lämna till regeringen enligt 15 § verksförordningen (1995:1322), och
 3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting med undantag av föreskrifter enligt fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) om indelning i värdeområden för småhus, hyreshus, avkastningsvärderad industri samt tomtmark inom ett län. Förordning (2006:1239).

16 §  Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som avses i 15 § 4. Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

16 a §  Styrelsen skall också i fråga om Kronofogdemyndigheten besluta om

 1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
 2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten skall lämna till regeringen enligt 15 § verksförordningen (1995:1322),
 3. myndighetens riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), och
 4. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting. Förordning (2006:1239).

16 b §  Styrelsen får överlåta åt rikskronofogden att besluta om sådana föreskrifter som avses i 16 a § 4. Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning (2006:884).

Ärendenas handläggning

17 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, skattenämnd eller personalansvarsnämnden.

[S2]Beslut som fattas genom automatiserad behandling skall anses fattade av generaldirektören.

[S3]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan anställd enligt vad som anges i Skatteverkets arbetsordning eller i särskilt beslut.

Anställningar m.m.

18 §  Generaldirektören skall anställas genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Överdirektören samt kanslichefen vid Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden skall anställas genom beslut av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Ersättare för det allmänna ombudet skall anställas av Skatteverket efter anmälan av det allmänna ombudet.

[S4]Andra arbetstagare skall anställas av Skatteverket.

Skattenämnden

19 §  I taxeringslagen (1990:324) finns bestämmelser om skattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande samt val av ledamöter.

20 §  Skatteverket skall

 1. fastställa det antal valda ledamöter som skall finnas vid varje skattekontor,
 2. fastställa det antal vice ordförande som skall finnas vid varje skattekontor, och
 3. besluta om en skattenämnd skall bestå av flera avdelningar.

[S2]Beslut enligt första stycket skall avse en period på fyra år, räknat från och med året efter det år då val i hela landet till landstings- och kommunfullmäktige ägt rum.

[S3]Skatteverket får ändra beslut enligt denna paragraf om det finns särskilda skäl. Nytt beslut skall avse återstoden av den period som anges i andra stycket.

[S4]Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även vid förordnande av ordförande eller vice ordförande i en skattenämnd.

21 §  Beslut enligt 20 § första stycket 1 skall meddelas senast den 30 september året före periodens början.

[S2]Beslut enligt 20 § första stycket 2 och 3 skall meddelas senast den 30 november året före periodens början.

[S3]Beslut får fattas efter dessa tidpunkter om det finns särskilda skäl.

22 §  Skatteverket skall bestämma ordförandens, vice ordförandenas och övriga ledamöters tjänstgöring i skattenämnden. Fördelningen av de övriga ledamöternas tjänstgöring skall dock ske först efter samråd med dem.

[S2]Till sammanträde med skattenämnden skall fem övriga ledamöter kallas.

[S3]Vid skattenämndens sammanträden skall protokoll föras.

23 §  I 18 och 19 §§förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om omröstning och avvikande mening.

24 §  Skatteverket skall betala ersättning till ledamöter i en skattenämnd som deltagit i sammanträde med nämnden. För beräkning av ersättningen gäller bestämmelserna i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. I fråga om arvode tillämpas bestämmelsen för nämndemän i länsrätterna.

Nämnden för dödförklaring

24 a §  I lagen (2005:130) om dödförklaring finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om dödförklaring i vissa fall skall fattas av en särskild nämnd (nämnden för dödförklaring). Lag (2005:135).

24 b §  I nämnden för dödförklaring skall finnas en ordförande och ytterligare fyra ledamöter.

[S2]För ordföranden skall finnas en ersättare, vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha domarerfarenhet. Lag (2005:135).

24 c §  Ledamöter i nämnden för dödförklaring utses av Skatteverket. De utses att tjänstgöra för viss tid, som inte får överstiga två år.

[S2]Skatteverket skall bestämma ledamöternas tjänstgöring i nämnden. Lag (2005:135).

24 d §  Nämnden för dödförklaring är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande. Lag (2005:135).

24 e §  I 18 och 19 §§förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om omröstning och avvikande mening. Lag (2005:135).

24 f §  Skatteverket skall betala ersättning till ledamöter som deltagit i sammanträden med nämnden för dödförklaring. Lag (2005:135).

Överklagande

25 §  Skatteverkets beslut enligt 20 § får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004, då förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen skall upphöra att gälla.
 2. Beslut av skattemyndighet vilka inte skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) får överklagas hos Skatteverket.
 3. Har upphävts genom förordning (2006:884).
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1300) om ändring i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1335) om ändring i förordningen (2003:1106) med instuktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:135) om ändring i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2006:884) om ändring i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
upph. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1, 4, 5, 6, 9, 13, 14 §§; nya 16 a, 16 b §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1171) om ändring i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2006:1239) om ändring i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket

Omfattning
ändr. 15, 16 §§; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:780

Omfattning
upph.