Lag (2003:1133) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2003-12-11
Ändring införd
SFS 2003:1133
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande föreskrifter från Riksskatteverket skall upphöra att gälla vid utgången av år 2003:
  1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1986:10) om utsökningsregistrets innehåll enligt utsökningsregisterlagen (1986:617), och
  2. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:34) om det centrala utsökningsregistrets innehåll enligt 6 § 1 utsökningsregisterlagen (1986:617).

Ändringar

Lag (2003:1133) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

Förarbeten
Rskr. 2003/04:81, Prop. 2003/04:24, Bet. 2003/04:SkU14
Ikraftträder
2004-01-01